Spausdinti šį puslapį

Fejerverkai gali pridaryti ir bėdų

Ar­tė­ja šv. Ka­lė­dų ir Nau­jų­jų me­tų šven­tės, ku­rios pa­į­vai­ri­na­mos ug­nies ir gar­so efek­tais. Ta­čiau at­sai­nus po­žiū­ris į pi­ro­tech­ni­ką ga­li at­neš­ti ne­ma­žai ža­los.

Prieš šven­tes su­ak­ty­vė­ju­sią pre­ky­bą pi­ro­tech­ni­kos prie­mo­nė­mis kar­tu su ug­nia­ge­siais kon­tro­liuo­ja po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai.

Uk­mer­gės po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to at­sto­vė spau­dai As­ta Kro­ger­tie­nė sa­ko, kad Po­li­ci­jos de­par­ta­men­tas kar­tu su Prieš­gais­ri­nės ap­sau­gos ir gel­bė­ji­mo de­par­ta­men­tu pa­tvir­ti­no ben­drą pre­ven­ci­nių veiks­mų pla­ną nuo gruo­džio 8 d. iki sau­sio 8 d.

Ypa­tin­gas dė­me­sys ski­ria­mas pi­ro­tech­ni­kos prie­mo­nių nau­do­ji­mui ir pre­ky­bai. Po­li­ci­jos ir prieš­gais­ri­nių gel­bė­ji­mo tar­ny­bų pa­rei­gū­nai tik­ri­na pi­ro­tech­ni­kos prie­mo­nių pre­ky­bos vie­tas.

Jų dė­me­sio cen­tre at­si­du­ria tur­ga­vie­tės, kios­kai, pa­aug­lių su­si­bū­ri­mo vie­tos, kur ga­li­ma pi­ro­tech­ni­kos prie­mo­nių ne­tei­sė­ta pre­ky­ba bei jos nau­do­ji­mas.

Po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai pri­me­na, kad fe­jer­ver­kus rei­kia įsi­gy­ti tik spe­cia­li­zuo­to­se par­duo­tu­vė­se ar­ba lai­ki­no­sio­se pre­ky­bos vie­to­se, tu­rin­čio­se sa­vi­val­dy­bės iš­duo­tus lei­di­mus.

Per­spė­ja­ma veng­ti gat­vės pre­kei­vių siū­lo­mų pi­ro­tech­ni­kos ga­mi­nių – ši pro­duk­ci­ja Lie­tu­vo­je ne­ser­ti­fi­kuo­ta ir įve­ža­ma ne­le­ga­liai.

Drau­džia­ma nau­do­ti ir par­duo­ti ci­vi­li­nes pi­ro­tech­ni­kos prie­mo­nes ar­čiau kaip 30 met­rų nuo mo­kyk­lų, vai­kų dar­že­lių, nau­do­ti ci­vi­li­nes pi­ro­tech­ni­kos prie­mo­nes ar­čiau kaip 30 met­rų nuo gy­dy­mo ir re­a­bi­li­ta­ci­jos įstai­gų, kul­to, šar­vo­ji­mo pa­tal­pų, jei­gu tai ne­su­de­rin­ta su at­sa­kin­gais už šių pa­sta­tų eks­plo­a­ta­vi­mą as­me­ni­mis.

Pi­ro­tech­ni­kos prie­mo­nes, skir­tas nau­do­ti lau­ke, griež­tai drau­džia­ma nau­do­ti pa­tal­po­se. Drau­džia­mos ir sa­va­dar­bės pi­ro­tech­ni­kos prie­mo­nes.

Ad­mi­nist­ra­ci­nių tei­sės pa­žei­di­mų ko­dek­se už ci­vi­li­nių pi­ro­tech­ni­kos prie­mo­nių įsi­gi­ji­mo, nau­do­ji­mo nu­sta­ty­tos tvar­kos pa­žei­di­mus nu­ma­ty­ta at­sa­ko­my­bė – įspė­ji­mas ar­ba bau­da nuo 50 iki 100 li­tų.

Kuo­met pra­si­žen­gia ne­pil­na­me­tis nuo ke­tu­rio­li­kos iki še­šio­li­kos me­tų, ski­ria­mas įspė­ji­mas ar­ba bau­da tė­vams nuo 50 iki 100 li­tų.

Taip pat nu­ma­to­ma at­sa­ko­my­bė už pi­ro­tech­ni­kos prie­mo­nių im­por­to, eks­por­to, lai­ky­mo, par­da­vi­mo ir ki­tus pa­žei­di­mus. Nu­si­žen­gus pir­mą kar­tą, ski­ria­ma bau­da nuo 200 iki 400 li­tų. Pa­kar­to­ti­nai – bau­da nuo 500 iki 1000 li­tų.

Už­draus­tų pi­ro­tech­ni­kos prie­mo­nių im­por­tas, eks­por­tas, ga­be­ni­mas, par­da­vi­mas ar nau­do­ji­mas už­trau­kia bau­dą nuo 300 iki 1000 li­tų. Už pa­kar­to­ti­nus veiks­mus – bau­da nuo 1000 iki 2000 li­tų.

Mies­to se­niū­nas Sta­sys Jac­kū­nas sa­ko, kad prieš pen­ke­rius me­tus Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba pa­tvir­ti­no Triukš­mo pre­ven­ci­jos Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vie­šo­sio­se vie­to­se tai­syk­les. Jo­se nu­ro­do­ma, kad no­rint nau­do­ti pi­ro­tech­ni­kos prie­mo­nes, rei­kia raš­tu pa­teik­ti pra­šy­mą į ati­tin­ka­mą se­niū­ni­ją. Su­de­ri­nus su se­niū­nu, rei­kia gau­ti Prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo tar­ny­bos lei­di­mą.

Ta­čiau tai­syk­lės lei­džia ra­jo­no gy­ven­to­jams šven­ti­niu lai­ko­tar­piu – nuo gruo­džio 24 iki sau­sio 6 die­nos – fe­jer­ver­kus poš­kin­ti be at­ski­ro lei­di­mo.

UŽ inf.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)