Spausdinti šį puslapį

Gim­na­zi­ja pa­mi­nė­jo ju­bi­lie­jų

 

Sa­vait­ga­lį Jo­no Ba­sa­na­vi­čiaus gim­na­zi­jos ben­druo­me­nė, bai­gu­sie­ji šią mo­kyk­lą bei dir­bu­sie­ji jo­je pri­si­mi­nė gra­žų, mar­gas­pal­vį šios mo­ky­mo įstai­gos ke­lią, nu­ei­tą per 70 me­tų.

Jo­li­ta ŽURAUSKIENĖ

Ju­bi­lie­ji­nė sa­vai­tė pra­si­dė­jo lei­di­nių apie gim­na­zi­ją pri­sta­ty­mu, te­at­ra­li­zuo­tu Jo­no Ba­sa­na­vi­čiaus su­rink­tos tau­to­sa­kos skai­ty­mu, su­si­ti­ki­mu su Vals­ty­bi­nės J. Ba­sa­na­vi­čiaus pre­mi­jos lau­re­a­tais Dai­va ir Eval­du Vy­či­nais. Gim­na­zis­tai sa­vo jė­gas iš­ban­dė šach­ma­tų tur­ny­re.

 

 

Jo­no Ba­sa­na­vi­čiaus gim­na­zi­jos sa­lė ne­su­tal­pi­no vi­sų sve­čių.

 

Jo­no Ba­sa­na­vi­čiaus gim­na­zi­jos di­rek­to­rius V. Gend­vi­lis per­skai­tė šven­ti­nį pra­ne­ši­mą.
Au­to­rės nuotr.

Ren­gi­nius vai­ni­ka­vo šven­tė, skir­ta mo­kyk­los 70–me­čiui. Ji pra­si­dė­jo šv. Mi­šio­mis. At­vy­ko ra­jo­no va­do­vai, di­de­lis bū­rys bu­vu­sių ir esa­mų mo­ki­nių, mo­ky­to­jų. Vi­siems įteik­ti lanks­ti­nu­kai apie mo­kyk­los is­to­ri­ją ir šian­die­ną.

Bu­vo ga­li­ma įsi­gy­ti kny­gų „Iš pra­ei­ties klo­dų“, ku­rias pa­ren­gė met­raš­ti­nin­kių bū­re­lio da­ly­vės In­gri­da Jur­ke­vi­čiū­tė, Vai­da Ge­ny­tė, Gin­ta­rė Jab­lons­ky­tė. Pro­jek­tui va­do­va­vo mo­ky­to­ja Ire­na Če­reš­kie­nė, tal­ki­no di­rek­to­rius Va­len­ti­nas Gend­vi­lis, mo­ky­to­jai Vy­gan­tas Ka­se­lis, Kris­ti­na Kri­vic­kie­nė, Iri­na Vas­ke­lie­nė, Vio­le­ta Pu­za­rie­nė, Lai­mu­tė By­tau­tie­nė, Ri­ma Bi­ge­nie­nė, Vy­tau­tas Gi­pas, Jū­ra­tė Gim­bu­tie­nė, Vio­le­ta Kat­lio­rie­nė, Vi­da Šid­laus­kie­nė. Skai­tyk­lo­je de­monst­ruo­ta fil­muo­ta me­džia­ga.

Is­to­ri­niais mo­kyk­los ke­liais su­si­rin­ku­siuo­sius ve­dė bu­vę pe­da­go­gai V. Gi­pas, J. Ma­li­naus­kie­nė, J. Ju­zė­nie­nė. Gim­na­zi­jos di­rek­to­rius V. Gend­vi­lis šven­ti­nia­me pra­ne­ši­me iš­sky­rė svar­biau­sius mo­kyk­los rai­dos eta­pus, pa­si­džiau­gė moks­lo pa­sie­ki­mais, pro­jek­ti­ne veik­la. Jis pa­brė­žė, jog mo­kyk­los au­rą su­ku­ria čia mo­kę­si ir be­si­mo­kan­tys mo­ki­niai, dir­bę ir dir­ban­tys pe­da­go­gai.

Lin­kė­ji­mus iš už­sie­nio gim­na­zi­jos ben­druo­me­nei at­siun­tė bu­vęs mo­ky­to­jas Gied­rius Švit­ra, bu­vu­si auk­lė­ti­nė moks­li­nin­kė Rū­ta Ma­li­naus­kai­tė-Pet­rai­tie­nė, dir­ban­ti JAV, na­cio­na­li­nia­me svei­ka­tos ins­ti­tu­te.

Įstai­gą pa­svei­ki­no ra­jo­no me­ras Al­gir­das Ko­pūs­tas. „Ti­kiu, kad ši mo­kyk­la sieks dar švie­ses­nės at­ei­ties ir kurs ne vie­ną šimt­me­čio is­to­ri­ją“, – sa­kė me­ras. Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė Ire­na Lu­ko­še­vi­čie­nė pa­mi­nė­jo, jog ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė iš sa­vo re­zer­vi­nių fon­dų sky­rė Jo­no Ba­sa­na­vi­čiaus gim­na­zi­jai tūks­tan­tį li­tų bal­dams įsi­gy­ti.

Svei­ki­ni­mo žo­džius ta­rė An­ta­no Sme­to­nos gim­na­zi­jos ad­mi­nist­ra­ci­jos at­sto­vai. „Tu­rė­ti ge­rus kai­my­nus – di­de­lė lai­mė. Jie – ver­žlūs, am­bi­cin­gi ir įdo­mūs“, – sa­kė di­rek­to­rius Adol­fas Gir­džiū­na. Ju­bi­lia­tus svei­ki­no „Ši­lo“, „Už­upio“ vi­du­ri­nių bei Se­na­mies­čio, Duks­ty­nos, Dai­na­vos pa­grin­di­nių, Tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­lų va­do­vai, bu­vę mo­ki­niai.

Ju­bi­lie­ji­nį ren­gi­nį nu­spal­vi­no gim­na­zi­jos šo­kė­jai, dai­ni­nin­kai, skai­to­vai. Skam­bė­jo gim­na­zi­jos him­nas, ku­rio žo­džius su­kū­rė mo­ky­to­ja Lai­mu­tė Kiš­kie­nė, mu­zi­ką – bu­vęs mo­ki­nys Be­nas Jakš­tas. Su­si­rin­ku­sių­jų šir­dis smui­ku virk­dė abi­tu­rien­tė Man­tė Va­lins­ky­tė, jai akom­pana­vo ma­ma Ne­rin­ga Va­lins­kie­nė. Mu­zi­ki­nį svei­ki­ni­mą sky­rė bu­vę ug­dy­ti­niai – gru­pė „Co­ol Gar­dens“.

Po ren­gi­nio il­gai ne­ti­lo mo­ky­to­jų ir bu­vu­sių mo­ki­nių kal­bos, bu­vo da­li­na­ma­si ma­lo­niais mo­kyk­li­nių die­nų pri­si­mi­ni­mais.

 

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)