Spausdinti šį puslapį

Gaisras nuniokojo aludę

Pi­gaus alaus mė­gė­jams – lai­ki­ni ne­pa­to­gu­mai: nuo gais­ro nu­ken­tė­jo Vy­tau­to gat­vė­je įsi­kū­ru­si kar­čia­ma „Pas Alek­san­drą“.

Gais­ras Vy­tau­to g. 44 esan­čia­me me­di­nia­me na­me, ku­ria­me yra ir A. P. pri­klau­san­tis gy­ve­na­mas būs­tas, įsi­plies­kė penk­ta­die­nį apie 13 va­lan­dą. Ži­di­nys kaip tik ir bu­vo bu­te.

Į įvy­kio vie­tą at­sku­bė­jo še­šios gais­ri­nės ma­ši­nos. Kad ga­lė­tų ope­ra­ty­viau at­lik­ti dar­bus, ug­nia­ge­siams te­ko pjau­ti me­di­nio na­mo skar­di­nį sto­gą.

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Alu­dę „Pas Alek­san­drą“ gel­bė­jo ug­nia­ge­siai.

Nuo ug­nies ir van­dens smar­kiai nu­ken­tė­jo pa­tal­pos, su­de­gė įvai­rūs daik­tai. Ap­de­gė bu­to sie­nos, na­mo per­den­gi­mas, sto­go kon­struk­ci­jos, suo­džiais ap­rū­ko kar­čia­mos „Pas Alek­san­drą“ pa­tal­pos ir įran­ga.

Pa­na­šu, kad re­mon­to dar­bai už­truks, tad kar­čia­mos lan­ky­to­jams teks ieš­ko­ti ki­to prie­globs­čio.

Gais­ro prie­žas­tys ti­ria­mos.

 

02-01-3_straipsnio_2_nuotr

Pra­ėju­sią sa­vai­tę prieš­gais­ri­nė­je gel­bė­ji­mo tar­ny­bo­je gau­ti dar ke­li pra­ne­ši­mai. Sek­ma­die­nį pa­rei­gū­nai sku­bė­jo į pa­gal­bą grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos dar­buo­to­jams iš­trauk­ti už­klim­pu­sio au­to­mo­bi­lio.

Du kar­tus vy­ko ge­sin­ti už­si­de­gu­sių suo­džių dūm­trau­kiuo­se ir vie­ną kar­tą at­vi­ro­se te­ri­to­ri­jo­se de­gan­čių šiukš­lių.

UŽ inf.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)