Gimtadienio dovana – išsaugotas postas

Tre­čia­die­nį pir­mą­kart Uk­mer­gės is­to­ri­jo­je vy­ko po­sė­dis, ku­rio me­tu bal­suo­ta už ra­jo­no va­do­vo at­lei­di­mą iš pa­rei­gų. Ta­čiau, kaip ir bu­vo ti­kė­ta­si, ra­jo­no va­do­vas Al­gir­das Ko­pūs­tas sa­vo pos­tą iš­sau­go­jo.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

Gedimino Nemunaičio nuotr. Rajono merą gynė šventupiškė Ele­na Žiup­kie­nė.

 Ra­jo­no ta­ry­bos po­sė­dį dėl me­ro at­lei­di­mo iš pa­rei­gų ini­ci­ja­vo in­ter­pe­lia­ci­jai rei­kia­mus pa­ra­šus rin­ku­si ta­ry­bos opo­zi­ci­ja.

Me­ro kė­dė su­braš­kė­jo dėl va­di­na­mo­jo „Sod­ros“ skan­da­lo, kuo­met A. Ko­pūs­tui at­bu­li­ne da­ta bu­vo iš­mo­kė­ta ne­įga­lu­mo pen­si­ja už ket­ve­rius me­tus. Ki­ta prie­žas­tis, „per­pil­džiu­si opo­zi­ci­jos kan­try­bės tau­rę“: po­li­ci­ja nu­sta­tė, jog Uk­mer­gės me­ras vai­ra­vo ne­blai­vus.

Ži­nant, kad mū­sų ra­jo­no va­do­vas bu­vo iš­rink­tas vos vie­no bal­so per­sva­ra, kiek­vie­nas ta­ry­bos na­rio bal­sas šį­kart ga­lė­jo bū­ti le­mia­mas. Ta­čiau opo­zi­ci­ja la­bai su­si­tel­ku­si ne­pa­si­ro­dė – į po­sė­dį ne­at­vy­ko net du jos at­sto­vai – ser­gan­ti kon­ser­va­to­rė Bi­ru­tė Ži­lė­nie­nė ir „dėl as­me­ni­nių prie­žas­čių“ – so­cial­de­mok­ra­tas Arū­nas Ja­sai­tis.

Esant to­kiai si­tu­a­ci­jai iš kar­to ta­po aiš­ku, kad in­ter­pe­lia­ci­ja ne­pa­vyks...

Po­sė­dis, kaip ir vi­si pas­ta­rie­ji ra­jo­no ta­ry­bo­je, pra­si­dė­jo Pi­lie­čių tri­bū­na. Jo­je kal­bė­jo du ra­jo­no va­do­vą pa­lai­ky­ti at­vy­kę uk­mer­giš­kiai.

 

Siū­lė pa­si­tik­rin­ti svei­ka­tą

 

Pen­si­nin­kė Ele­na Žiup­kie­nė iš Šven­tu­pės krei­pė­si į ta­ry­bą pra­šy­da­ma „ap­gin­ti me­rą, kad jis bū­tų pa­lik­tas pa­rei­go­se“. Pa­sak šven­tu­piš­kės, A. Ko­pūs­tas – pir­mas me­ras, ku­ris at­si­grę­žė į žmo­gų spren­džiant ra­jo­no ši­lu­mos ūkio klau­si­mus.

Pen­si­nin­kų są­jū­džio Uk­mer­gės sky­riaus pir­mi­nin­kas Sta­sys Ūsai­tis tai­po­gi gy­nė ra­jo­no me­rą. Jis tei­gė ben­dra­vęs su „Sod­ros“ va­do­vu, ku­ris esą pa­ti­ki­no: dėl va­di­na­mo­jo „Sod­ros“ skan­da­lo ra­jo­no va­do­vas yra ne­kal­tas. Ne­blai­vu­mas taip pat esąs tei­sė­sau­gos klau­si­mas – teis­mas spręs, ar ra­jo­no me­ras vai­ra­vo ne­blai­vus. Me­ro gy­nė­jas už­si­puo­lė opo­zi­ci­ją kal­ti­ni­mais su­re­ži­sa­vus in­ter­pe­lia­ci­ją ir iš­va­di­no jau­nus vy­rus karš­ta­ko­šiais, ku­rių svei­ka­ta tu­rė­tų pa­si­rū­pin­ti dak­ta­ras Ga­liaus­kas.

