Spausdinti šį puslapį

Galutinis sprendimas – vairavo neblaivus

„Uk­mer­gės ra­jo­no me­ras „vals­tie­tis“ Al­gir­das Ko­pūs­tas už vai­ra­vi­mą ne­blai­viam pa­grįs­tai nu­baus­tas 1 tūkst. li­tų pi­ni­gi­ne bau­da bei tei­sės vai­ruo­ti at­ėmi­mu vie­niems me­tams. Tai tre­čia­die­nį kon­sta­ta­vo nu­baus­to me­ro skun­dą iš­nag­ri­nė­jęs Vil­niaus apy­gar­dos teis­mas“, – skel­bia BNS nau­jie­nų agen­tū­ra.

Pra­ne­ši­me pa­žy­mi­ma, kad Vil­niaus apy­gar­dos teis­mo ver­dik­tas yra ga­lu­ti­nis ir ne­skun­džia­mas – me­ras prie vai­ro sės­ti ne­ga­lės me­tus.

Spa­lio 22 die­ną Uk­mer­gės ra­jo­no apy­lin­kės tei­smas pa­skel­bė, kad A. Ko­pūs­tui už vai­ra­vi­mą ne­blai­viam ski­ria mi­ni­ma­lią nuo­bau­dą, nes jis ne­tu­ri ga­lio­jan­čių nuo­bau­dų, per me­tus baus­tas ne­bu­vo, at­si­žvelg­ta į jo pa­rei­gas, ne­blai­vu­mo laips­nį.

Uk­mer­gės ra­jo­no me­rui 63 me­tų A. Ko­pūs­tui grė­sė pi­ni­gi­nė bau­da nuo 1 iki 1,5 tūkst. li­tų ir tei­sės vai­ruo­ti at­ėmi­mas nuo vie­nų iki dve­jų me­tų.

Me­ro gy­ny­ba teis­me dės­tė, kad nė­ra tvir­tų įro­dy­mų, kad me­ras bu­vo ne­blai­vus.

Per­nai lap­kri­čio 25 die­ną po­li­ci­nin­kai, su­stab­dę A. Ko­pūs­to au­to­mo­bi­lį ir pa­tik­ri­nę jo blai­vu­mą, nu­sta­tė 0,81 pro­mi­lės gir­tu­mą, ta­čiau li­go­ni­nė­je esą nu­sta­ty­ta, kad me­ras bu­vo blai­vus.

By­lo­je at­lik­ta eks­per­ti­zė nu­sta­tė, kad nė­ra pa­grin­do ne­ti­kė­ti pir­mi­niais al­ko­ho­lio kie­kio ma­tuok­lio pa­ro­dy­mais, ku­riais už­fik­suo­tas gir­tu­mas.

Šie­met opo­zi­ci­ja siū­lė at­leis­ti iš pareigų tre­čią ka­den­ci­ją va­do­vau­jan­tį me­rą dėl ke­lių pa­grin­di­nių mo­ty­vų – dėl pra­ne­ši­mų, kad jis ga­lė­jo vai­ruo­ti bū­da­mas ne­blai­vus ir dėl ži­niask­lai­do­je skelb­tos in­for­ma­ci­jos apie at­ga­li­ne da­ta gau­tos ne­tek­to dar­bin­gu­mo pen­si­jos.

Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je pa­klaus­tas, ar iš tie­sų vai­ra­vo ne­blai­vus, A. Ko­pūs­tas pa­reiš­kė ne­gal­vo­jan­tis, kad pa­da­rė to­kį ad­mi­nist­ra­ci­nį tei­sės pa­žei­di­mą.

UŽ inf.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)