Spausdinti šį puslapį

Fi­nan­si­nė kri­zė dal­giu mo­juo­ja ne­įga­lių­jų ben­dra­bu­ty­je

 

Šiais me­tais pa­di­dė­ju­si bu­tų nuo­mos mo­kes­čių naš­ta per ki­še­nes smo­gė Uk­mer­gės ne­įga­lių­jų ben­dra­bu­čio gy­ven­to­jams. Pra­si­dė­jus šil­dy­mo se­zo­nui ne­įga­lie­ji su­lau­kė dar vie­nos "do­va­nė­lės" – pa­pil­do­mų mo­kes­čių už ben­dro nau­do­ji­mo pa­tal­pas. Men­kas pa­ja­mas gau­nan­tys gy­ven­to­jai, ieš­ko­da­mi tei­sin­gu­mo, raš­tu krei­pė­si į ra­jo­no val­džią.

Jo­li­ta ŽURAUSKIENĖ

Ne­įga­lių­jų ben­dra­bu­čio ben­dro nau­do­ji­mo pa­tal­pų plo­tas mil­ži­niš­kas – per ke­tu­ri šim­tai kvad­ra­ti­nių met­rų. Už di­džiu­lį ap­šil­do­mą rū­sį, ho­lus, bib­lio­te­ką, kom­piu­te­rių kla­sę, sve­čių, bu­dė­to­jų kam­ba­rius iki šiol mo­kė­da­vo Uk­mer­gės ne­sta­cio­na­rių so­cia­li­nių pa­slau­gų cen­tras.

 

 

Ne­įga­lių­jų ben­dra­bu­čio gy­ven­to­jai sa­vo nuos­kau­das iš­lie­ja Uk­mer­gės ne­sta­cio­na­rių so­cia­li­nių pa­slau­gų cen­tro di­rek­to­rei Si­gi­tai Ba­ka­naus­kie­nei (kai­rė­je).

 

Ben­dra­bu­ty­je daug ne­nau­do­ja­mų, san­dė­liais pa­vers­tų pa­tal­pų, už ku­rių šil­dy­mą tu­ri su­mo­kė­ti gy­ven­to­jai.
Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr.

Tek­da­vo pa­klo­ti ne­men­ką su­mą ir už šių pa­tal­pų su­nau­do­tą elek­tros ener­gi­ją, ir van­de­nį. Šioms reik­mėms per me­tus bu­vo iš­lei­džia­ma 33 tūks­tan­čių li­tų su­ma, ku­rią fi­nan­suo­da­vo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė. Sun­kme­čiu, „ap­kar­pius“ lė­šas, ra­jo­no ta­ry­ba nu­spren­dė ben­dro­jo nau­do­ji­mo pa­tal­pų iš­lai­ky­mą pa­skirs­ty­ti vi­siems nuo­mi­nin­kams: ne­įga­lių­jų ben­dra­bu­čio gy­ven­to­jams, Ne­sta­cio­na­rių so­cia­li­nių pa­slau­gų bei Vil­niaus ap­skri­ties ges­tų kal­bos ver­tė­jų cen­trams.

Pri­vers­ti su­si­verž­ti dir­žus

Kai ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė nu­rė­žė net 37 tūks­tan­čius li­tų, skir­tus Uk­mer­gės ne­sta­cio­na­rių so­cia­li­nių pa­slau­gų cen­trui, jo dar­buo­to­jams te­ko su­si­verž­ti dir­žus. „It ko­kia­me ban­kru­tuo­jan­čia­me fab­ri­ke cen­tre pa­skelb­ta ke­tu­rių die­nų dar­bo sa­vai­tė, 20 pro­cen­tų su­ma­žin­ti ir taip men­ki at­ly­gi­ni­mai, per­pus su­ma­žin­tos iš­lai­dos bū­ti­niau­sioms reik­mėms, at­si­sa­ky­ta net elek­tri­nių vir­du­lių ka­vai ry­tais iš­si­vir­ti. Cen­tro, ku­ria­me yra 27 eta­tai, veik­la tam­pa mi­nu­si­ne. Iš žmo­nių spau­džiam vis­ką, bet ma­tom, kad nie­ko ne­bus“, – sa­ko įstai­gos di­rek­to­rė Si­gi­ta Ba­ka­naus­kie­nė.

Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės pa­reng­tais skai­čia­vi­mais, per 70 kvad­ra­ti­nių met­rų ben­dro­jo nau­do­ji­mo pa­tal­pų ati­te­ko ne­sta­cio­na­rių so­cia­li­nių pa­slau­gų cen­trui, dau­giau nei 20 kvad­ra­ti­nių met­rų – Vil­niaus ap­skri­ties ges­tų kal­bos ver­tė­jų cen­trui, per 300 kvad­ra­ti­nių met­rų – vi­siems ben­dra­bu­ty­je gy­ve­nan­tiems ne­įga­lie­siems.

Sun­kme­čio pri­slėg­tas Ne­sta­cio­na­rių so­cia­li­nių pa­slau­gų cen­tras ne­tu­rės lė­šų su­mo­kė­ti už jiems pri­skir­tas pa­tal­pas ir pra­šo sa­vi­val­dy­bės šias pa­tal­pas nuo jų „nu­ka­bin­ti“.

Krei­pė­si į ra­jo­no val­džią

Pa­pil­do­mai mo­kė­ti už ben­dro­jo nau­do­ji­mo pa­tal­pų šil­dy­mą ne­su­tin­ka ir ne­di­de­les pa­ja­mas gau­nan­tys ben­dra­bu­čio gy­ven­to­jai.

„Jau­čia­mės dis­kri­mi­nuo­ja­mi. Duks­ty­nos mik­ro­ra­jo­no gy­ven­to­jai at­jun­gė laip­ti­nė­se esan­čius ra­dia­to­rius ir ne­mo­ka už jų šil­dy­mą. Ko­dėl to ne­pa­da­rė mus ad­mi­nist­ruo­jan­čios UAB Uk­mer­gės bu­tų ūkio dar­buo­to­jai? Ko­dėl jie ne­su­si­ti­ko su gy­ven­to­jais ir kar­tu ne­spren­dė šio klau­si­mo? Ko­dėl už dar­buo­to­jų ap­lai­du­mą tu­ri­me mo­kė­ti mes?“ – klau­sė ne­įga­lie­ji.

Gy­ven­to­jai pra­bi­lo ir apie sa­vo bu­tus, ku­riuos prieš ap­si­gy­ven­da­mi ne­įga­lių­jų ben­dra­bu­ty­je ati­da­vė sa­vi­val­dy­bei. „Ke­li šio ben­dra­bu­čio gy­ven­to­jai ati­da­vė sa­vi­val­dy­bei sa­vo bu­tus, su­da­rė su­tar­tis, ku­rios vie­na­pu­siš­kai lau­žo­mos. Rei­ka­lau­ja­me grą­žin­ti bu­vu­sius bu­tus. Kaip sa­vi­val­dy­bė pa­si­ren­gu­si tai pa­da­ry­ti?“ – tei­rau­ja­si žmo­nės.