Kon­ser­va­to­rius An­drius Ka­les­ni­kas tuo­jau pa­rei­ka­la­vo po­sė­dį ve­du­sio Re­gi­man­to Ba­ra­vy­ko ne­leis­ti pra­ne­šė­jams įžei­di­nė­ti ta­ry­bą.

 

Tu­rė­tų vie­ny­ti ben­dram dar­bui

 

Žo­dį ta­rė vie­nas iš in­ter­pe­lia­ci­jos dėl me­ro at­sta­ty­di­ni­mo ini­cia­to­rių opo­zi­ci­jos ly­de­ris Arū­nas Du­dė­nas. Jis iš­sa­kė pa­grin­di­nes to­kiam žings­niui pa­ska­ti­nu­sias prie­žas­tis: pro­ble­mas Uk­mer­gės li­go­ni­nė­je, ku­rių nie­kaip ne­pa­vyks­ta iš­spręs­ti, lai­ku ne­spė­tą įgy­ven­din­ti sta­dio­no re­no­va­ci­jos pro­jek­tą, ne­su­ge­bė­ji­mą iš­si­rink­ti Kon­tro­lės ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ko ir ki­tas.

„Me­ras tu­ri bū­ti as­me­ny­bė, ku­ri vie­ni­ja ben­dram dar­bui, bet taip nė­ra“, – įsi­ti­ki­nęs A. Du­dė­nas. Jo ma­ny­mu, dėl ne­tin­ka­mo va­do­va­vi­mo ra­jo­no ta­ry­bos dar­bas nė­ra nei vie­nin­gas, nei kryp­tin­gas.

„Sod­ros“ skan­da­lą ir ne­blai­vu­mo prie vai­ro is­to­ri­ją, pa­sak opo­zi­ci­jos ly­de­rio, iš­si­aiš­kins tei­si­nin­kai. Ne­pai­sant to, abi šios is­to­ri­jos su­si­jusios su mo­ra­li­niais da­ly­kais.

 

Rei­ka­la­vo pos­tų?

 

Po­sė­dy­je pa­si­sa­kė vi­si no­rin­tie­ji už­sto­ti ra­jo­no va­do­vą.

Li­be­ral­cen­tris­tas Juo­zas Ar­ma­na­vi­čius gar­siai spė­lio­jo, šan­ta­žu ar ky­ši­nin­ka­vi­mu už­si­i­ma in­ter­pe­lia­ci­jos tei­kė­jai, prieš ku­rį lai­ką esą su­si­ti­kę su ra­jo­no va­do­vu ir siū­lę in­ter­pe­lia­ci­ją mai­ny­ti į tam tik­rus pos­tus sa­vi­val­dy­bė­je.

A. Du­dė­nas tai ka­te­go­riš­kai pa­nei­gė ir ti­ki­no su me­ru su­si­ti­kęs vie­nin­te­liu tiks­lu – pa­siū­ly­ti jam at­si­sta­ty­din­ti sa­va­no­riš­kai, o apie jo­kius rei­ka­la­vi­mus ne­bu­vę net kal­bos.

