Gim­na­zi­ja pa­mi­nė­jo ju­bi­lie­jų

 

Sa­vait­ga­lį Jo­no Ba­sa­na­vi­čiaus gim­na­zi­jos ben­druo­me­nė, bai­gu­sie­ji šią mo­kyk­lą bei dir­bu­sie­ji jo­je pri­si­mi­nė gra­žų, mar­gas­pal­vį šios mo­ky­mo įstai­gos ke­lią, nu­ei­tą per 70 me­tų.

Jo­li­ta ŽURAUSKIENĖ

Ju­bi­lie­ji­nė sa­vai­tė pra­si­dė­jo lei­di­nių apie gim­na­zi­ją pri­sta­ty­mu, te­at­ra­li­zuo­tu Jo­no Ba­sa­na­vi­čiaus su­rink­tos tau­to­sa­kos skai­ty­mu, su­si­ti­ki­mu su Vals­ty­bi­nės J. Ba­sa­na­vi­čiaus pre­mi­jos lau­re­a­tais Dai­va ir Eval­du Vy­či­nais. Gim­na­zis­tai sa­vo jė­gas iš­ban­dė šach­ma­tų tur­ny­re.

 

 

Jo­no Ba­sa­na­vi­čiaus gim­na­zi­jos sa­lė ne­su­tal­pi­no vi­sų sve­čių.

 

Jo­no Ba­sa­na­vi­čiaus gim­na­zi­jos di­rek­to­rius V. Gend­vi­lis per­skai­tė šven­ti­nį pra­ne­ši­mą.
Au­to­rės nuotr.

Ren­gi­nius vai­ni­ka­vo šven­tė, skir­ta mo­kyk­los 70–me­čiui. Ji pra­si­dė­jo šv. Mi­šio­mis. At­vy­ko ra­jo­no va­do­vai, di­de­lis bū­rys bu­vu­sių ir esa­mų mo­ki­nių, mo­ky­to­jų. Vi­siems įteik­ti lanks­ti­nu­kai apie mo­kyk­los is­to­ri­ją ir šian­die­ną.

Bu­vo ga­li­ma įsi­gy­ti kny­gų „Iš pra­ei­ties klo­dų“, ku­rias pa­ren­gė met­raš­ti­nin­kių bū­re­lio da­ly­vės In­gri­da Jur­ke­vi­čiū­tė, Vai­da Ge­ny­tė, Gin­ta­rė Jab­lons­ky­tė. Pro­jek­tui va­do­va­vo mo­ky­to­ja Ire­na Če­reš­kie­nė, tal­ki­no di­rek­to­rius Va­len­ti­nas Gend­vi­lis, mo­ky­to­jai Vy­gan­tas Ka­se­lis, Kris­ti­na Kri­vic­kie­nė, Iri­na Vas­ke­lie­nė, Vio­le­ta Pu­za­rie­nė, Lai­mu­tė By­tau­tie­nė, Ri­ma Bi­ge­nie­nė, Vy­tau­tas Gi­pas, Jū­ra­tė Gim­bu­tie­nė, Vio­le­ta Kat­lio­rie­nė, Vi­da Šid­laus­kie­nė. Skai­tyk­lo­je de­monst­ruo­ta fil­muo­ta me­džia­ga.

Is­to­ri­niais mo­kyk­los ke­liais su­si­rin­ku­siuo­sius ve­dė bu­vę pe­da­go­gai V. Gi­pas, J. Ma­li­naus­kie­nė, J. Ju­zė­nie­nė. Gim­na­zi­jos di­rek­to­rius V. Gend­vi­lis šven­ti­nia­me pra­ne­ši­me iš­sky­rė svar­biau­sius mo­kyk­los rai­dos eta­pus, pa­si­džiau­gė moks­lo pa­sie­ki­mais, pro­jek­ti­ne veik­la. Jis pa­brė­žė, jog mo­kyk­los au­rą su­ku­ria čia mo­kę­si ir be­si­mo­kan­tys mo­ki­niai, dir­bę ir dir­ban­tys pe­da­go­gai.

Lin­kė­ji­mus iš už­sie­nio gim­na­zi­jos ben­druo­me­nei at­siun­tė bu­vęs mo­ky­to­jas Gied­rius Švit­ra, bu­vu­si auk­lė­ti­nė moks­li­nin­kė Rū­ta Ma­li­naus­kai­tė-Pet­rai­tie­nė, dir­ban­ti JAV, na­cio­na­li­nia­me svei­ka­tos ins­ti­tu­te.

Įstai­gą pa­svei­ki­no ra­jo­no me­ras Al­gir­das Ko­pūs­tas. „Ti­kiu, kad ši mo­kyk­la sieks dar švie­ses­nės at­ei­ties ir kurs ne vie­ną šimt­me­čio is­to­ri­ją“, – sa­kė me­ras. Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė Ire­na Lu­ko­še­vi­čie­nė pa­mi­nė­jo, jog ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė iš sa­vo re­zer­vi­nių fon­dų sky­rė Jo­no Ba­sa­na­vi­čiaus gim­na­zi­jai tūks­tan­tį li­tų bal­dams įsi­gy­ti.

Svei­ki­ni­mo žo­džius ta­rė An­ta­no Sme­to­nos gim­na­zi­jos ad­mi­nist­ra­ci­jos at­sto­vai. „Tu­rė­ti ge­rus kai­my­nus – di­de­lė lai­mė. Jie – ver­žlūs, am­bi­cin­gi ir įdo­mūs“, – sa­kė di­rek­to­rius Adol­fas Gir­džiū­na. Ju­bi­lia­tus svei­ki­no „Ši­lo“, „Už­upio“ vi­du­ri­nių bei Se­na­mies­čio, Duks­ty­nos, Dai­na­vos pa­grin­di­nių, Tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­lų va­do­vai, bu­vę mo­ki­niai.

Ju­bi­lie­ji­nį ren­gi­nį nu­spal­vi­no gim­na­zi­jos šo­kė­jai, dai­ni­nin­kai, skai­to­vai. Skam­bė­jo gim­na­zi­jos him­nas, ku­rio žo­džius su­kū­rė mo­ky­to­ja Lai­mu­tė Kiš­kie­nė, mu­zi­ką – bu­vęs mo­ki­nys Be­nas Jakš­tas. Su­si­rin­ku­sių­jų šir­dis smui­ku virk­dė abi­tu­rien­tė Man­tė Va­lins­ky­tė, jai akom­pana­vo ma­ma Ne­rin­ga Va­lins­kie­nė. Mu­zi­ki­nį svei­ki­ni­mą sky­rė bu­vę ug­dy­ti­niai – gru­pė „Co­ol Gar­dens“.

Po ren­gi­nio il­gai ne­ti­lo mo­ky­to­jų ir bu­vu­sių mo­ki­nių kal­bos, bu­vo da­li­na­ma­si ma­lo­niais mo­kyk­li­nių die­nų pri­si­mi­ni­mais.

 

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų