Spausdinti šį puslapį

Gelbės vidurines mokyklas

Ne­su­kom­plek­ta­vus dvie­jų vie­nuo­lik­tų kla­sių, kai­mo vi­du­ri­nėms mo­kyk­loms ga­lė­jo bū­ti už­kirs­tas ke­lias tap­ti gim­na­zi­jo­mis. At­si­ver­tų vie­nin­te­lė ga­li­my­bė – tap­ti pa­grin­di­nė­mis mo­kyk­lo­mis. To­kiai re­or­ga­ni­za­ci­jai pa­si­prie­ši­nus ben­druo­me­nėms, vi­du­ri­nes kai­mo mo­kyk­las bus ban­do­ma iš­sau­go­ti.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Ti­ki­ma­si, kad kai­muo­se dvy­lik­to­kų suo­lai ne­liks tuš­ti.

No­rė­da­ma pri­stab­dy­ti mo­ki­nių ma­žė­ji­mo kai­mo mo­kyk­lo­se su­kel­tą pro­ce­są, mū­sų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja siū­lo ki­tais me­tais Tau­jė­nų ir Vep­rių vi­du­ri­nėse mo­kyk­lo­se dar kom­plek­tuo­ti vie­nuo­lik­tas kla­ses.

Nuo ki­tų moks­lo me­tų ne­kom­plek­tuo­ti jo­se vie­nuo­lik­tų kla­sių bu­vo nu­ma­ty­ta ra­jo­no ben­dro la­vi­ni­mo mo­kyk­lų tin­klo per­tvar­kos pro­jek­te.

Tai reiš­kia, kad šios vi­du­ri­nės mo­kyk­los tap­tų pa­grin­di­nė­mis, o vie­nuo­lik­to­kus ir dvy­lik­to­kus tek­tų pa­vė­žė­ti į ki­tas mo­kyk­las.

Pa­gal mi­nė­tą pro­jek­tą Žel­vos vi­du­ri­nė mo­kyk­la, at­virkš­čiai, bū­tų už­kel­ta ant aukš­tes­nės mo­kyk­lų ti­pų pa­ko­pos. Jo­je su­kom­plek­ta­vus dvi vie­nuo­lik­tas kla­ses ki­tais me­tais, mo­kyk­la ga­lė­tų bū­ti ak­re­di­tuo­ta į gim­na­zi­ją.

Ta­čiau pa­aiš­kė­jo, kad šios są­ly­gos ne­iš­pil­dys. Šie­met čia mo­ko­si 21 de­šim­to­kas. Ne­ta­pus gim­na­zi­ja, Žel­vos vi­du­ri­nės taip pat lau­kia pa­grin­di­nės mo­kyk­los li­ki­mas.

Ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­ja Da­lė Ste­po­na­vi­čie­nė sa­ko, kad, at­si­žvel­giant į vi­sų tri­jų mo­kyk­lų ben­druo­me­nių pra­šy­mus, ban­do­ma bent lai­ki­nai iš­lai­ky­ti šio­se gy­ven­vie­tė­se vi­du­ri­nes mo­kyk­las. Be to, ant sa­vi­val­dy­bės pe­čių gul­tų ir moks­lei­vių pa­vė­žė­ji­mo klau­si­mas.

Anot D. Ste­po­na­vi­čie­nės, dar nė­ra įsta­ty­mo, ku­riuo re­mian­tis rei­kė­tų sku­bin­ti mo­kyk­lų re­or­ga­ni­za­ci­ją. Sei­mas Švie­ti­mo įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mą, ku­ria­me at­si­sa­ko­ma vi­du­ri­nės mo­kyk­los, ren­gia­si svars­ty­ti pa­va­sa­rio se­si­jo­je. Bus svars­to­mas ir vie­nas iš siū­ly­mų vi­du­ri­nių mo­kyk­lų gy­va­vi­mą pra­tęs­ti iki 2015 me­tų.

Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja siū­lo Tau­jė­nų, Žel­vos ir Vep­rių vi­du­ri­nė­se mo­kyk­lo­se kom­plek­tuo­ti vie­nuo­lik­tas kla­ses nuo ki­tų moks­lo me­tų, jei jo­se bus 15 ir dau­giau mo­ki­nių.

Tau­jė­nų ir Žel­vos vi­du­ri­nė­se mo­kyk­lo­se ti­ki­my­bė su­kom­plek­tuo­ti vie­nuo­lik­tą kla­sę yra ga­na re­a­li, ta­čiau Vep­rių mo­kyk­lo­je pa­dė­tis įtemp­ta – čia mo­ko­si tik 18 bū­si­mų vie­nuo­lik­to­kų.

Pa­sak ve­dė­jos, bet ko­kiu at­ve­ju vi­so­se tri­jo­se mo­kyk­lo­se si­tu­a­ci­ją ga­li nu­lem­ti kiek­vie­nas „nu­by­rė­jęs“ vie­nuo­lik­to­kas.

Jei Sei­mas šį pa­va­sa­rį pri­im­tų Švie­ti­mo įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mą, ku­ria­me vi­du­ri­nių mo­kyk­lų re­or­ga­ni­za­ci­ja ne­bū­tų ati­de­da­ma iki 2015 me­tų, sa­vi­val­dy­bei tek­tų ieš­ko­ti ki­tų spren­di­mų. Pir­miau­sia rei­kė­tų sku­biai spręs­ti moks­lei­vių pa­vė­žė­ji­mo į ki­tas mo­kyk­las pro­ble­mą.

Vie­nin­te­lė kai­mo mo­kyk­la, ku­rio­je pla­nuo­ja­mas moks­lei­vių skai­čiaus au­gi­mas, yra Sie­si­kų vi­du­ri­nė mo­kyk­la.

Šiuo me­tu čia mo­ko­si 27 de­šim­to­kai – bū­si­mie­ji vie­nuo­lik­to­kai. D. Ste­po­na­vi­čie­nė prog­no­zuo­ja, kad iš­pil­dy­ti pa­grin­di­nę są­ly­gą – su­kom­plek­tuo­ti dvi vie­nuo­lik­to­kų kla­ses – tu­rė­tų pa­vyk­ti. „Yra di­de­lė ti­ki­my­bė, kad Sie­si­kų mo­kyk­la pa­si­pil­dys moks­lei­viais iš Jo­na­vos ra­jo­no Pa­no­te­rių bei Kė­dai­nių ra­jo­no Pa­gi­rių gy­ven­vie­čių“, – sa­ko ji.

Klau­si­mą dėl kai­mo vi­du­ri­nių mo­kyk­lų šią sa­vai­tę svars­tys ra­jo­no ta­ry­ba.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)