Spausdinti šį puslapį

Fotografo gyvenimą trypia „Raganų ritualas“

Me­ni­nin­kas Jo­nas Vait­kus, ku­rio so­dy­bo­je bu­vo su­reng­tas fes­ti­va­lis „Ra­ga­nos ri­tu­a­las“, ne­si­ti­kė­jo, kad šis ren­gi­nys aukš­tyn ko­jo­mis ap­vers jo gy­ve­ni­mą. Dėl sodyboje ras­tų nar­ko­ti­kų vil­nie­čio at­žvil­giu pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas, o is­to­ri­ją pa­vie­ši­nus, jam te­ko iš­ei­ti iš dar­bo vals­ty­bės tar­ny­bo­je.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Jono Vaitkaus nuotr. Fes­ti­va­ly­je „Ra­ga­nų ri­tu­a­las“: bal­tų gru­pės „Kūlgrinda“ va­do­vė Ini­ja Trin­kū­nie­nė.

Uk­mer­gės ra­jo­ne Pa­bais­ko se­niū­ni­jo­je Sa­vi­do­nių kai­me vy­kęs fes­ti­va­lis–se­mi­na­ras „Ra­ga­nos ri­tu­a­las“ gar­siai nu­skam­bė­jo po to, kai, pa­tik­ri­nę so­dy­bą, po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai jo­je ap­ti­ko nar­ko­ti­nių me­džia­gų.

Pas­ku­ti­nį lie­pos sa­vait­ga­lį pa­rei­gū­nai ga­vo pra­ne­ši­mą, kad 54 me­tų J. Vait­kaus so­dy­bo­je jau ke­lias nak­tis ne­ty­la tran­ki mu­zi­ka. Ji ne­duo­da ra­my­bės net už ke­lių ki­lo­met­rų gy­ve­nan­tiems kai­my­nams.

Po­li­ci­nin­kams nu­vy­kus į Sa­vi­do­nis ki­lo įta­ri­mų, kad tra­di­ci­nės lie­tu­vių kul­tū­ros pro­pa­ga­vi­mo ren­gi­ny­je var­to­ja­mi nar­ko­ti­kai. Į ko­mi­sa­ria­tą bu­vo pri­sta­ty­ti de­vy­ni so­dy­bo­je bu­vę as­me­nys. Tarp su­lai­ky­tų­jų – ir trys as­me­nys iš Švei­ca­ri­jos, Suo­mi­jos bei Por­tu­ga­li­jos. Tik vie­nas iš jų ne­bu­vo ap­svai­gęs nuo nar­ko­ti­kų.

Lie­pos 30 d. so­dy­bo­je at­li­kus pa­tik­ri­ni­mą pa­rei­gū­nai ra­do 3 ki­log­ra­mus ka­na­pių ir 700 gra­mų jau pa­ruoš­tos nau­do­ti šios au­ga­li­nės nar­ko­ti­nės me­džia­gos.

Pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas dėl ne­tei­sė­to dis­po­na­vi­mo nar­ko­ti­nė­mis ar psi­chot­ro­pi­nė­mis me­džia­go­mis.

 

Tik nuo­mo­jo

 

Sa­vi­do­nių kai­me 10 me­tų so­dy­bą tu­rin­tis J. Vait­kus ti­ki­na: jis  – val­dos šei­mi­nin­kas, bet ne ren­gi­nio or­ga­ni­za­to­rius. Esą jis ne­ga­li at­sa­ky­ti už tai, kad kaž­kas ga­lė­jo tu­rė­ti kvai­ša­lų.

„Tu­riu so­dy­bos nuo­mos su­tar­tį su Vil­niu­je gy­ve­nan­čiu Šve­di­jos pi­lie­čiu“, – ti­ki­no J. Vait­kus. Vy­ras pri­pa­žįs­ta, jog pats do­mi­si bal­tų ti­kė­ji­mu, tad pa­siū­ly­mas iš­nuo­mo­ti so­dy­bą bū­tent to­kiam ren­gi­niui jį su­do­mi­no. Pats ja­me da­ly­va­vo, bet li­ko nu­si­vy­lęs.

Tran­ki mu­zi­ka, dėl ku­rios į po­li­ci­ją krei­pė­si kai­my­nai, J. Vait­kaus ti­ki­ni­mu, ir jam vi­sai ne­pa­ti­ku­si. Ne kar­tą pra­šė pri­til­dy­ti mu­zi­ką, bet gar­sas po kiek lai­ko ir vėl bu­vo di­di­na­mas. „La­bai at­si­pra­šau dėl to kai­my­nų“, – ap­gai­les­ta­vo vy­ras.

 

08-17-1_straipsnio_2_nuotr

Fes­ti­va­lis bu­vo iš­ties spal­vin­gas.


