Geriausios pamokos – melžimo konkurse

Kon­kur­sas „Ge­riau­sia mel­žė­ja 2012“ mū­sų ra­jo­ne vy­ko pra­ei­tą sa­vai­tę. Šios mel­žė­jų var­žy­tu­vės jau ta­po tra­di­ci­ja ir res­pub­li­ko­je, ir ra­jo­ne. Jų da­ly­viai tvir­ti­na, kad svar­biau­sias to­kių ren­gi­nių pri­va­lu­mas – ga­li­my­bė dau­giau su­ži­no­ti apie mel­ži­mo rei­ka­la­vi­mus, gy­vu­lių prie­žiū­rą.

 

Kon­kur­so da­ly­viai ne tik run­gė­si, bet ir mo­kė­si.

Mel­ži­mo kon­kur­so prak­ti­nės už­duo­tys, mel­ži­mas sto­vė­ji­mo vie­to­je vy­ko Va­len­to Var­no ūky­je, esan­čia­me Pi­vo­ni­jos se­niū­ni­jo­je, Že­ruo­lių kai­me. Ūky­je – 37 mel­žia­mos kar­vės. Pa­gal da­ly­vių skai­čių pa­rink­tas ūkis, ku­ria­me yra ne ma­žiau kaip 20 mel­žia­mų kar­vių.

Kon­kur­so „Ge­riau­sia mel­žė­ja“ or­ga­ni­za­to­rius – Lie­tu­vos svei­ka­tos moks­lų uni­ver­si­te­to Ve­te­ri­na­ri­jos aka­de­mi­jos Jo­si­fo Ta­co mel­ži­mo mo­ky­mo cen­tras. Mū­sų ra­jo­ne mel­ži­mo kon­kur­sas vyks­ta kas­met – šie­met su­reng­tas penk­tą kar­tą.

Mel­ži­mo kon­kur­so re­zul­ta­tus ver­ti­no pen­kių na­rių ko­mi­si­ja, ku­riai pir­mi­nin­ka­vo Jo­si­fo Ta­co mel­ži­mo mo­ky­mo cen­tro va­do­vas Sau­lius Tu­šas.

Pa­sak Uk­mer­gės vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos vy­riau­sio­sios ve­te­ri­na­ri­jos gy­dy­to­jos ins­pek­to­rės Da­nu­tės Už­ku­rė­ly­tės, kar­vių me­cha­ni­zuo­to mel­ži­mo efek­ty­vu­mas pie­ni­nin­kys­tės ūkiuo­se la­biau­siai pri­klau­so nuo kar­vių prie­žiū­ros ir lai­ky­mo są­ly­gų, mel­ži­mo įren­gi­nių eks­plo­a­ta­ci­jos, prie­žiū­ros, dar­buo­to­jų kva­li­fi­ka­ci­jos ir meist­riš­ku­mo.

Per vi­są mel­ži­mo kon­kur­so ren­gi­mo lai­ko­tar­pį įver­tin­ta jo reikš­mė – ne­ma­žai pa­siek­ta ke­liant pie­no ga­min­to­jų kva­li­fi­ka­ci­ją, ga­mi­nant aukš­čiau­sios ko­ky­bės pie­ną, mo­kant nau­do­ti šiuo­lai­ki­nius rei­ka­la­vi­mus ati­tin­kan­čią mel­ži­mo tech­ni­ką.

Kon­kur­se, su­si­de­dan­čia­me iš te­ori­nės ir prak­ti­nės da­lies, da­ly­va­vo de­vy­nios mel­žė­jos.

I vie­tą už­ėmė Aud­ro­nė Lo­re­ta Kaz­laus­kie­nė (Min­dau­go Kaz­laus­ko ūkis, Pet­ro­nių k.), II – Zo­fi­ja Griš­ke­vi­čie­nė, III – Eri­ka Gry­baus­kai­tė.

Kon­kur­są rė­mė ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė, UAB „Ro­kiš­kio pie­nas“ fi­lia­las Uk­mer­gės pie­ni­nė, AB „Ro­kiš­kio sū­ris“ Uk­mer­gės pa­ruo­šų sky­rius, Že­mės ūkio kon­sul­ta­vi­mo tar­ny­ba, Že­mės ūkio rū­mai, Lau­mė­nų ir Ly­duo­kių ben­druo­me­nės, ko­o­pe­ra­ty­vas EKO tiks­las, AB „Pie­no žvaigž­dės“ fi­lia­las Kau­no pie­nas.

UŽ inf.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų