Spausdinti šį puslapį

Geriausia dovana – sveikatos patikra

Penk­ta­die­nį mi­nė­jo­me Pa­sau­li­nę li­go­nių die­ną. Ta pro­ga Rau­do­no­jo Kry­žiaus dar­buo­to­jai drau­ge su ra­jo­no me­di­kais ap­lan­kė Del­tu­vos se­ne­lių  na­mų glo­bo­ti­nius.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Del­tu­vos se­ne­lių na­mų gy­ven­to­jus ap­žiū­rė­jo li­go­ni­nės spe­cia­lis­tai.

Rau­do­nojo Kry­žiaus Uk­mer­gės ko­mi­te­to pir­mi­nin­kė Van­da Pie­ši­nie­nė Li­go­nių die­nos pro­ga ak­ci­ją į se­ne­lių na­mus ren­gia ne pir­mą sy­kį. Ta­čiau su gau­sia me­di­kų de­le­ga­ci­ja šiuos na­mus ap­lan­kė pir­mą­syk.

Gar­baus am­žiaus se­ne­lių na­mų gy­ven­to­jams gy­dy­to­jų-spe­cia­lis­tų kon­sul­ta­ci­jos – di­džiu­lis pa­to­gu­mas. Juk dau­ge­lis jų ne tik sun­kiai iš­ei­na iš šių na­mų, bet ir yra pri­kaus­ty­ti prie pa­ta­lo.

Del­tu­vos se­ne­lių na­muo­se šiuo me­tu gy­ve­na 36 gar­baus am­žiaus uk­mer­giš­kiai. Jų svei­ka­ta rū­pi­na­si šei­mos gy­dy­to­ja, ta­čiau kon­kre­čių li­gų spe­cia­lis­tų kon­sul­ta­ci­jos se­no­liams la­bai sun­kiai pa­sie­kia­mos.

 

02-15-3_straipsnio_2_nuotr


Penk­ta­die­nį to­kia ga­li­my­bė at­si­ra­do. Pa­cien­tus ap­žiū­rė­jo Uk­mer­gės li­go­ni­nės gy­dy­to­jai: of­tal­mo­lo­gė ir šios ak­ci­jos ini­cia­to­rė Vanda Pie­ši­nie­nė, neu­ro­lo­gė Lo­re­ta Pu­kie­nė, chi­rur­gas Eu­ge­ni­jus Pie­ši­na, pul­ma­no­lo­gė Dai­va Krikš­ta­po­nie­nė.

Me­di­kai pa­tik­ri­no vi­sų gy­ven­to­jų svei­ka­tą bei pa­sky­rė jiems gy­dy­mą.

Rau­do­no­jo Kry­žiaus Uk­mer­gės ko­mi­te­to pir­mi­nin­kė bei šio ko­mi­te­to at­sto­vės Ma­ry­tė Sva­raus­kie­nė ir Ri­ma Žu­kaus­kie­nė įtei­kė se­ne­liams ska­nės­tų lauk­ne­šė­lius.

Pa­sau­li­nė li­go­nių die­na šie­met mi­ni­ma 19 kar­tą. 1994 m. va­sa­rio 11 d. Po­pie­žius Jo­nas Pau­lius II įstei­gė Po­pie­žiaus gy­vy­bės aka­de­mi­ją, to­dėl nuo šios die­nos kas­met pa­sau­lio žmo­nės ra­gi­na­mi ne­lik­ti abe­jin­gi ser­gan­tie­siems.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)