Spausdinti šį puslapį

Eko­no­mi­nis sun­kme­tis mi­ni me­ti­nes

 

Šią va­sa­rą mi­nė­jo­me liūd­ną su­kak­tį – su­ėjo me­tai, kai Lie­tu­vo­je vie­šai pra­dė­ta kal­bė­ti apie eko­no­mi­nę kri­zę. Vil­niaus pre­ky­bos, pra­mo­nės ir ama­tų rū­mų Uk­mer­gės fi­lia­lo va­do­vas Re­gi­man­tas Ba­ra­vy­kas ma­no, kad sun­kme­tis dug­no dar ne­pa­sie­kė, o pra­gied­ru­lių eko­no­mi­nė­je pa­dan­gė­je ne­ma­ty­ti.

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

Tau­py­da­mi ver­sli­nin­kai pir­miau­sia nu­rė­žia nuo tos sri­ties, ku­ri at­ro­do ma­žiau­siai skaus­min­ga – tai mo­ky­mai, se­mi­na­rai, įmo­nės re­kla­ma.

 

 

Vil­niaus pre­ky­bos, pra­mo­nės ir ama­tų rū­mų Uk­mer­gės fi­lia­lo va­do­vas Re­gi­man­tas Ba­ra­vy­kas.
Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr.

Veik­la ne­ap­mi­rė

Ver­sli­nin­kų tau­pu­mas aki­vaiz­džiai jun­ta­mas Vil­niaus pre­ky­bos, pra­mo­nės ir ama­tų rū­mų Uk­mer­gės fi­lia­lo veik­lo­je – mo­ky­mų, kon­sul­ta­ci­jų, se­mi­na­rų su­ma­žė­jo. Ver­sli­nin­kai „su­si­spau­dė“ ir šiems da­ly­kams lė­šas ap­kar­pė. Ne­pai­sant to, Rū­muo­se gy­ve­ni­mas ne­ap­mi­rė: nuo­lat vyks­ta dar­bų sau­gos kur­sai, pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos ir ki­ti mo­ky­mai. Ruo­šia­mos pa­raiš­kos skel­bia­muo­se vie­šuo­siuo­se pa­slau­gų pir­ki­muo­se.

Per­nai Rū­mai pa­ren­gė Ūkio mi­nis­te­ri­jos „Vie­šo­sios pa­slau­gos ver­slo“ pro­gra­mai skir­tą pa­raiš­ką, ku­rios ver­tė 95000 li­tų. Kon­kur­są lai­mė­jo. Tie­sa, pi­ni­gų bu­vo skir­ta tik treč­da­lis – 35000 li­tų. Už juos sau­sio – bir­že­lio mė­ne­siais bu­vo su­reng­ti mo­ky­mų cik­lai apie pro­jek­tų ren­gi­mą ir val­dy­mą, kū­ry­biš­ku­mą ir kri­zių val­dy­mą. Ver­sli­nin­kai mo­ky­ti da­ly­vau­ti vie­šuo­siuo­se pir­ki­muo­se. Vyk­dant šį pro­jek­tą teik­tos ne­mo­ka­mos ver­slo in­for­ma­vi­mo bei kon­sul­ta­vi­mo pa­slau­gos, iš­leis­tas in­for­ma­ci­nis lei­di­nys apie ver­slo pa­ra­mos ga­li­my­bes Lie­tu­vo­je.

Nors šie mo­ky­mai ir ne­įvei­kė kri­zės, ta­čiau ver­sli­nin­kams bu­vo nau­din­gi, pa­dė­jo su­sio­rien­tuo­ti pa­si­kei­tus eko­no­mi­nei si­tu­a­ci­jai ir pri­im­ti tei­sin­gus spren­di­mus. Rū­mų di­rek­to­rius džiau­gia­si, kad to­kį rim­tą kon­kur­są jiems pa­vy­ko lai­mė­ti pir­mą kar­tą.

Šie­met lai­mė­ti kon­kur­sai mo­ky­mams Uk­mer­gė­je ES So­cia­li­nio fon­do, Lie­tu­vos pra­mo­ni­nin­kų kon­fe­de­ra­ci­jos bei Lie­tu­vos dar­bo bir­žos pro­jek­tuo­se. Jų tiks­las – dir­ban­čių­jų kom­piu­te­ri­nio raš­tin­gu­mo ug­dy­mas.

