Spausdinti šį puslapį

Geriausios pamokos – melžimo konkurse

Kon­kur­sas „Ge­riau­sia mel­žė­ja 2012“ mū­sų ra­jo­ne vy­ko pra­ei­tą sa­vai­tę. Šios mel­žė­jų var­žy­tu­vės jau ta­po tra­di­ci­ja ir res­pub­li­ko­je, ir ra­jo­ne. Jų da­ly­viai tvir­ti­na, kad svar­biau­sias to­kių ren­gi­nių pri­va­lu­mas – ga­li­my­bė dau­giau su­ži­no­ti apie mel­ži­mo rei­ka­la­vi­mus, gy­vu­lių prie­žiū­rą.

 

Kon­kur­so da­ly­viai ne tik run­gė­si, bet ir mo­kė­si.

Mel­ži­mo kon­kur­so prak­ti­nės už­duo­tys, mel­ži­mas sto­vė­ji­mo vie­to­je vy­ko Va­len­to Var­no ūky­je, esan­čia­me Pi­vo­ni­jos se­niū­ni­jo­je, Že­ruo­lių kai­me. Ūky­je – 37 mel­žia­mos kar­vės. Pa­gal da­ly­vių skai­čių pa­rink­tas ūkis, ku­ria­me yra ne ma­žiau kaip 20 mel­žia­mų kar­vių.

Kon­kur­so „Ge­riau­sia mel­žė­ja“ or­ga­ni­za­to­rius – Lie­tu­vos svei­ka­tos moks­lų uni­ver­si­te­to Ve­te­ri­na­ri­jos aka­de­mi­jos Jo­si­fo Ta­co mel­ži­mo mo­ky­mo cen­tras. Mū­sų ra­jo­ne mel­ži­mo kon­kur­sas vyks­ta kas­met – šie­met su­reng­tas penk­tą kar­tą.

Mel­ži­mo kon­kur­so re­zul­ta­tus ver­ti­no pen­kių na­rių ko­mi­si­ja, ku­riai pir­mi­nin­ka­vo Jo­si­fo Ta­co mel­ži­mo mo­ky­mo cen­tro va­do­vas Sau­lius Tu­šas.

Pa­sak Uk­mer­gės vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos vy­riau­sio­sios ve­te­ri­na­ri­jos gy­dy­to­jos ins­pek­to­rės Da­nu­tės Už­ku­rė­ly­tės, kar­vių me­cha­ni­zuo­to mel­ži­mo efek­ty­vu­mas pie­ni­nin­kys­tės ūkiuo­se la­biau­siai pri­klau­so nuo kar­vių prie­žiū­ros ir lai­ky­mo są­ly­gų, mel­ži­mo įren­gi­nių eks­plo­a­ta­ci­jos, prie­žiū­ros, dar­buo­to­jų kva­li­fi­ka­ci­jos ir meist­riš­ku­mo.

Per vi­są mel­ži­mo kon­kur­so ren­gi­mo lai­ko­tar­pį įver­tin­ta jo reikš­mė – ne­ma­žai pa­siek­ta ke­liant pie­no ga­min­to­jų kva­li­fi­ka­ci­ją, ga­mi­nant aukš­čiau­sios ko­ky­bės pie­ną, mo­kant nau­do­ti šiuo­lai­ki­nius rei­ka­la­vi­mus ati­tin­kan­čią mel­ži­mo tech­ni­ką.

Kon­kur­se, su­si­de­dan­čia­me iš te­ori­nės ir prak­ti­nės da­lies, da­ly­va­vo de­vy­nios mel­žė­jos.

I vie­tą už­ėmė Aud­ro­nė Lo­re­ta Kaz­laus­kie­nė (Min­dau­go Kaz­laus­ko ūkis, Pet­ro­nių k.), II – Zo­fi­ja Griš­ke­vi­čie­nė, III – Eri­ka Gry­baus­kai­tė.

Kon­kur­są rė­mė ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė, UAB „Ro­kiš­kio pie­nas“ fi­lia­las Uk­mer­gės pie­ni­nė, AB „Ro­kiš­kio sū­ris“ Uk­mer­gės pa­ruo­šų sky­rius, Že­mės ūkio kon­sul­ta­vi­mo tar­ny­ba, Že­mės ūkio rū­mai, Lau­mė­nų ir Ly­duo­kių ben­druo­me­nės, ko­o­pe­ra­ty­vas EKO tiks­las, AB „Pie­no žvaigž­dės“ fi­lia­las Kau­no pie­nas.

UŽ inf.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)