Pa­šne­ko­vas pa­sa­ko­jo, kad „Ra­ga­nos ri­tu­a­lo“ or­ga­ni­za­to­riai jį pa­tys su­si­ra­do ir pa­siū­lė iš­nuo­mo­ti so­dy­bą. Šis ren­gi­nys ta­po ant­ruo­ju, vy­ku­siu čia šią va­sa­rą. Į pir­mąjį per Jo­ni­nes sve­čius kvie­tė pats J. Vait­kus. Tą­syk su­reng­to­je šven­tė­je „De­gan­tis Jo­nas“ esą tran­ki mu­zi­ka nie­kie­no ne­ner­vi­no, ne­ki­lo jo­kių in­ci­den­tų.

Kai pa­skli­dus ži­niai apie sma­gią Jo­ni­nių šven­tę vė­liau ga­vo pa­siū­ly­mą iš­nuo­mo­ti so­dy­bą ki­tiems, J. Vait­kus sa­ko dve­jo­jęs ne­il­gai. Ir te­ma jį do­mi­no, ir se­mi­na­ro lek­to­rių pa­var­dės bu­vo ži­no­mos...

 

Ta­po be­dar­biu

 

Uk­mer­gė­je gi­męs ir už­au­gęs  J. Vait­kus pa­sa­ko­jo iki ne­lem­to­jo in­ci­den­to dir­bęs vals­ty­bi­nė­je įstai­go­je – Lie­tu­vos gy­ven­to­jų ge­no­ci­do ir re­zis­ten­ci­jos ty­ri­mo cen­tre. Čia ėjo spe­cia­lis­to – fo­to­gra­fo pa­rei­gas. Ta­čiau ša­lies dien­raš­ty­je pa­vie­ši­nus is­to­ri­ją apie nar­ko­ti­kus, iš dar­bo bu­vo pri­vers­tas iš­ei­ti.

 

08-17-1_straipsnio_3_nuotr

Sa­vo ke­tur­ko­jo drau­go Vė­jo J. Vait­kus ne­te­ko „Ra­ga­nų ri­tu­a­lo“ iš­va­ka­rė­se. „Lyg ne­te­kau die­viš­kos ap­sau­gos“, – apie pra­ras­tą au­gin­ti­nį sa­ko me­ni­nin­kas.


Da­bar ofi­cia­liai vy­ras yra be­dar­bis – jau įsi­re­gist­ra­vo Uk­mer­gės dar­bo bir­žo­je. Pra­ra­dus tar­ny­bą sos­ti­nė­je, nu­ta­rė: da­bar gy­vens Sa­vi­do­ny­se.

Ka­dan­gi su­tar­to so­dy­bos nuo­mos mo­kes­čio J. Vait­kus sa­ko ne­ga­vęs, or­ga­ni­za­to­riai te­ri­to­ri­jos ne­su­tvar­kę, so­dy­bos šei­mi­nin­kas ti­ki­na po ne­lem­to­jo ren­gi­nio li­kęs ne tik be dar­bo, bet dar ir ap­gau­tas. O svar­biau­sia – įta­ria­mas nar­ko­ti­kų lai­ky­mu. Dėl šio įvy­kio pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas.

 

Pa­si­sam­dė ad­vo­ka­tą

 

„Man pa­reikš­tas įta­ri­mas dėl di­de­lio kie­kio nar­ko­ti­nių me­džia­gų įsi­gi­ji­mo ir pla­ti­ni­mo, kas yra vi­siš­ka ne­są­mo­nė. Aš iš­nuo­mo­jau so­dy­bą su vi­sais pa­sta­tais. Ne­gi ga­lė­jau iš­nuo­mo­ti ne­pa­žįs­ta­miems žmo­nėms na­mus, ir dar – pri­krau­tus nar­ko­ti­kų? Juo­lab, kad eks­per­ti­zė dar nie­ko ne­nu­sta­tė“, – sa­ko J. Vait­kus.

Fo­to­gra­fas pa­si­sam­dė ad­vo­ka­tą ir jau krei­pė­si į pro­ku­ra­tū­rą dėl jam pa­reikš­tų įta­ri­mų per­kva­li­fi­ka­vi­mo.

Vi­sa ši is­to­ri­ja ir dvie­jų va­sa­rą so­dy­bo­je vy­ku­sių ren­gi­nių pa­va­di­ni­mai jam da­bar – lyg tik­ras pra­keiks­mas. Jo­ni­nių ren­gi­nys „De­gan­tis Jo­nas“ – lyg pa­sek­mė to, kas nu­ti­ko po „Ra­ga­nų ri­tu­a­lo“. „Nuo­mo­da­mas že­mę pa­te­kau į kri­mi­na­li­nę is­to­ri­ją, ne­te­kau dar­bo, ne­ga­liu net gau­ti iš dar­bo bir­žos pa­šal­pos, nes esu že­mės sa­vi­nin­kas, tu­riu pats mo­kė­tis už me­di­ci­ni­nes pa­slau­gas – tie­siog pil­nas „bu­kie­tas“ de­gan­čiam Jo­nui“, – ban­do juo­kau­ti J. Vait­kus.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)