Spausdinti šį puslapį

Gau­sus bul­vių der­lius džiu­gi­na ne vi­sus

Pra­si­dė­jus vi­suo­ti­niam bul­via­ka­siui, gau­siu der­liu­mi šie­met džiau­gia­si tik au­gi­nan­tie­ji bul­ves sa­vo reik­mėms. Ta­čiau ge­ras der­lius nė kiek ne­džiu­gi­na stam­bių ūki­nin­kų. Daug bul­vių jiems reiš­kia už­pil­dy­tą rin­ką ir ma­žas kai­nas. „Čia kaip su tais ka­čiu­kais – at­si­ve­dė ka­tė, bet nie­kam jų ne­rei­kia“, - taip vaiz­din­gai aiš­ki­na liūd­ną si­tu­a­ci­ją.

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Už ki­log­ra­mą bul­vių šį ru­de­nį jų au­gin­to­jai pra­šo nuo 45 iki 60 cen­tų – kai­nos pa­ly­gin­ti su per­nykš­tė­mis kri­to apie dvi­de­šimt pro­cen­tų. Ta­čiau ūki­nin­kai spė­ja, kad ir pi­giai par­duo­ti jas ne­bus leng­va.

Sa­vait­ga­lį bul­vių lau­kuo­se vi­rė dar­bas.

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr.

„Saus­ra ge­riau ne­gu lie­tus – bul­vių ma­žiau už­au­ga, bet kai­na žmo­niš­ka lai­ko­si“, - ti­ki­na ne vie­ne­rius me­tus šią že­mės ūkio kul­tū­rą au­gi­nan­tys mū­sų ra­jo­no ūki­nin­kai. Nu­si­vy­lę žem­dir­biai ir bul­vių pa­klau­sa, ir kai­na. Jie sa­ko, kad ja­vus bent jau ga­li­ma par­duo­ti stam­bie­siems su­pir­kė­jams. Su bul­vė­mis tu­ri ar­ba tur­gu­je vi­są ru­de­nį ir žie­mą sto­vė­ti, ar­ba siū­ly­ti ka­vi­nėms, mo­kyk­lų val­gyk­loms. Ne­re­tai bul­vių au­gin­to­jai pa­si­bel­džia ir į dau­gia­bu­čiuo­se gy­ve­nan­čių mies­te­lė­nų du­ris – gal nu­pirks mai­še­lį ki­tą žie­mos at­sar­goms. Bul­vių nu­si­pirk­ti ga­li­ma nė ne­iš­ėjus iš kam­ba­rio – te­rei­kia pa­skam­bin­ti pa­gal skel­bi­mą laik­raš­ty­je. Bul­ves par­da­vė­jai pri­sta­to į na­mus, net mai­šus su­ne­ša į rū­sį ar san­dė­liu­ką.

Bul­via­ka­sį jau pra­dė­jo mū­sų ra­jo­no ūki­nin­kas Ri­čar­das Gurs­kas. Per­nai so­di­nęs tris­de­šimt hek­ta­rų bul­vių, šie­met pa­sė­lius pa­di­di­no iki pen­kias­de­šim­ties. Ūki­nin­kas pir­me­ny­bę tei­kia vi­du­ti­nio anks­ty­vu­mo veis­lėms, tai­gi bul­via­ka­sį pra­dė­jo, kai šių­me­tės rin­kos ten­den­ci­jos daug­maž aiš­kios. „Ko­kios ten ten­den­ci­jos – šie­met rin­ka per­pil­dy­ta, nie­kas prie bul­vių ne­puo­la“, – ne­links­mai kal­ba R. Gurs­kas. Anot jo, esa­me ne­di­de­lė vals­ty­bė ir pri­klau­so­me nuo kai­my­ni­nių ša­lių rin­kos. „Ir nie­ko čia ne­pa­da­ry­si. Si­tu­a­ci­ja pas mus pa­ge­rė­ja, kai Len­ki­joj saus­ra bū­na – bul­vių kai­nos tuo­met kiek pa­ky­la ir Lie­tu­vo­je“, – sa­ko ūki­nin­kas.

Jis pa­sa­ko­ja, kad bul­vių sa­vi­kai­na šie­met iš­au­go ir dėl su­nau­do­tų che­mi­ka­lų. „La­bai puo­lė ma­ras, bul­ves te­ko purkš­ti bent še­šis kar­tus“, – R. Gurs­kas sa­ko, jog vis tiek ne­pa­vy­ko vi­sų pa­sė­lių iš­sau­go­ti.

Bul­via­ka­sį ūki­nin­kas Vac­lo­vas Ra­ku­tis sa­ko pra­dė­si­ąs nau­ju bul­vių kom­bai­nu, kai tik jis at­ke­liaus iš Vo­kie­ti­jos. „Jau kiek pa­ka­si­nė­jam, bet tik tiek, kiek iš kar­to ga­li­me par­duo­ti, – ūki­nin­kas pa­sa­ko­ja bul­via­ka­sio pra­džio­je pre­kiau­jan­tis tur­ga­vie­tė­je. Vė­liau ieš­ko pir­kė­jų, per­kan­čių di­des­nį kie­kį iš kar­to. Per­nai daug bul­vių re­a­li­za­vo Es­ti­jo­je – ten kai­na bu­vo di­des­nė nei Lie­tu­vo­je. Anot jo, kai­ną mū­sų ša­ly­je la­bai mu­ša smul­kie­ji au­gin­to­jai, so­di­nan­tys 20-30 arų bul­vių. Ne­tu­rin­tys sau­gyk­lų jie sten­gia­si par­duo­ti – sku­biai ir pi­giai.

„Pil­ni pre­ky­bos cen­trai bel­giš­kų bul­vių. Kur tai ma­ty­ta – sa­vų ne­tu­rim kur dė­ti, o per­ka iš Bel­gi­jos, ki­tų kraš­tų. Taip Lie­tu­vos pi­ni­gai ir iš­ke­liau­ja iš ša­lies. Ūki­nin­kai už­si­ver­tę ja­vais, o par­duo­tu­vių len­ty­no­se – kur ne­pa­žvelg­si, im­por­ti­niai sau­sai­niai“, – V. Ra­ku­tis sa­ko, kad jam, kaip ūki­nin­kui, tai ne­su­pran­ta­ma pre­ky­bi­nin­kų lo­gi­ka.

 

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)