Spausdinti šį puslapį

Europos sveikatos draudimo kortelė – jūsų saugumo garantija

Va­sa­ra – atos­to­gų, ke­lio­nių į už­sie­nio ša­lis me­tas. Ar pa­si­rū­pi­no­te, kad sve­tur ne­ti­kė­tai su­sir­gę ar­ba pa­ty­rę trau­mą su­lauk­si­te bū­ti­no­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos? Jei ne – su­skub­ki­te įsi­gy­ti Eu­ro­pos svei­ka­tos drau­di­mo kor­te­lę.

 

Ap­mo­ka li­go­nių ka­sa

 

Ko­dėl vyks­tant į Eu­ro­pos Są­jun­gą svar­bu tu­rė­ti Eu­ro­pos svei­ka­tos drau­di­mo kor­te­lę? Šis do­ku­men­tas pa­tvir­ti­na, kad esa­te ap­draus­tas pri­va­lo­muo­ju svei­ka­tos drau­di­mu, to­dėl Eu­ro­pos ša­ly­se įvy­kus drau­di­mi­niam įvy­kiui tu­rė­si­te tei­sę gau­ti ne­mo­ka­mas bū­ti­no­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos pa­slau­gas. Jas ap­mo­ka li­go­nių ka­sa.

Eu­ro­pos svei­ka­tos drau­di­mo kor­te­lė ga­lio­ja Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) ša­ly­se na­rė­se Ai­ri­jo­je, Aust­ri­jo­je, Bel­gi­jo­je, Bul­ga­ri­jo­je, Če­ki­jo­je, Da­ni­jo­je, Es­ti­jo­je, Grai­ki­jo­je, Is­pa­ni­jo­je, Ita­li­jo­je, Jung­ti­nė­je Ka­ra­lys­tė­je, Kip­re, Lat­vi­jo­je, Len­ki­jo­je, Lie­tu­vo­je, Liuk­sem­bur­ge, Mal­to­je, Olan­di­jo­je, Por­tu­ga­li­jo­je, Pran­cū­zi­jo­je, Ru­mu­ni­jo­je, Slo­va­ki­jo­je, Slo­vė­ni­jo­je, Suo­mi­jo­je, Šve­di­jo­je, Veng­ri­jo­je, Vo­kie­ti­jo­je. Ją tu­rė­da­mi ga­li­te vyk­ti ir į Eu­ro­pos eko­no­mi­nės erd­vės (EEE) ša­lis na­res Lich­tenš­tei­ną, Is­lan­di­ją, Nor­ve­gi­ją, taip pat Švei­ca­ri­jos Kon­fe­de­ra­ci­ją. Ne­svar­bu, ar sve­čiuo­si­tės vie­no­je iš šių ša­lių, ar ke­le­te jų – ga­lios ta pa­ti Eu­ro­pos svei­ka­tos drau­di­mo kor­te­lė.

 

Apie bū­ti­ną nuo­la­ti­nę prie­žiū­rą pra­neš­ki­te iš anks­to

 

Svar­bu ži­no­ti, kad kom­pen­suo­ja­mo­sios svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­gos už­sie­nio ša­ly­se tei­kia­mos pa­gal tų ša­lių vals­ty­bi­nės svei­ka­tos ap­sau­gos sis­te­mo­se nu­sta­ty­tą tvar­ką. Bū­ti­no­sios pa­gal­bos mas­tą nu­sta­to pa­gal­bą tei­kian­tis gy­dy­to­jas. Va­do­vau­jan­tis ES tei­sės ak­tais, jums tu­rės bū­ti su­teik­ta to­kio mas­to pa­gal­ba, kad dėl me­di­ci­ni­nių prie­žas­čių ne­rei­kė­tų anks­čiau lai­ko grįž­ti na­mo.

