Spausdinti šį puslapį

Festivalis ,,Prie dvaro“ Taujėnuose

Lai­ma JANČIAUSKAITĖ

Uk­mer­gės kul­tū­ros cen­tro Tau­jė­nų fi­lia­lo ve­dė­ja

 

Lie­pos 6–15 d. Tau­jė­nuo­se vyks šeš­ta­sis mė­gė­jų te­at­rų fes­ti­va­lis ,,Prie dva­ro“. Tai de­šim­ties die­nų ren­gi­nių cik­las, skir­tas mė­gė­jų ir pro­fe­sio­na­liems te­at­rams, gy­vai mu­zi­kai, po­ezi­jai ir šo­kiui. Ren­gi­niai vyks Tau­jė­nų dva­re, svir­ne, par­ke, va­sa­ros est­ra­do­je.

Mė­gė­jų te­at­rų fes­ti­va­lis pra­dė­tas reng­ti prieš de­šimt me­tų – 2002 m. lie­pos mė­ne­sį žiū­ro­vai bu­vo pa­kvies­ti į pir­mą­jį fes­ti­va­lį ,,Prie dva­ro“ Tau­jė­nų par­ke. Da­ly­va­vo mė­gė­jų te­at­rai iš Lie­tu­vos ir Lat­vi­jos. Vė­les­niuo­se fes­ti­va­liuo­se su­lauk­ta ko­lek­ty­vų iš Pran­cū­zi­jos, Lat­vi­jos, Lie­tu­vos, Len­ki­jos. Pra­ėjęs V-asis fes­ti­va­lis iš­si­plė­tė iki de­ka­dos ren­gi­nių.

Šie­met pir­mą­ją fes­ti­va­lio die­ną, lie­pos 6-ąją, į ati­da­ry­mą at­vyks­ta sve­čiai iš Len­ki­jos Tar­no­wo Pod­gor­ne – big­ben­das ,,Swin­gu­lan­ce“. Va­ka­re Tau­jė­nų dva­re skam­bės Ra­mu­nės ir Vy­tau­to V. Land­sber­gių, kom­po­zi­to­riaus Rai­mon­do Raš­po­liaus­ko at­lie­ka­mi ,,Žiau­riai gra­žūs ro­man­sai“.

Ant­rą­ją fes­ti­va­lio die­ną, lie­pos 7-osios va­ka­rą, vi­si, my­lin­tys mu­zi­ką, dai­ną, šo­kį, kvie­čia­mi į va­sa­ros est­ra­dą. Čia kar­tu su ka­pe­lo­mis ,,Vie­ver­sa“ iš Sie­si­kų, ,,Vo­lun­ge“ iš Vi­diš­kių, tau­jė­niš­kių ,,Ra­ta­ti­ta“, fol­klo­ro bei vo­ka­li­niais ko­lek­ty­vais įsi­lie­si­me į šo­kio sū­ku­rį, pin­si­me dai­nų py­nes, o vė­liau kar­tu su DJ’ais Vai­du JS ir Al­giu Light sma­giai lai­ką lei­si­me dis­ko­te­ko­je.

Lie­pos 8 d. ma­žuo­sius žiū­ro­vus į spek­tak­lį ,,Bez­du­kas ant eže­ro“ pa­kvies ,,Ra­ga­niu­kės te­at­ras“. Tai – nuo­tai­kin­gas spek­tak­lis, pa­sta­ty­tas pa­gal au­ten­tiš­ką lie­tu­vių liau­dies pa­sa­ką.

Lie­pos 9 d. Tau­jė­nų dva­ro par­ke vyks su­si­ti­ki­mas su 2011-ųjų Me­tų kny­gos ,,Sil­va Re­rum II“ au­to­re, ra­šy­to­ja Kris­ti­na Sa­ba­liaus­kai­te bei li­te­ra­tū­ro­lo­gu Sau­liu­mi Žu­ku.

Lie­pos 10-oji at­ėju­sie­siems į Tau­jė­nų dva­rą bus ne­pa­kar­to­ja­ma pro­ga ne tik at­skleis­ti dva­ro pa­slap­tis, bet ir iš­vys­ti jas sa­vo aki­mis – ro­man­tiš­ki ir ne­įti­kė­ti­ni pa­sa­ko­ji­mai at­gis ir įtrauks kiek­vie­ną į sa­vo pa­slap­tin­gą pa­sau­lį. Puoš­nūs kos­tiu­mai ir grakš­tus me­nu­e­tas, at­lie­ka­mas is­to­ri­nių šo­kių ko­lek­ty­vo ,,Bal­to­ji pa­va­na“ iš Anykš­čių, su­kurs tik­rą šven­tės au­rą. Tai bus uni­ka­li pro­ga įver­tin­ti Ku­ni­gaikš­čio vai­šes ir pa­mirš­ti kas­die­ny­bę.

Lie­pos 11 d. po­ezi­jos ir mu­zi­kos ren­gi­ny­je da­ly­vaus po­etai Kęs­tu­tis Na­va­kas, Sta­sė Čir­bie­nė, Vi­da Žu­rav­lio­va, Al­bi­nas Ku­lie­šis, Bi­ru­tė Stun­die­nė, An­ta­nas Gu­ze­lis, Gied­rė Jar­ma­la­vi­čie­nė – Mei­bi, Re­gi­na Mu­le­vi­čie­nė, so­lis­tė Li­na Rat­ke­vi­čiū­tė, kon­cert­meis­te­rė Aud­ra Ber­na­di­šie­nė ir kt.

Nuo lie­pos 12 iki 14 d. žiū­ro­vams sa­vo spek­tak­lius pri­sta­tys mė­gė­jų te­at­rai. Vie­šin­tų klo­ji­mo te­at­ras, Bir­žų, Jo­na­vos ra­jo­no Pa­no­te­rių, Kau­no ra­jo­no Ne­ve­ro­nių te­at­rai į tra­di­ci­nį fes­ti­va­lį at­vyks­ta pir­mą kar­tą. Ki­tus – Pa­ne­vė­žio ra­jo­no Da­niū­nų, Ro­kiš­kio ra­jo­no Ba­jo­rų, Ute­nos ra­jo­no Le­liū­nų, Li­va­ni (Lat­vi­ja) mė­gė­jų te­at­rų spek­tak­lius žiū­ro­vai ma­tė pra­ei­tuo­se ,,Prie dva­ro“ ren­gi­niuo­se. Šiais me­tais at­vyks­ta Do­be­les mė­gė­jų te­at­ras ,,Smaids“, pir­mo­jo fes­ti­va­lio, vy­ku­sio 2002 m., da­ly­vis. Taip pat du spek­tak­lius pa­ro­dys ir Tau­jė­nų mė­gė­jų te­at­ras ,,Bi­čiu­liai“.

Fes­ti­va­lis baig­sis lie­pos 15 d., vi­sus pa­kvies­da­mas į  ,,Va­ka­rą su Liu­du Mi­ka­laus­ku“. Dai­ni­nin­kui akom­pa­nuos tarp­tau­ti­nių kon­kur­sų lau­re­a­tė Vir­gi­ni­ja Un­gu­rai­ty­tė (for­te­pi­jo­nas). Pro­gra­mo­je – lie­tu­vių ir ki­tų ša­lių kom­po­zi­to­rių mu­zi­ka.

Šio fes­ti­va­lio šū­kis: ,,De­šimt pa­pras­tai ne­pa­pras­tų die­nų Tau­jė­nuo­se kiek­vie­nam!“.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)