A. Ko­pūs­to ben­dra­par­tie­tė vals­tie­tė–liau­di­nin­kė Ele­na Mi­ri­na­vi­čie­nė abe­jo­jo, ar opo­zi­ci­ja ti­ki tuo, ką da­ro. Pa­čią in­ter­pe­lia­ci­ją ji va­di­no sie­kiu pa­si­rek­la­muo­ti prieš Sei­mo rin­ki­mus ir to­kiu bū­du da­ro­mu šou. Esą jei me­ras bū­tų nu­ša­lin­tas, smū­gį že­miau juos­tos pa­tir­tų ne jis pats, o jį pa­lai­kan­tys Uk­mer­gės žmo­nės.

Ge­ro­kai pa­dri­ką kal­bą iš­sa­kė Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo par­ti­jos at­sto­vas Min­dau­gas Ta­mo­šiū­nas. Į ją kaž­ko­dėl įpy­nė ir prie­kaiš­tus dėl už sa­vo au­to­mo­bi­lio va­ly­tu­vų ne­se­niai ras­tos pus­nuo­gės mer­gi­nos nuo­trau­kos...

 

Ko­dek­so ne­pa­žei­dė

 

Ra­jo­no me­ras sa­vo kal­bo­je pa­brė­žė, kad jo svei­ka­tos būk­lės pa­vie­ši­ni­mas pa­žei­dė pri­va­čius in­te­re­sus. Ne­įga­lu­mo gru­pę jis sa­kė tu­rin­tis jau se­niai, ta­čiau jam, kaip ra­jo­no va­do­vui, nė­ra jo­kių įpa­rei­go­ji­mų apie tai vie­šai pra­neš­ti. „Esu kal­tas tik to­dėl, kad pa­ra­šiau pra­šy­mą „Sod­rai“, – kal­ti­ni­mus at­bu­li­ne da­ta at­si­ė­mus ne­įga­lu­mo pen­si­ją at­me­tė A. Ko­pūs­tas.

Dėl su­lai­ky­mo esant ga­li­mai ne­blai­viam tvir­ti­no ne­gal­vo­jan­tis, kad pa­žei­dė Ad­mi­nist­ra­ci­nio tei­sės pa­žei­di­mo ko­dek­so 126 straips­nio 1 da­lį, kuo yra kal­ti­na­mas. Pa­sak me­ro, tik­ri­nat jo blai­vu­mą po­li­ci­jos pa­rei­gū­nų al­ko­tes­te­ris du kar­tus ro­dė skir­tin­gus rod­me­nis, tad pa­tys pa­rei­gū­nai pa­siū­lė jam dar kar­tą gy­dy­mo įstai­go­je pa­si­tik­rin­ti blai­vu­mą. „Tu­riu įsta­ty­mo man su­teik­tas ga­li­my­bes gin­tis“, – sa­kė me­ras.

Pa­si­sa­ky­mo pa­bai­go­je jis pri­si­pa­ži­no gerb­si­ąs ta­ry­bos spren­di­mą, ko­kį ši be­pri­im­tų.

 

Įsi­vė­lė į ko­vą su val­džia

 

So­cial­de­mok­ra­tas Ka­zys Gry­baus­kas sėk­min­gu ra­jo­no me­ro kar­je­ros lai­ko­tar­piu va­di­no vi­są anks­tes­nį­jį iki šios ka­den­ci­jos, kuo­met val­dan­tie­ji part­ne­riais pa­si­rin­ko di­džiau­sius sa­vo kri­ti­kus – par­ti­ją, per rin­ki­mus ga­li­mai pir­ku­sią bal­sus.

Me­ras esą įsi­vė­lė į ko­vą ne tik su ži­niask­lai­da, bet su res­pub­li­kos va­do­vy­be. Me­rui K. Gry­baus­kas tu­rė­jo du klau­si­mus: ar li­kęs pos­te su­ge­bės su­si­tvar­ky­ti sa­vo kie­me ir nu­trauks „ra­ga­nų me­džiok­lę“ bei ar da­ly­vaus Sei­mo rin­ki­muo­se.