Na­rių su­ma­žė­jo

Pa­klaus­tas, ar sun­kme­čiu ne­su­siau­rė­jo Rū­mų na­rių ra­tas, pa­šne­ko­vas ne­sle­pia, kad to­kia ten­den­ci­ja jun­ta­ma. Per­nai jų gre­to­se bu­vo dau­giau nei 90 mū­sų ra­jo­no įmo­nių ir or­ga­ni­za­ci­jų, šiuo me­tu li­ko apie 70. Daž­niau­sios Rū­mų na­rių re­tė­ji­mo prie­žas­tys – veik­los siau­rė­ji­mas ar stab­dy­mas. Yra ir ban­kru­ta­vu­sių įmo­nių. Kai kas ne­su­mo­kė­jo na­rio mo­kes­čio, o dvejus me­tus mo­kes­čių ne­su­mo­kė­ju­sias įmo­nes Rū­mų ta­ry­ba ša­li­na iš na­rių są­ra­šo.

Anot ver­slo įmo­nes vie­ni­jan­čios or­ga­ni­za­ci­jos va­do­vo, šiuo me­tu Uk­mer­gė­je są­ly­gi­nai sta­bi­liai lai­ko­si me­ta­lo ap­dir­bi­mo, bal­dų ga­my­bos ir siu­vi­mo įmo­nės, ga­mi­nan­čios bei eks­por­tuo­jan­čios sa­vo pro­duk­ci­ją į už­sie­nio ša­lis. Ga­mi­nan­čioms ją vie­ti­nei rin­kai ar pa­slau­gų tei­ki­mo įmo­nėms iš­lik­ti žy­miai sun­kiau – dėl su­ma­žė­ju­sių gy­ven­to­jų pa­ja­mų kri­to var­to­ji­mo ly­gis.

R. Ba­ra­vy­kas ma­no, kad jei ne ne­ap­gal­vo­ti val­džios spren­di­mai, per­gy­ven­ti sun­kme­tį bū­tų leng­viau. „Kri­zė mū­sų val­džios gal­vo­se, o Lie­tu­vos eko­no­mi­kai da­bar tie­siog sun­kme­tis“, - įsi­ti­ki­nęs jis. Vie­nas iš ne­ap­gal­vo­tų val­džios spren­di­mų – mo­kes­čių ta­ri­fų kei­ti­mai, ku­rie ne­duo­da ir ne­duos nau­dos - ne­lai­mės nei eko­no­mi­nė, nei so­cia­li­nė ap­lin­ka. “Ne­si­ti­kė­jau, kad val­džia bus to­kia trum­pa­re­giš­ka“, - sa­ko pa­šne­ko­vas.

Dug­no ne­pa­sie­kė

Rū­mų Uk­mer­gės fi­lia­las, kaip ver­slo sa­vi­val­dos ins­ti­tu­ci­ja, pa­sak va­do­vo, vie­ni­ja įvai­rių veik­los sri­čių įmo­nes: pra­mo­ni­nin­kus, vie­tos pre­ky­bi­nin­kus, sta­ty­bi­nin­kus, pa­slau­gų tei­kė­jus. Pa­lai­ko­mi ry­šiai su ra­jo­no sa­vi­val­dy­be bei Vil­niaus ap­skri­ties ad­mi­nist­ra­ci­ja, dar­bo bir­ža, „Sod­ra“, vals­ty­bi­ne mo­kes­čių ins­pek­ci­ja. Tai pa­de­da ge­riau su­pras­ti ir ver­tin­ti ra­jo­no bei ša­lies eko­no­mi­kos pul­są.

Kaip ra­jo­no ta­ry­bos na­rys Re­gi­man­tas Ba­ra­vy­kas įsi­ti­ki­nęs, kad vie­tos val­džia tu­ri dar daug ką nu­veik­ti, kad pa­dė­tų eko­no­mi­nio sun­kme­čio sle­gia­miems ra­jo­no gy­ven­to­jams. Apie tai by­lo­ja ne­ma­žė­jan­čios ši­lu­mos tieki­mo kai­nos, tam­sios mies­to ir gy­ven­vie­čių gat­vės.

R. Ba­ra­vy­kas įsi­ti­ki­nęs, kad eko­no­mi­nis sun­kme­tis Uk­mer­gė­je dug­no dar ne­pa­sie­kė. Nedarbas nuo da­bar esan­čių 10,2 proc. ga­li pa­siek­ti ir 15 proc. ri­bą...

 

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)