Spausdinti šį puslapį

Festivalis gali būti ir paskutinis

Li­kus sa­vai­tei iki Tarp­tau­ti­nio būg­nų ir per­ku­si­jos fes­ti­va­lio, jo or­ga­ni­za­to­riai skam­bi­na pa­vo­jaus var­pais. Ka­tast­ro­fiš­kai trūks­tant lė­šų, šis Uk­mer­gę gar­si­nan­tis fes­ti­va­lis ga­li bū­ti pas­ku­ti­nis. La­biau­siai or­ga­ni­za­to­rius glu­mi­na val­džios abe­jin­gu­mas šiam iš­skir­ti­niam ren­gi­niui.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Tarp­tau­ti­nio būg­nų ir per­ku­si­jos fes­ti­va­lio fi­nan­sa­vi­mas Sau­liui Aug­liui – di­džiu­lis gal­vos skaus­mas.

Vie­nuo­lik­tas Tarp­tau­ti­nis būg­nų ir per­ku­si­jos fes­ti­va­lis jau se­niai su­sty­guo­tas. Jis vyks ki­tą sa­vai­tę. Ta­čiau fes­ti­va­lio sie­la Sau­lius Aug­lys-Sta­ne­vi­čius ti­ki­na esąs vi­siš­ko­je ne­vil­ty­je.

Maž­daug prieš pen­ke­rius me­tus įkū­ręs vie­šą­ją įstai­gą „Per­ku­si­jos fes­ti­va­lis“, fi­nan­si­nius rei­ka­lus jis pri­si­ė­mė sau. Iki šių me­tų, nors sun­kiai, juos ir vyk­dy­da­vo.

Ta­čiau šie­met pa­ma­čius, kiek pi­ni­gų ski­ria­ma ren­gi­niui, pa­grin­di­niam or­ga­ni­za­to­riui nu­svi­ro ran­kos.

Pa­aiš­kė­jo, kad Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė fes­ti­va­liui nu­ma­tė dvi­gu­bai ma­žes­nę nei per­nai su­mą – 15 000 li­tų, Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja – be­veik tris kar­tus ma­žiau nei per­nai – 6000 li­tų. Pi­ni­gų dar nu­ma­ty­ta ir iš ki­tų šal­ti­nių, jų taip pat bus su­rink­ta iš par­duo­tų bi­lie­tų. Ne­pai­sant to, įsi­pa­rei­go­ji­mams įvyk­dy­ti trūks­ta ma­žiau­siai 20 000 li­tų.

S. Aug­lio-Sta­ne­vi­čiaus pa­skai­čia­vi­mu, mi­ni­ma­li su­ma, su ku­ria bū­tų įma­no­ma iš­si­vers­ti or­ga­ni­zuo­jant to­kį fes­ti­va­lį, – 60 000 li­tų. Į šią su­mą įei­tų ho­no­ra­rai pa­sau­li­nio gar­so mu­zi­kan­tams, įgar­si­ni­mas, ap­švie­ti­mas, ap­gy­ve­ndini­mo, ke­lio­nės bei ki­tos iš­lai­dos.

Be­je, už­sie­nie­čių ap­gy­ven­di­ni­mą or­ga­ni­za­to­rius įvar­di­na taip pat kaip di­de­lę pro­ble­mą, nes vie­nin­te­lio tam tin­kan­čio Uk­mer­gės vieš­bu­čio kai­nos esą yra ne­įper­ka­mos.

 

Fes­ti­va­lis ski­ria­mas Ko­vo 11-ajai

 

Tarp­tau­ti­nis būg­nų ir per­ku­si­jos fes­ti­va­lis kas­met ren­gia­mas tuo pa­čiu me­tu ir ski­ria­mas Ko­vo 11-ajai, Lie­tu­vos ne­pri­klau­so­my­bės at­kū­ri­mo die­nai pa­mi­nė­ti. Uk­mer­gė­je tai – vie­nin­te­lis to­kio aukš­to pro­fe­sio­na­lu­mo ly­gio ren­gi­nys, gar­si­nan­tis mū­sų mies­tą to­li už res­pub­li­kos ri­bų.