Pa­si­ra­šė nau­jas su­tar­tis

„Mes, ne­įga­lių­jų ben­dra­bu­čio gy­ven­to­jai, pa­tiria­me jau tre­čią gru­bią dis­kri­mi­na­ci­ją mū­sų at­žvil­giu. Pir­ma – kai vi­si Lie­tu­vos gy­ven­to­jai už in­ves­ti­ci­nius če­kius ga­lė­jo pri­va­ti­zuo­ti sa­vo bu­tus, gy­ve­nu­siems šia­me ben­dra­bu­ty­je ši tei­sė bu­vo at­im­ta. Ant­ro­ji – UAB Uk­mer­gės butų ūkis pri­ver­tė mus pa­si­ra­šy­ti nau­jas su­tar­tis, ku­rio­mis pa­di­di­no bu­tų nu­omą ke­lis šim­tus pro­cen­tų. Pa­di­din­ti nuo­mos kai­ną ga­lė­jo tik nau­jiems gy­ven­to­jams. Ar jūs ži­no­te kur nors Eu­ro­pos Są­jun­go­je pre­ce­den­tą, kai so­cia­li­nio būs­to nuo­mo­to­jams, tvar­kin­gai mo­kan­tiems už šį būs­tą, bū­tų di­di­na­ma nu­oma? Įdo­mu ir mums su­ži­no­ti. Nu­omą ga­li­ma di­din­ti tik nau­jiems so­cia­li­nio būs­to nuo­mi­nin­kams, to­kia ES prak­ti­ka. Ar ne­ma­no­te, kad at­sa­kin­gi už šias su­tar­tis tu­rė­tų su­lauk­ti nuo­bau­dų? Tre­čio­ji – tai da­bar­ti­nis ne­tei­sė­tas ban­dy­mas pri­mes­ti mums pa­pil­do­mus mo­kes­čius už pa­tal­pas, ku­rių mes ne­si­nuo­mo­ja­me. Mes ne tik ne­su­tin­ka­me su „Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės spe­cia­lių­jų gy­ve­na­mų­jų pa­tal­pų nuo­mos tvar­kos ap­ra­šo pa­kei­ti­mo“ įsi­ga­lio­ji­mu, bet ir rei­ka­lau­ja­me ga­ran­ti­jų, kad pa­na­šūs pre­ce­den­tai ne­pa­si­kar­to­tų at­ei­ty­je“, – at­vi­ru laiš­ku į ra­jo­no va­do­vus ne­se­niai krei­pė­si ne­įga­lių­jų ben­dra­bu­čio gy­ven­to­jai.

Ra­dia­to­rių nuim­ti ne­ga­li

Pa­sak UAB Uk­mer­gės bu­tų ūkio di­rek­to­riaus Jo­no Rin­ke­vi­čiaus, ne­įga­lių­jų ben­dra­bu­čio gy­ven­to­jų laiš­kas – pa­gal­bos šauks­mas, į ku­rį pri­va­lo­ma re­a­guo­ti. „Žmo­nės puo­lę į ne­vil­tį. Bū­ti­na su jais su­si­tik­ti, kal­bė­ti, aiš­kin­ti ir spręs­ti iš­ki­lu­sias pro­ble­mas“, – sa­kė di­rek­to­rius. Jis dar kar­tą pa­brė­žė, kad vi­sus spren­di­mus, ku­riais jie va­do­vau­ja­si, pri­ima ra­jo­no ta­ry­ba. Su­ma­žė­ję sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to pi­ni­gai ir tau­py­mas skau­džiai at­si­rė­mė į kiek­vie­ną sri­tį.

„Vi­sos ne­įga­lių­jų ben­dra­bu­čio ben­dro­jo nau­do­ji­mo pa­tal­pos ne­bus iš­da­ly­tos vien ne­įga­lie­siems, jos bus pro­por­cin­gai pa­skirs­ty­tos ir ne­sta­cio­na­rių so­cia­li­nių pa­slau­gų cen­trui. Laip­ti­nė­se ir ho­luo­se esan­čių ra­dia­to­rių sek­ci­jų sa­va­va­liš­kai nuim­ti ar su­ma­žin­ti ne­ga­li­ma, kad ne­su­trik­tų šil­dy­mo tie­ki­mas. Šiam dar­bui tu­ri bū­ti at­lie­ka­mi pro­jek­tai“, – sa­kė J. Rin­ke­vi­čius. Anot jo, bu­tų nuo­mos kai­ną ne­įga­lių­jų ben­dra­bu­ty­je pa­di­di­no ne Bu­tų ūkis – tai nu­spren­dė ra­jo­no ta­ry­bos na­riai. Su­rink­ti pi­ni­gai – kau­pia­mo­sios lė­šos bus nau­do­ja­mos re­mon­to ir ki­tiems dar­bams at­lik­ti.

Pa­sak ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jos Klav­di­jos Ste­pa­no­vos, at­sa­ky­mai į ne­įga­lių­jų ben­dra­bu­čio gy­ven­to­jų pa­teik­tus klau­si­mus yra nag­ri­nė­ja­mi. Ar­ti­miau­siu lai­ku ža­da­ma su­si­tik­ti su ne­įga­lių­jų ben­dra­bu­čio gy­ven­to­jais.

 

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)