Kreip­da­mie­si į gy­dy­mo įstai­gą dėl bū­ti­no­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos, įstai­gos re­gist­ra­tū­ro­je ar li­go­ni­nės pri­ima­ma­ja­me tu­rė­si­te pa­teik­ti as­mens ta­pa­ty­bę pa­tvir­ti­nan­tį do­ku­men­tą ir Eu­ro­pos svei­ka­tos drau­di­mo kor­te­lę (ar ją lai­ki­nai pa­kei­čian­tį ser­ti­fi­ka­tą).

Pa­slau­gos ser­gan­tie­siems lė­ti­nė­mis li­go­mis tei­kia­mos tik iš­im­ties at­ve­jais, kai pa­cien­tui bū­ti­na nuo­la­ti­nė prie­žiū­ra (pvz., dia­li­zės pa­slau­gos). To­dėl jei ži­no­te, kad rei­kės dia­li­zės pa­slau­gos ar­ba de­guo­nies te­ra­pi­jos, pa­si­rū­pin­ki­te tuo prieš iš­vyk­da­mi iš sa­vo ša­lies. Li­kus 2–3 sa­vai­tėms iki ke­lio­nės, kreip­ki­tės į te­ri­to­ri­nę li­go­nių ka­są, ku­ri su­si­sieks su ša­lies, į ku­rią vyks­ta­te, kom­pe­ten­tin­ga įstai­ga ar li­go­ni­ne ir su­si­tars dėl rei­ka­lin­go gy­dy­mo. Tu­rė­ki­te iš­vers­tą į an­glų ar ki­tą už­sie­nio kal­bą gy­dy­to­jo pa­žy­mą, ku­rio­je bū­tų nu­ro­dy­tas Lie­tu­vo­je jums tai­ko­mas gy­dy­mas. Nuo­lat var­to­ja­mus vais­tus re­ko­men­duo­ja­ma vež­tis iš na­mų, nes už­sie­nio ša­ly­se jie ga­li bū­ti ne­kom­pen­suo­ja­mi.

 

Ne­ga­ran­tuo­ja pla­ni­nės pa­gal­bos kom­pen­sa­vi­mo iš­lai­dų

 

Ši kor­te­lė ne­ga­ran­tuo­ja ap­mo­kė­ji­mo už pa­slau­gas, jei­gu kreip­si­tės į įstai­gas, ne­pri­klau­san­čias vals­ty­bi­nei svei­ka­tos sis­te­mai, – už čia tei­kia­mas pa­slau­gas teks mo­kė­ti pa­tiems. Be to, Eu­ro­pos svei­ka­tos drau­di­mo kor­te­lė ne­ga­ran­tuo­ja pla­ni­nės me­di­ci­ni­nės pa­gal­bos kom­pen­sa­vi­mo iš­lai­dų, ne­už­tik­ri­na pa­cien­to prie­mo­kų (mo­kes­čių) ir trans­por­ta­vi­mo iš­lai­dų kom­pen­sa­vi­mo,  jei dėl li­gos ar ne­lai­min­go at­si­ti­ki­mo už­sie­ny­je teks vyk­ti na­mo.

Kai ku­rio­se ša­ly­se – Pran­cū­zi­jo­je, Bel­gi­jo­je – iš pra­džių rei­kia pa­čiam su­mo­kė­ti už su­teik­tas pa­slau­gas, tik tuo­met dėl kom­pen­sa­ci­jos kreip­tis į tos ša­lies svei­ka­tos drau­di­mo įstai­gą.

Jei pri­va­lo­muo­ju svei­ka­tos drau­di­mu ap­draus­tas as­muo į už­sie­nį iš­vyks­ta ne­pa­si­ė­męs Eu­ro­pos svei­ka­tos drau­di­mo kor­te­lės ir jam pri­rei­kia bū­ti­no­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos, už ją jis tu­ri su­mo­kė­ti pats, o grį­žęs į Lie­tu­vą ga­li kreip­tis į te­ri­to­ri­nę li­go­nių ka­są dėl iš­lai­dų kom­pen­sa­vi­mo.

