Spausdinti šį puslapį

Energijai gaminti „įdarbino“ saulę

Šalia Žir­na­jų eže­ro, Žuk­lių kai­me, ne­tru­kus pra­dės veik­ti pir­mo­ji Uk­mer­gės ra­jo­ne sau­lės ener­gi­jos elek­tri­nė. 30 kW ga­lios elek­tri­nę su­mon­ta­vo į nau­jus veik­los van­de­nis ne­rian­tys UAB „Sta­ty­bos mon­ta­vi­mo dar­bai“ spe­cia­lis­tai.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Verslininko Valdo Petronio sodyboje – pirmoji rajone saulės elektrinė.

UAB „Sta­ty­bos mon­ta­vi­mo dar­bai“ va­do­vas Val­das Pet­ro­nis pa­sa­ko­jo, kad sau­lės jė­gai­nes ant sto­gų jie sta­to sos­ti­nė­je bei Pa­ne­vė­žy­je. Ta­čiau mū­sų ra­jo­ne tai pir­ma­sis toks pro­jek­tas. Di­rek­to­rius džiau­gia­si jį įgy­ven­di­nęs sa­vo pa­ties gy­ve­na­mo­je so­dy­bo­je.

„Šie­nau­da­mas žo­lę daž­nai pa­gal­vo­da­vau, kaip pri­vers­ti šį skly­pą už­si­dirb­ti“, – pa­sa­ko­jo jis.

Ver­sli­nin­kas įsi­ti­ki­nęs: jei­gu vals­ty­bė lai­ky­sis sa­vo įsi­pa­rei­go­ji­mų, in­ves­ti­ci­jos į ob­jek­tą at­si­pirks per še­še­rius me­tus.

 

Ša­lia na­mų

 

Sau­lės jė­gai­nės ba­te­ri­jos Žuk­liuo­se su­mon­tuo­tos at­vi­ra­me 10 arų skly­pe. Jų plo­tas už­ima 210 kvad­ra­ti­nių met­rų. Per me­tus jė­gai­nė pla­nuo­ja pa­ga­min­ti apie 28000 kWh ener­gi­jos.

Tie­sa, nei pa­tys Pet­ro­niai, nei jų kai­my­nai tos ener­gi­jos ne­nau­dos – vi­są ją vals­ty­bės do­tuo­ja­ma kai­na įsi­pa­rei­go­ju­si su­pirk­ti LESTO.

Vy­riau­sy­bė įsi­pa­rei­go­ju­si do­tuo­ti ener­gi­jos su­pir­ki­mą net 12 me­tų.

Ana­lo­giš­kų elek­tri­nių sta­ty­ba ska­ti­na­ma, nes Lie­tu­va yra įsi­pa­rei­go­ju­si ES iki 2020 me­tų pa­si­ga­min­ti 20 proc. elek­tros ener­gi­jos iš at­si­nau­ji­nan­čių ener­gi­jos šal­ti­nių.

Vals­ty­bi­nė kai­nų ir ener­ge­ti­kos kon­tro­lės ko­mi­si­ja yra pa­tvir­ti­nu­si at­si­nau­ji­nan­čių ener­gi­jos iš­tek­lių ga­min­to­jams ska­ti­na­muo­sius ta­ri­fus šiems me­tams to­kio ti­po elek­tri­nėms – 1,44 Lt, o 2013-ie­siems – 1,25 Lt (be PVM).

 

Kau­pė ži­nias

 

V. Pet­ro­nis al­ter­na­ty­via eko­lo­giš­ka ener­gi­ja do­mi­si se­niai. Ir kaip in­ži­ne­ri­nių sis­te­mų sta­ty­bos dar­bus at­lie­kan­čios įmo­nės va­do­vas, ir kaip žmo­gus, ma­nan­tis, kad į at­ei­tį rei­kia ženg­ti kar­tu su nau­jau­sio­mis tech­no­lo­gi­jo­mis. Po­zi­ty­vus pa­vyz­dys jam – pa­žan­giau­sia šio­je sri­ty­je ša­lis Vo­kie­ti­ja.

Kad sa­vo su­ma­ny­mą pa­vers­tų re­a­ly­be, uk­mer­giš­kis ren­gė­si dau­giau nei me­tus. Už­mez­gęs kon­tak­tus su Vo­kie­ti­jos įmo­nė­mis bei ver­slo part­ne­riais Lie­tu­vo­je, kau­pė ži­nias, da­ly­va­vo spe­cia­li­zuo­to­se pa­ro­do­se, se­mi­na­ruo­se.

„Iš pir­mo žvilgs­nio at­ro­do, kad tai nė­ra la­bai su­dė­tin­gas sta­ti­nys. Ta­čiau kai įsi­gi­li­ni, jog tik tei­sin­gai su­mon­ta­vus jis ga­li tar­naut daug me­tų, ky­la ai­bė klau­si­mų“, – pa­sa­ko­jo ver­sli­nin­kas.

Džiau­gia­si, kad pa­vy­ko su­ras­ti pa­ti­ki­mus tie­kė­jus, tie­kian­čius aukš­čiau­sios ko­ky­bės pro­duk­ci­ją. Be to, sa­vo va­do­vau­ja­mos įmo­nės veik­la ir per­spek­ty­vo­mis su­do­mi­no di­de­lę pa­tir­tį tu­rin­tį spe­cia­lis­tą, ku­ris to­kius pro­jek­tus ne vie­ne­rius me­tus vyk­dė Vo­kie­ti­jo­je. Vo­kie­ti­jos sau­lės elek­tri­nių kon­struk­ci­jų ga­min­to­ja „Schlet­ter“ yra su­tei­ku­si ates­ta­tus UAB „Sta­ty­bos mon­ta­vi­mo dar­bai“ mon­tuo­ti jų ga­mi­na­mą įran­gą.

 

Svar­biau­sia – ko­ky­bė

 

Ką V. Pet­ro­nis pa­tar­tų kiek­vie­nam, no­rin­čiam sta­ty­ti sau­lės elek­tri­nę?

Pir­miau­sia – tin­ka­mas pa­si­rin­ki­mas, ko­ky­bė, pa­ti­ki­mas ran­go­vas ir ga­ran­ti­jos. Elek­tri­nių įran­gos pa­siū­la yra di­džiu­lė – ati­tin­ka­mai pla­tus ir kai­nų dia­pa­zo­nas.

„Kon­struk­ci­jos ele­men­tai tu­rė­tų bū­ti la­bai aukš­tos ko­ky­bės ir la­bai pre­ci­ziš­kai su­mon­tuo­ti. Nuo to di­džia da­li­mi pri­klau­so, kiek elek­tros ener­gi­jos pa­vyks pa­ga­min­ti ir kiek lė­šų pa­rei­ka­laus elek­tri­nės eks­plo­a­ta­ci­ja“, – pa­sa­ko­ja į šią sri­tį įsi­gi­li­nęs pa­šne­ko­vas.

Pa­sak jo, ne­pa­ti­ki­mas ran­go­vas – di­de­lė klai­da ir ri­zi­ka. Ty­ri­mai ro­do, kad ne­ko­ky­biš­kas dar­bas ir įran­ga ge­ro­kai su­trum­pi­na elek­tri­nės gy­va­vi­mo lai­ką. Po ke­le­rių me­tų ne­iš­ven­gia­mai pri­rei­kia pa­pil­do­mai lė­šų re­mon­tui. Tai il­gi­na elek­tri­nės at­si­pir­ki­mo lai­ką.

 

Ga­li gy­vuo­ti 20 me­tų

 

Lie­tu­vo­je pas­ta­ruo­ju me­tu stei­gia­mos lai­ki­nos įmo­nės, ku­rios siū­lo pi­gią pra­stos ko­ky­bės įran­gą. Ga­li­ma spė­ti, kad pa­rei­ka­la­vus vyk­dy­ti ga­ran­ti­nius įsi­pa­rei­go­ji­mus, to­kios įmo­nės bus lik­vi­duo­ja­mos, o sta­ty­to­jas liks su sa­vo pro­ble­mo­mis ir įsi­pa­rei­go­ji­mais vals­ty­bei, nes pa­si­ra­šy­da­mas su­tar­tį, įsi­pa­rei­go­ja elek­trą pa­tiek­ti 12 me­tų.

Tuo tar­pu pa­si­rin­kus ko­ky­biš­ką įran­gą ir įgū­džių tu­rin­čius kon­sul­tan­tus, sau­lės elek­tri­nė ga­li gy­vuo­ti ir elek­trą ga­min­ti 20 me­tų ir il­giau.

UAB „Sta­ty­bos mon­ta­vi­mo dar­bai“, pa­sak va­do­vo, pla­nuo­ja ver­slą, su­si­ju­sį su sau­lės ener­gi­jos elek­tri­nė­mis, plė­to­ti.

Ne­di­de­lė­mis sau­lės elek­tri­nė­mis, V. Pet­ro­nio įsi­ti­ki­ni­mu, ga­lė­tų su­si­do­mė­ti ne tik ver­sli­nin­kai ar ūki­nin­kai, bet ir dau­gia­bu­čių ben­dri­jų gy­ven­to­jai. In­ves­ta­vus ir įsi­ren­gus to­kią elek­tri­nę, kom­pen­suo­tų­si elek­tros bei šil­dy­mo są­nau­dos. To­kių pa­vyz­džių aps­tu Vo­kie­ti­jo­je ir ki­to­se vals­ty­bė­se.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)