At­sa­ky­da­mas į juos A. Ko­pūs­tas pa­ti­ki­no, jog ne jis įsi­vė­lė į kon­flik­tą su ša­lies va­do­vais, o „Vy­riau­sy­bė – su mu­mis“. Me­ro tei­gi­mu, jis yra ga­vęs Vy­riau­sy­bės va­do­vų pa­ra­gi­ni­mą grą­žin­ti bu­vu­siems ši­lu­mos ūkio nuo­mi­nin­kams tur­tą, o apie tai ne­ga­li bū­ti net kal­bos. Į „ra­ga­nų me­džiok­lę“ me­ras tei­gė ne­si­lei­si­ąs. Į klau­si­mą dėl Sei­mo rin­ki­mų nei „taip“, nei „ne“ ne­at­sa­kė, ta­čiau tei­gė ir Uk­mer­gė­je ma­tan­tis pa­kan­ka­mai daug dar­bo.

 

Apie at­si­sta­ty­di­ni­mą gal­vo­jo

 

Tu­rė­jo klau­si­mų ra­jo­no va­do­vui ir kon­ser­va­to­rius A. Ka­les­ni­kas. Tie­sa, į me­rą jis krei­pė­si kaip į bu­vu­sį – esą bet ko­kiu at­ve­ju ra­jo­no va­do­vą tik to­kiu da­bar ir lai­kąs.

A. Ka­les­ni­kas klau­sė, ar me­ras bu­vo ne­blai­vus, o A. Ko­pūs­tas dar kar­tą pa­brė­žė ne­gal­vo­jan­tis, kad pa­žei­dė Ad­mi­nist­ra­ci­nio tei­sės pa­žei­di­mo 126 straips­nio 1 da­lį...

Me­ras pri­si­pa­ži­no apie at­si­sta­ty­di­ni­mą gal­vo­jęs, nes ner­vi­nė įtam­pa di­džiu­lė, tad tu­rė­jęs to­kių min­čių. Ta­čiau ne­ženg­ti šio žings­nio jį pa­ska­ti­no uk­mer­giš­kiai. „Pas ma­ne bu­vo la­bai daug žmo­nių, jie pra­šė pri­ža­dė­ti, kad neat­si­sta­ty­din­siu“, – ti­ki­no ra­jo­no va­do­vas.

 

13 – sėk­min­gas skai­čius

 

Kai vi­si no­rin­tie­ji iš­sa­kė sa­vo nuo­mo­nes, bu­vo pa­skelb­tas slap­tas bal­sa­vi­mas. Va­do­vau­jan­tis ra­jo­no ta­ry­bos veik­los reg­la­men­tu slap­tai bal­suo­ja­ma bu­vo at­ski­ro­je sa­lė­je ste­bint pa­čių pa­tvir­tin­tai ko­mi­si­jai.

Po pus­va­lan­dį tru­ku­sio bal­sa­vi­mo šios ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas J. Ar­ma­na­vi­čius pa­skel­bė re­zul­ta­tus: bal­sa­dė­žė­je ras­ti 23 biu­le­te­niai, vie­nas iš jų su­ga­din­tas, 9 – už me­ro at­lei­di­mą, 13 – prieš.

Po to­kio nuosp­ren­džio A. Ko­pūs­tas pa­dė­ko­jo ra­jo­no gy­ven­to­jams už pa­lai­ky­mą, o val­dan­tie­siems – už pa­si­ti­kė­ji­mą. Pa­dė­ko­jo ir opo­zi­ci­jai – už su­teik­tą ga­li­my­bę pa­si­tik­rin­ti ko­man­dos tvir­tu­mą.

Po­sė­dis bai­gė­si be gė­lių, ta­čiau su ei­lė­mis. Jas po­sė­džio iš­va­ka­rė­se mi­nė­to gim­ta­die­nio pro­ga A. Ko­pūs­tui sky­rė M. Ta­mo­šiū­nas.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų