Spausdinti šį puslapį

Garbės piliečiu tituluotas garsus kalbininkas

Šių me­tų Uk­mer­gės gar­bės pi­lie­čiu iš­rink­tas Lie­tu­vo­je ir pa­sau­ly­je gar­sus kal­bi­nin­kas Zig­mas Zin­ke­vi­čius. Jis bu­vo ap­do­va­no­tas šeš­ta­die­nį vy­ku­sia­me iš­kil­min­ga­me ra­jo­no ta­ry­bos po­sė­dy­je.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Uk­mer­gės gar­bės pi­lie­tį Zig­mą Zin­ke­vi­čių mies­te­lė­nų aki­vaiz­do­je ap­do­va­no­jo ra­jo­no me­ras Al­gir­das Ko­pūs­tas.

Ra­jo­no ta­ry­bos po­sė­džiai Mies­to šven­tės die­ną – se­na tra­di­ci­ja. To­kių iš­kil­min­gų po­sė­džių me­tu pa­pras­tai pri­ima­mi šven­ti­niai, ta­čiau kar­tais ša­lia jų – ir  ei­li­niai klau­si­mai. Taip nu­ti­ko ir pra­ėju­sį sa­vait­ga­lį.

Va­lan­dą prieš Mies­to šven­tės ati­da­ry­mą į po­sė­dį su­si­rin­kę ta­ry­bos na­riai spė­jo ap­svars­ty­ti ke­tu­ris klau­si­mus, du iš jų – ūki­nius.

Iš­kil­min­ga­me po­sė­dy­je da­ly­va­vo ne tik ra­jo­no ta­ry­bos na­riai, sa­vi­val­dy­bės sky­rių ve­dė­jai, bet ir už­sie­nio de­le­ga­ci­jų na­riai.

Pir­miau­siai bu­vo ap­svars­ty­tas pa­grin­di­nis po­sė­džio klau­si­mas – ta­ry­bai pa­siū­ly­ta Uk­mer­gės Gar­bės pi­lie­čiu iš­rink­ti gar­sų kraš­tie­tį 87 me­tų Zig­mą Zin­ke­vi­čių. Šią kan­di­da­tū­rą, be­je, vie­nin­te­lę šie­met, pa­tei­kė Jo­no Ba­sa­na­vi­čiaus gim­na­zi­ja. Ta­ry­bai kan­di­da­tą pri­sta­tė gim­na­zi­jos di­rek­to­rius Va­len­ti­nas Gend­vi­lis.

 

Gar­sus kraš­tie­tis

 

Profesoriaus Z. Zin­ke­vi­čiaus as­me­ny­bė iš­ties iš­ki­li. Jis – Lie­tu­vos kal­bi­nin­kas, bal­tis­tas, dia­lek­to­lo­gas, Vil­niaus uni­ver­si­te­to pro­fe­so­rius, po­li­ti­kas. Gi­mė 1925 m. sau­sio 4 d. Juo­dau­sių kai­me, mo­kė­si Uk­mer­gės gim­na­zi­jo­je, o ją bai­gęs 1945–1950 m. stu­di­ja­vo Vil­niaus uni­ver­si­te­to Is­to­ri­jos ir fi­lo­lo­gi­jos fa­kul­te­te.

Vė­liau dir­bo Vil­niaus uni­ver­si­te­to, Vil­niaus pe­da­go­gi­nio ins­ti­tu­to dės­ty­to­ju, ka­ted­rų ve­dė­ju. 1996–1998 m. ėjo Lie­tu­vių kal­bos ins­ti­tu­to di­rek­to­riaus, o 1998–1999 m. – Lie­tu­vos Res­pub­li­kos švie­ti­mo ir moks­lo mi­nist­ro pa­rei­gas. Už nuo­pel­nus 1995 me­tais ap­do­va­no­tas Lie­tu­vos di­džio­jo ku­ni­gaikš­čio Ge­di­mi­no or­di­no Ko­man­do­ro kry­žiu­mi.

Z. Zin­ke­vi­čius yra dau­ge­lio kny­gų au­to­rius, jo nuo­pel­nas, kad Uk­mer­gė – vie­nin­te­lis ra­jo­nas, apie ku­rio vie­to­var­džius iš­leis­ta kraš­to vie­to­var­džių kil­mės kny­ga.

 

Pri­si­mi­nė tė­viš­kę

 

Pa­sau­li­nio ly­gio kal­bi­nin­kas po­sė­dy­je vien­bal­siai no­mi­nuo­tas Uk­mer­gės Gar­bės pi­lie­čiu. Jis bu­vo ap­do­va­no­tas ir pa­si­ra­šė Gar­bės pi­lie­čių kny­go­je.

Z. Zin­ke­vi­čių ap­do­va­no­jo ra­jo­no me­ras Al­gir­das Ko­pūs­tas, o pa­svei­kin­ti Vy­tau­tų klu­bo var­du at­vy­ko Vy­tau­tas Gi­pas. Jaus­min­gą svei­ki­ni­mą vi­sų bu­vu­sių stu­den­tų var­du iš­sa­kė Vla­do Šlai­to vie­šo­sios bib­lio­te­kos di­rek­to­rė Ra­sa Griš­ke­vi­čie­nė.

Žo­dį ta­rė ir pats no­mi­nan­tas. Jis sa­kė jau 70 me­tų gy­ve­nan­tis Vil­niu­je ir esąs šim­tu pro­cen­tu vil­nie­tis, bet jo šir­dy­je vi­sa­da yra Uk­mer­gė.

Z. Zin­ke­vi­čius pri­si­mi­nė, kaip prieš­ka­riu at­ro­dė jo gim­tie­ji Uk­mer­gės pa­šo­nė­je esan­tys Juo­dau­siai, ko­kia pla­ti – pla­tes­nė už Ne­mu­ną – bu­vu­si tuo­met už­tvenk­ta Šven­to­ji. Da­bar ją be­veik per­bris­ti ga­li­ma, o tė­ve­liui pri­klau­siu­sią že­mę perpus rė­žia au­to­ma­gist­ra­lė...

Gar­bės pi­lie­tis sa­kė sun­ko­kai, bet vis­gi su­skai­čia­vęs, kiek kny­gų, ne ma­žes­nių nei 100 pus­la­pių, yra iš­lei­dęs. To­kių lei­di­nių per gy­ve­ni­mą iš­lei­do 65.

Uk­mer­gė nuo šiol tu­ri du Gar­bės pi­lie­čius. Per­nai šis var­das bu­vo su­teik­tas Al­fon­sui Ber­no­tui.

 

Ben­dra­dar­bia­vi­mo su­tar­tis

 

Ki­tas klau­si­mas, ku­riam bu­vo pri­tar­ta po­sė­dy­je, – ben­dra­dar­bia­vi­mo su­tar­ties tarp Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ir Bal­ta­ru­si­jos Res­pub­li­kos Svis­loč ra­jo­no vyk­do­mo­jo ko­mi­te­to pa­si­ra­šy­mas.

Ke­ti­ni­mų pro­to­ko­las dėl šios drau­gys­tės jau pa­si­ra­šy­tas šių me­tų pra­džio­je. Ben­dra­dar­bia­vi­mas vyk­do­mas kul­tū­ros, švie­ti­mo, tu­riz­mo bei spor­to sri­ty­se, ke­ti­na­ma reng­ti ben­drus tarp­tau­ti­nius pro­jek­tus.

 

Ke­lių klau­si­mas

 

Ki­ti du klau­si­mai bu­vo ūki­niai ir la­bai sku­būs. Esą da­bar ati­dė­jus, prie jų vė­liau ga­li­ma bū­tų grįž­ti tik ru­de­nį.

Po­sė­dy­je pa­tvir­tin­tas Ke­lių prie­žiū­ros ir plėt­ros pro­gra­mos lė­šų nau­do­ji­mo tvar­kos ap­ra­šas. Taip pat pa­tvir­tin­tas ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ob­jek­tų, fi­nan­suo­ja­mų iš ke­lių prie­žiū­ros ir plėt­ros pro­gra­mos lė­šų re­zer­vo 2012 me­tais, są­ra­šas.

Po­sė­dis bai­gė­si iš­kil­min­gai gra­žia ita­lų kal­ba – svei­ki­ni­mą vi­siems iš­sa­kė Ita­li­jos de­le­ga­ci­jos va­do­vas...

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)