Gimtinę Kinijos ambasadoriui priminė Ukmergės turgus

Šeš­ta­die­nį Vla­do Šlai­to vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je lan­kė­si Ki­ni­jos Liau­dies Res­pub­li­kos Ne­pa­pras­ta­sis ir Įga­lio­ta­sis am­ba­sa­do­rius Lie­tu­vos Res­pub­li­ko­je Liu Zeng­wen su žmo­na Yao Xia­o­fen ir am­ba­sa­dos pir­mo­ji sek­re­to­rė Zhong Hua.

Ra­sa GRIŠKEVIČIENĖ

Melanijos Širvienės nuotr. Kinijos ambasadorius Lietuvoje Liu Zengwen su žmona Yao Xiaofen (kairėje) ir ambasados pirmoji sekretorė Zhong Hua.

Sve­čiai at­vy­ko ne tuš­čio­mis: bib­lio­te­kai jie pa­do­va­no­jo 111 spal­vin­gų al­bu­mų, kny­gų apie Ki­ni­jos is­to­ri­ją, kul­tū­rą, me­di­ci­ną, tau­to­dai­lę, įvai­rias moks­lo ir me­no sri­tis. Vi­si lei­di­niai pa­žy­mė­ti Ki­ni­jos am­ba­sa­dos spau­du, liu­di­jan­čiu, jog tai – do­va­na Uk­mer­gės bib­lio­te­kos skai­ty­to­jams.

Ki­ni­jos am­ba­sa­do­rius Liu Zeng­wen į mū­sų ša­lį at­vy­ko prieš de­vy­nis mė­ne­sius. Iki tol 20 me­tų jis dir­bo Ru­mu­ni­jo­je, vė­liau – Mol­do­vo­je. At­va­žia­vęs su šei­ma į Vil­nių sau­sį, jis pa­ty­rė, ką reiš­kia lie­tu­viš­ka žie­ma. Ta­čiau po­nas Liu pats gi­męs Ki­ni­jos šiau­rė­je, kur ir gam­ta, ir kli­ma­tas be­veik tokie pat, kaip Lie­tu­vo­je. „Tik jū­sų kal­ba la­bai su­dė­tin­ga ir sun­ki“, – kal­bė­jo sve­čias, nors pa­si­svei­kin­ti ir pa­dė­ko­ti lie­tu­viš­kai jis mo­kė­jo pui­kiai. „Už­tat alus tik­rai la­bai gar­dus“, – juo­kė­si am­ba­sa­do­rius, pri­si­pa­ži­nęs, jog al­ko­ho­li­nių gė­ri­mų iš­vis ne­var­to­jan­tis. Na, ne­bent šiek tiek vy­no sve­čiuo­se...

 

10-26-5_straipsnio_2_nuotr


Lie­tu­va ki­nų po­rai at­ro­do ne­di­de­lė, ta­čiau la­bai gra­ži. Am­ba­sa­do­rius su žmo­na jau spė­jo pa­bu­vo­ti Klai­pė­do­je, Pa­lan­go­je, Tra­kuo­se, Birš­to­ne, lan­kė­si Drus­ki­nin­kuo­se, Plun­gė­je, Tel­šiuo­se, Za­ra­suo­se... Uk­mer­gės bib­lio­te­ka – pir­mo­ji, ku­rią jie nu­spren­dė ap­lan­ky­ti su do­va­no­mis.

Lais­va­lai­kiu jie mėgs­ta pa­si­vaikš­čio­ti po Vin­gio par­ką. „Žmo­nės mums šyp­so­si, svei­ki­na­si, jie la­bai ge­ra­no­riš­ki“, – sa­kė sve­čias, pri­pa­žin­da­mas, jog Ru­mu­ni­jo­je gy­ve­ni­mas bu­vo su­dė­tin­ges­nis nei Lie­tu­vo­je, čia pro­ble­mų kur kas ma­žiau – ir eko­no­mi­nių, ir po­li­ti­nių, ir kul­tū­ri­nių...

Am­ba­sa­do­riaus žmo­na taip pat dir­ba am­ba­sa­do­je, rū­pi­na­si kul­tū­ri­niais mai­nais, įvai­riais ren­gi­niais. „Ra­ga­vom lie­tu­viš­kų ce­pe­li­nų ir ku­ge­lio – tai tik­rai gar­du“, – šyp­so­jo­si am­ba­sa­do­rius, ste­bė­da­ma­sis, jog Vil­niu­je vei­kia dau­giau kaip 50 ki­nų res­to­ra­nų, kai tuo tar­pu Bu­ka­reš­te, Ru­mu­ni­jos sos­ti­nė­je, kur ka­dai­se dir­bo, jų bu­vo vos de­šimt.

Lie­tu­vo­je, pa­sa­ko­jo sve­čias, gy­ve­na apie 300 ki­nų, ir jie vi­si dir­ba vie­šo­jo mai­ti­ni­mo įstai­go­se. Ma­lo­nu, kad ki­nų mais­tas toks po­pu­lia­rus Lie­tu­vo­je.

 

10-26-5_straipsnio_3_nuotr


Vie­šė­da­mi Uk­mer­gė­je, ki­nai už­su­ko ir į mies­to tur­gų. „Vaiz­das vi­sai toks pat, kaip ir Pe­ki­no tur­ga­vie­tė­se – daug žmo­nių, daug pre­kių, di­džiu­lis šur­mu­lys“, – juo­kė­si sve­čiai. Tur­gu­je jie nu­si­pir­ko ki­bi­rė­lį uk­mer­gie­tiš­ko me­daus. Bu­vo nu­si­žiū­rė­ję ir pin­ti­nė­lę šil­ba­ra­vy­kių, ta­čiau kol apė­jo vi­są aikš­tę, gry­bų su­grį­žę jau ne­be­ra­do...

Tai bu­vo jau ant­ra­sis būtent šios ša­lies va­do­vų vi­zi­tas į Uk­mer­gę. Prieš me­tus drau­gys­tė su vie­šą­ja bib­lio­te­ka už­si­mez­gė po čia su­reng­tos kny­gų apie Ki­ni­ją pa­ro­dos.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų