Spausdinti šį puslapį

Gel­bė­ji­mo­si šiau­das – sa­vi­val­dy­bė

 

Uk­mer­gės tu­riz­mo ir ver­slo in­for­ma­ci­jos cen­tras iš­gy­ve­na liūd­nas die­nas: jo di­rek­to­rė stai­ga su­sir­go, o dar­buo­to­jams nė­ra iš ko mo­kė­ti al­gų.

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Ka­dan­gi cen­tro di­rek­to­rė V. Me­liūkš­tie­nė ser­ga, tu­ri ne­dar­bin­gu­mo la­pe­lį, fi­nan­si­nę įmo­nės si­tu­a­ci­ją pra­šė­me pa­ko­men­tuo­ti vy­riau­si­ą­ją fi­nan­si­nin­kę Lai­mą Ma­tu­ze­vi­čie­nę.

 

 

Uk­mer­gės tu­riz­mo ir ver­slo in­for­ma­ci­jos cen­trui – ne­links­mos die­nos.
Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr.

„Ne­tu­riu ką ko­men­tuo­ti. Šią die­ną lai­ko­mės sun­kiai. Di­rek­to­rės dar­be tik­riau­siai ne­bus vi­są mė­ne­sį“, - fi­nan­si­nin­kė apie cen­tro rū­pes­čius pa­sa­ko­jo ne­no­riai.

Ket­vir­ta­die­nio ry­tą ji in­for­ma­vo, kad vė­jai įsi­su­ko į VšĮ Uk­mer­gės tu­riz­mo ir ver­slo informacijos cen­tro ban­ko są­skai­tas. „Jos tuš­čios“, - aiš­ki­no la­ko­niš­kai.

Anot jos, dėl ne­su­mo­kė­tų mo­kes­čių „Sod­rai“ vie­na iš pen­kių tri­juo­se ban­kuo­se esan­čių įmo­nės są­skai­tų bu­vo areš­tuo­ta. Cen­tro dar­buo­to­jai dar ne­ga­vo at­ly­gi­ni­mų už sau­sį. Per mė­ne­sį dar­buo­to­jams iš­mo­ka­ma 10 tūks­tan­čių 300 li­tų. L. Ma­tu­ze­vi­čie­nė pra­si­ta­rė lau­kian­ti, jog po sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to pa­tvir­ti­ni­mo jiems bus per­ves­ta pi­ni­gų ir at­ly­gi­ni­mus iš­si­mo­kės.

Pra­ėjus ke­le­tui va­lan­dų po po­kal­bio apie ban­ko są­skai­tai pri­tai­ky­tas „Sod­ros“ po­vei­kio prie­mo­nes vy­riau­sio­ji įmo­nės fi­nan­si­nin­kė pa­ti­ki­no, kad „į są­skai­tą jau at­ėjo pi­ni­gų, „Sod­ra“ juos nu­si­ra­šė ir su areš­tuo­ta są­skai­ta ban­ke vis­kas jau su­si­tvar­kė“. Pa­klaus­ta, kas per­ve­dė į cen­tro są­skai­tą taip rei­ka­lin­gus pi­ni­gus, L. Ma­tu­ze­vi­čie­nė pa­sa­kė, kad šio­je si­tu­a­ci­jo­je iš­gel­bė­jo sa­vi­val­dy­bė.

Grieb­ta­si šiau­do

Vil­niaus pre­ky­bos, pra­mo­nės ir ama­tų rū­mų Uk­mer­gės fi­lia­lo di­rek­to­rius, ta­ry­bos na­rys Re­gi­man­tas Ba­ra­vy­kas ne­ma­no, kad to­kiais žings­niais ga­li­ma ką nors iš­gel­bė­ti.

Jis sa­ko ne­su­pran­tan­tis, ko­dėl ne­bū­da­mas biu­dže­ti­ne įstai­ga cen­tras lau­kia pi­ni­gų kaip gel­bė­ji­mo­si šiau­do vien iš biu­dže­to. „Tai jie lau­kia, kad ant lėkš­te­lės bus at­neš­ta ir pa­siū­ly­ta – im­kit, val­gy­kit? Juk tam dar duo­ta gal­va ir ran­kos“, - ste­bi­si R. Ba­ra­vy­kas. Anot jo, už­si­dirb­ti pi­ni­gų jie tu­rė­tų pa­tys, bet kaž­ko­dėl cen­tro veik­la ne­or­ga­ni­zuo­ja­ma.

„Aš ne­ži­nau, gal V. Me­liūkš­tie­nė iš tik­rų­jų ser­ga. Ta­čiau sklan­do gan­dai, kad di­rek­to­rė „nu­si­plo­vė“, - kal­bė­jo pa­šne­ko­vas.

R. Ba­ra­vy­ko ma­ny­mu, sa­vi­val­dy­bės va­do­vai ir ad­mi­nist­ra­ci­ja pir­miau­sia tu­rė­tų pa­gal­vo­ti, ar tiks­lin­ga tai­ky­ti to­kį „bul­do­ze­ri­nį pi­ni­gų stū­mi­mo me­cha­niz­mą“ – kai leng­va ran­ka duo­da­mi pi­ni­gai, bet ne­ži­no­ma, kur jie de­da­mi. „Cen­tras net fi­nan­si­nės ata­skai­tos už už­pra­ei­tus me­tus iki šiol ne­pa­tei­kė. Vis ruo­šė­si, ruo­šė­si, taip ir ne­pri­si­ruo­šė“, - sa­ko jis.

Me­ras nu­si­vy­lė

„Gal čia kaž­kiek kal­tos ir pra­ei­ty­je bu­vu­sios blo­gos tra­di­ci­jos. Gal šiek tiek su­ve­džio­jo ir Ūkio mi­nis­te­ri­ja, ku­ri il­gai mai­ti­no pa­ža­dais cen­trą fi­nan­suo­ti. Kaž­kas įvy­ko, ko mes lai­ku ne­pa­ste­bė­jo­me. Šian­dien cen­tro veik­la esu nu­si­vy­lęs“, - sa­ko A. Ko­pūs­tas.

Kad ir ko­kios prie­žas­tys tu­rė­jo įta­kos, de­šim­ties ba­lų sis­te­mo­je Uk­mer­gės tu­riz­mo ir ver­slo in­for­ma­ci­jos cen­tro dar­bą me­ras įver­ti­no tik tre­je­tu. „Jie tu­rė­tų ir pa­tys la­biau pa­si­steng­ti. Kiek man ži­no­ma, ki­tuo­se ra­jo­nuo­se to­kių cen­trų veik­la kur kas ener­gin­ges­nė ir spar­tes­nė“, - kal­bė­jo me­ras.

Ne­tu­ri kuo pa­si­gir­ti?

Prieš dve­jus me­tus į di­rek­to­rės kė­dę pa­skir­ta Vi­da Me­liūkš­tie­nė ra­jo­no va­do­vų bei kan­di­da­tū­rą pa­tvir­ti­nu­sios ta­ry­bos ma­ny­mu tu­rė­jo „gel­bė­ti“ anuo­met mer­dė­ju­sį Tu­riz­mo ir ver­slo in­for­ma­ci­jos cen­trą.

Ata­skai­tos lau­kian­čius kai ku­riuos ta­ry­bos na­rius apė­mė abe­jo­nės, ar tik neat­si­skai­to­ma ne dėl to, kad ne­la­bai yra kuo pa­si­gir­ti.

 

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)