Apie tai, kad Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja šie­met žiau­riai ap­kar­pė fes­ti­va­liui skir­tą fi­nan­sa­vi­mą, pa­aiš­kė­jo sau­sio pa­bai­go­je. Tuo­met dar vil­ta­si, kad ren­gi­nį tin­ka­mai pa­rems sa­vi­val­dy­bė. Ta­čiau pa­ma­tęs, ko­kia su­ma ski­ria­ma, S. Aug­lys-Sta­ne­vi­čius sa­kė ne­be­iš­ma­nąs, kaip teks iš­si­vers­ti. Svars­to ir to­kią ga­li­my­bę – šie­met žūtbūt su­rink­ti bū­ti­nas lė­šas ir gar­bin­gai baig­ti šią Uk­mer­gės tra­di­ci­ją. Juo­lab, kad tu­ri pa­siū­ly­mų reng­ti to­kį ren­gi­nį ki­ta­me Lie­tu­vos mies­te.

 

Ma­rim­ba at­ke­liaus iš Mek­si­kos

 

Kad ir ne­links­ma gai­da pri­sta­ty­da­mas tarp­tau­ti­nį ren­gi­nį, ki­tą sa­vai­tę or­ga­ni­za­to­rius vi­siems jo žiū­ro­vams ža­da ne­pa­kar­to­ja­mas aki­mir­kas ir aukš­tą pro­fe­sio­na­lu­mo ly­gį.

Šių­me­ti­nio fes­ti­va­lio ak­cen­tas – mek­si­kie­čio Ze­fe­ri­no Nan­da­y­a­pa gar­bės var­do an­sam­blio, ku­riam va­do­vau­ja S. Aug­lys-Sta­ne­vi­čius, pa­sau­li­nė prem­je­ra.

Šis an­sam­blis bu­vo su­kur­tas spe­cia­liai fes­ti­va­liui. Spe­cia­liai fes­ti­va­liui iš Mek­si­kos šio­mis die­no­mis tu­ri at­ke­liau­ti ir uni­ka­lus vie­nin­te­lis toks Lie­tu­vo­je in­stru­men­tas – mek­si­kie­tiš­ka ma­rim­ba. In­stru­men­tas ypa­tin­gas tuo, kad juo drau­ge gro­ja 4–5 mu­zi­kan­tai, o gar­sas yra vi­sai ki­toks nei tra­di­ci­nės ma­rim­bos. Su šiuo in­stru­men­tu ke­ti­nan­tys gro­ti lie­tu­viai jau yra nu­ma­tę kon­cer­tus ki­to­se ša­ly­se.

 

Gros vi­sa sa­lė

 

Ki­ta ren­gi­nio „vi­nis“ – ko­vo 8 die­ną nu­ma­ty­tas kon­cer­tas ne­įga­lie­siems. To­kio kon­cer­to, kur iš­da­lin­tais in­stru­men­tais gro­tų vi­sa sa­lė, Uk­mer­gė­je dar ne­bu­vo. Len­kų kil­mės at­li­kė­jas Piotr Sutt kaip tik to­kius kon­cer­tus vi­sa­me pa­sau­ly­je ren­gia jau dau­ge­lį me­tų. Or­ga­ni­za­to­riai jau ne vie­nus me­tus pla­na­vo pri­si­šauk­ti šią sce­nos įžy­my­bę į Uk­mer­gę. Ir štai pa­ga­liau tai pa­si­se­kė.

Fes­ti­va­lio me­tu Uk­mer­gės me­no mo­kyk­los Mu­zi­kos sky­riu­je bus su­reng­tas mu­ša­mų­jų an­sam­blių kon­kur­sas. Ja­me da­ly­vaus Tra­kų, Pa­bra­dės, Šiau­lių ir ki­tų mies­tų moks­lei­viai, M. K. Čiur­lio­nio me­nų gim­na­zi­jos auk­lė­ti­niai – apie pen­kio­li­ka moks­lei­viš­kų ko­lek­ty­vų. Pa­sak S. Aug­lio, to­kio kon­kur­so Lie­tu­vo­je dar nie­kas ne­ren­gė.

Moks­lei­viai  pla­nuo­ja pa­si­ro­dy­ti ir Ko­vo 11-osios ren­gi­ny­je mies­to cen­tre prie Lais­vės pa­min­klo.

