Spausdinti šį puslapį

Gaišenas pūdė prie paukštyno

Le­on­po­ly­je esan­ti UAB „Zu­jų paukš­ty­nas“ viš­tų fer­ma skan­di­na apy­lin­kes smar­vė­je. Pa­lei jas va­žia­vu­sius žmo­nes sek­ma­die­nį pri­bloš­kė ne tik sklindan­tis dvo­kas, bet ir vaiz­das – ša­lia paukš­ty­no esan­tys kon­tei­ne­riai bu­vo pri­vers­ti nu­gai­šu­sių viš­tų.

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Tokiu vaiz­du sa­vait­ga­lį „gro­žė­jo­si“ link Le­on­po­lio tven­ki­nio va­žia­vę po­il­siau­to­jai.

Sek­ma­die­nį apie įvykį pranešę uk­mer­giš­kiai pa­sa­ko­jo va­žia­vę prie tven­ki­nio iš­si­mau­dy­ti. Su­kant pa­lei fer­mas no­sį rie­tė kva­pai. Ati­džiau pa­žvel­gę pa­ma­tė ir jų „šal­ti­nį“ – kon­tei­ne­rį su pa­sti­pu­sio­mis viš­to­mis. Į du at­vi­rus kon­tei­ne­rius jos ne­til­po, tad bu­vo su­mes­tos ir čia pat ant že­mės.

„Bai­sus da­ly­kas, ne­gi ga­li­ma taip elg­tis?“ – bu­vo pa­si­pik­ti­nę žmo­nės.

Ta­čiau, pa­si­ro­do, to­kiu bū­du at­si­kra­ty­ti gai­še­nų – jo­kia nuo­dė­mė.

Uk­mer­gės vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos vy­riau­sia­sis ve­te­ri­na­ri­jos gy­dy­to­jas-ins­pek­to­rius Al­gi­man­tas Ka­les­ny­kas pa­ti­ki­no, kad gai­še­nas iš fer­mų bei ūki­nin­kų ūkių iš­ga­be­na vie­nin­te­lė to­kia veik­la be­si­ver­čian­ti UAB Rie­ta­vo ve­te­ri­na­ri­nė sa­ni­ta­ri­ja. Jos trans­por­tas ne­at­va­žia­vo, tad gai­še­nos li­ko pū­ti lau­ke. Tie­sa, A. Ka­les­ny­kas ak­cen­ta­vo, kad gai­še­nas paukš­ty­nas tu­rė­jo lai­ky­ti san­da­riuo­se kon­tei­ne­riuo­se, ko­dėl to ne­pa­da­rė – pa­si­do­mės.

 

08-07-2_straipsnio_2_nuotr


„Už­kas­ti kri­tu­sius paukš­čius ar gal­vi­jus griež­tai drau­džia­ma“, – pri­mi­nė pa­šne­ko­vas.

Pa­klaus­tas, ar Le­on­po­lio apy­lin­kių gy­ven­to­jai nie­ka­da ne­si­skun­dė dėl smar­vės, pa­ti­ki­no, jog jų tar­ny­ba to­kių skun­dų nė­ra ga­vu­si.

Viš­tai­čių au­gi­ni­mu, kiau­ši­nių ga­my­ba ir re­a­li­za­ci­ja už­si­i­man­čios UAB „Zu­jų paukš­ty­nas“ va­do­vas Re­mi­gi­jus Lau­ri­nai­tis taip pat tei­si­no­si, kad sa­vo įsi­pa­rei­go­ji­mų ne­įvyk­dė  Rie­ta­vo ve­te­ri­na­ri­nė sa­ni­ta­ri­ja – su­tar­tu lai­ku ne­at­vy­ko jų trans­por­tas. O kad nu­dvė­su­sios viš­tos pu­vo at­vi­ra­me kon­tei­ne­ry­je, kal­čiau­si yra to ne­su­žiū­rė­ję dar­bi­nin­kai...

UŽ inf.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)