 

Pra­šy­mą ga­li pa­teik­ti ir įga­lio­ta­sis as­muo

 

Eu­ro­pos svei­ka­tos drau­di­mo kor­te­lės iš­duo­da­mos  te­ri­to­ri­nė­se li­go­nių ka­so­se pa­tei­kus pra­šy­mą, ku­rio blan­ką ga­li­te gau­ti šio­se įstai­go­se ar­ba iš te­ri­to­ri­nės li­go­nių ka­sos at­sto­vo sa­vi­val­dy­bė­je. Jį ga­li­te ras­ti ir te­ri­to­ri­nės li­go­nių ka­sos bei Vals­ty­bi­nės li­go­nių ka­sos in­ter­ne­to sve­tai­nė­se.

Už­pil­dy­tą pra­šy­mą te­ri­to­ri­nei li­go­nių ka­sai pa­gal sa­vo gy­ve­na­mą­ją vie­tą ga­li­te pa­teik­ti pa­tys ar per įga­lio­tą­jį as­me­nį, paš­tu, fak­su ar­ba elek­tro­ni­niu paš­tu.

Jei pra­šy­mą pa­teik­si­te as­me­niš­kai, kar­tu tu­rė­si­te pa­teik­ti as­mens ta­pa­ty­bę pa­tvir­ti­nan­tį do­ku­men­tą. Jei pra­šy­mą pa­teik­si­te per įga­lio­tą­jį as­me­nį, pas­ta­ra­sis tu­rės pa­teik­ti ir sa­vo as­mens ta­pa­ty­bę pa­tvir­ti­nan­tį do­ku­men­tą.  Jei Drau­džia­mų­jų pri­va­lo­muo­ju svei­ka­tos drau­di­mu re­gist­re nė­ra duo­me­nų apie jū­sų draus­tu­mą, pa­tei­ki­te do­ku­men­tą, pa­tvir­ti­nan­tį, kad esa­te ap­draus­tas pri­va­lo­muo­ju svei­ka­tos drau­di­mu.

 

Kor­te­lė iš­duo­da­ma ne­mo­ka­mai

 

Eu­ro­pos svei­ka­tos drau­di­mo kor­te­lė iš­duo­da­ma ne­mo­ka­mai ne vė­liau kaip per 14 ka­len­do­ri­nių die­nų nuo pra­šy­mo pa­tei­ki­mo.

Pa­si­bai­gus Eu­ro­pos svei­ka­tos drau­di­mo kor­te­lės ga­lio­ji­mo lai­kui, drau­džia­mo­jo as­mens pra­šy­mu kor­te­lė kei­čia­ma nau­ja. Jei pa­si­kei­čia į šį do­ku­men­tą įra­šy­ti as­mens duo­me­nys, nau­ja kor­te­lė iš­duo­da­ma tik grą­ži­nus se­ną­ją. Jei pra­ras­tu­mė­te ga­lio­jan­čią kor­te­lę ar­ba ją su­ga­din­tu­mė­te, už nau­ją­ją tu­rė­tu­mė­te su­mo­kė­ti 50 li­tų.

Eu­ro­pos svei­ka­tos drau­di­mo kor­te­lė iš­duo­da­ma ne trum­pes­niam kaip 1 mė­ne­sio ir ne il­ges­niam kaip 6 me­tų lai­ko­tar­piui. Jei į nu­ro­dy­tas ša­lis iš­vy­kęs pri­va­lo­muo­ju svei­ka­tos drau­di­mu ap­draus­tas as­muo ne­tu­ri Eu­ro­pos svei­ka­tos drau­di­mo kor­te­lės, ga­vu­si to­kios ša­lies kom­pe­ten­tin­gos ins­ti­tu­ci­jos pra­šy­mą TLK iš­duo­da ser­ti­fi­ka­tą, lai­ki­nai pa­kei­čian­tį šią kor­te­lę.

 

Dau­giau in­for­ma­ci­jos ra­si­te Vil­niaus te­ri­to­ri­nės li­go­nių ka­sos in­ter­ne­to sve­tai­nė­je www.vil­niaustlk.lt

 

Vil­niaus te­ri­to­ri­nės li­go­nių ka­sos in­for­ma­ci­ja

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)