 

Griau­dės vi­są die­ną

 

Tarp­tau­ti­nis fes­ti­va­lis Uk­mer­gė­je griau­dės ke­tu­rias die­nas Jis pra­si­dės ko­vo 8-ąją, o bai­gia­ma­sis ren­gi­nys vyks sek­ma­die­nį, ko­vo 11-ąją. Iš vi­so nu­ma­ty­ti ke­tu­ri mo­ka­mi kon­cer­tai kul­tū­ros cen­tre ir ne­mo­ka­mi – Vla­do Šlai­to vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je ir Me­no mo­kyk­los Mu­zi­kos sky­riu­je.

Šiais me­tais fes­ti­va­ly­je da­ly­vaus Ja­vier Nan­da­y­a­pa (Mek­si­ka), Lin­da Ma­xey (JAV), Igor Les­nik (Kro­a­ti­ja), Kat­ri­ne Dru­yts (Bel­gi­ja), Chin Cheng Lin (Tai­va­nis), Lud­wig Al­bert (Bel­gi­ja), Piotr Sutt (Len­ki­ja), taip pat Lie­tu­vos at­li­kė­jai: Pa­vel Giun­ter, Sal­vi­jus Žei­mys, To­mas Ku­li­kaus­kas, An­drius Re­ka­šius, Ge­di­mi­nas Ma­čiuls­kis, Alek­san­dras Ši­me­lis ir, ži­no­ma, pats fes­ti­va­lio or­ga­ni­za­to­rius.

 

Po ne­lai­mės – di­džiu­liai po­ky­čiai

 

Pra­ėjęs, de­šim­ta­sis, Tarp­tau­ti­nis būg­nų ir per­ku­si­jos fes­ti­va­lis bu­vo pa­žy­mė­tas ne­lai­mės žen­klu – ava­ri­jos me­tu bu­vo su­ža­lo­tas S. Aug­lys-Sta­ne­vi­čius. La­bai sun­kias trau­mas pa­ty­rė ir lig šiol iš ko­mos ne­pa­bu­do jį ve­žęs kul­tū­ros cen­tro vai­ruo­to­jas Ge­di­mi­nas Grau­ži­nis.

Kaip ši ne­lai­mė pa­kei­tė Sau­liaus gy­ve­ni­mą? Ką jis at­si­me­na apie pra­ėju­sių me­tų ko­vo 10-osios ry­tą?

Vy­ras pa­sa­ko­jo jo­kių ava­ri­jos de­ta­lių ne­pa­me­nan­tis. Po tos aki­mir­kos, kai įsė­do į au­to­mo­bi­lį, iš at­min­ties vis­kas iš­si­try­nė.

Po ava­ri­jos li­go­ni­nė­je gy­dė­si dau­giau nei mė­ne­sį. Pa­ty­rė di­de­lių su­ža­lo­ji­mų, ke­tu­rio­se vie­to­se jam bu­vo su­lau­žy­tas žan­di­kau­lis. Nei­gia­mas svei­ka­tos pa­sek­mes jun­ta lig šiol.

Skau­di ne­lai­mė ap­ver­tė vi­są  žy­maus kraš­tie­čio gy­ve­ni­mą. Kad ga­lė­tų vi­siš­kai at­si­duo­ti kū­ry­bai ir da­ry­ti tai, kas jam mie­liau­sia, ap­si­spren­dė pa­lik­ti val­diš­ką dar­bą Mu­zi­kos ir ba­le­to te­at­re. Ja­me jis dir­bo 24 me­tus.

Po su­krė­ti­mo pa­si­kei­tė ir po­žiū­ris į gy­ve­ni­mo ver­ty­bes – vi­siš­kai at­si­sa­kė al­ko­ho­lio, rū­ka­lų, pro­pa­guo­ja jo­gą.

Ta­čiau be­ne svar­biau­si po­ky­čiai as­me­ni­nia­me mu­zi­kan­to gy­ve­ni­me – ve­dė my­li­mą mo­te­rį pia­nis­tę Ele­ną Sta­ne­vi­čie­nę ir net įgy­ven­di­no se­ną su­ma­ny­mą – pa­kei­tė pa­var­dę.

 

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)