Spausdinti šį puslapį

Geriausias apylinkės inspektorius – ukmergiškis

Iš­rink­tas ge­riau­sias Vil­niaus ap­skri­ty­je apy­lin­kės ins­pek­to­rius ir pa­tru­lių ko­man­da. Ge­riau­sio ap­skri­ties apy­lin­kės ins­pek­to­riaus var­dą pel­nė Uk­mer­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Pre­ven­ci­jos po­sky­rio ty­rė­jas Ge­di­mi­nas Ka­les­ny­kas.

Pa­sak po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to at­sto­vės spau­dai As­tos Kro­ger­tie­nės, toks kon­kur­sas or­ga­ni­zuo­ja­mas dau­giau nei de­šim­tį me­tų. Šie­met ja­me var­žė­si 5 pa­tru­lių eki­pa­žai ir 10 apy­lin­kės ins­pek­to­rių.

 

G. Kalesnykas „uždirbo“ Ukmergei naują tarnybinį automobilį.

Pa­tru­liai da­ly­va­vo pro­fe­si­nės tak­ti­kos, sa­vi­gy­nos, fi­gū­ri­nio vai­ra­vi­mo, šau­dy­mo rung­ty­se, for­ma­vo ad­mi­nist­ra­ci­nės tei­sės pa­žei­di­mo by­lą, pri­va­lė­jo įveik­ti kliū­čių ruo­žą.

Apy­lin­kės ins­pek­to­riams bu­vo pa­ruoš­tos pa­na­šios rung­tys: ad­mi­nist­ra­ci­nės tei­sės pa­žei­di­mo by­los for­ma­vi­mas, ko­vi­nės sa­vi­gy­nos ge­bė­ji­mų pa­tik­ra, šau­dy­mo rung­tis. Taip pat rei­kė­jo pa­ro­dy­ti, kaip pa­rei­gū­nas mo­ka spręs­ti kon­flik­ti­nę si­tu­a­ci­ją.

G. Ka­les­ny­kui pui­kiai se­kė­si įveik­ti vi­sas rung­tis, tad jam ati­te­ko ge­riau­sio Vil­niaus ap­skri­ties apy­lin­kės ins­pek­to­riaus var­das.

Uk­mer­gės pa­tru­lių Re­mi­gi­jaus No­rin­ke­vi­čiaus ir In­gri­dos Kat­lio­riū­tės eki­pa­žas iš­ko­vo­jo pri­zi­nę tre­čią vie­tą.

G. Ka­les­ny­kas ap­do­va­no­tas pui­kiais pri­zais – jo dė­ka ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tui ati­teks tar­ny­bi­nis au­to­mo­bi­lis. Vie­nas ne­ti­kė­čiau­sių ir įdo­miau­sių pri­zų – pie­tūs su Vil­niaus ap­skri­ties VPK vir­ši­nin­ku Kęs­tu­čiu Lan­čins­ku. Taip pat pa­rei­gū­nui įteik­tas 100 li­tų če­kis.

G. Ka­les­ny­kas šia­me kon­kur­se ne kar­tą yra pel­nęs pri­zi­nių vie­tų, o 2006 m. – ge­riau­sio Vil­niaus ap­skri­ty­je apy­lin­kės ins­pek­to­riaus ti­tu­lą.

Bir­že­lio mė­ne­sį Klai­pė­do­je vyk­sian­čia­me ge­riau­sio ša­lies apy­lin­kės ins­pek­to­riaus kon­kur­se jis at­sto­vaus Vil­niaus ap­skri­čiai.

UŽ inf.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)