Greitąją pagalbą kviesime per tarpininkus

Nuo nau­jų me­tų no­rint iš­si­kvies­ti grei­tą­ją pa­gal­bą, tai bus ga­li­ma pa­da­ry­ti tik per tar­pi­nin­kus. Uk­mer­gės grei­to­sios pa­gal­bos dis­pe­če­ri­nės funk­ci­jas pe­rims Vil­niaus grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos sto­tis. Me­di­kai bai­mi­na­si, kad dėl to ga­li kil­ti ne­ma­žai ne­su­sipra­ti­mų.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos re­or­ga­ni­za­ci­ja pa­bė­rė klaus­tu­kų.

Grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos re­or­ga­ni­za­ci­ja vyk­do­ma Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos nu­ro­dy­mu.

Nuo sau­sio 1 die­nos į gy­ven­to­jų te­le­fo­nų skam­bu­čius at­sa­ki­nės ir už­sa­ky­mus iš­kvie­ti­mams pri­ims cen­tra­li­zuo­tos dis­pe­če­ri­nės. Jų ša­ly­je pla­nuo­ja­ma pa­lik­ti apie de­šimt. Dis­pe­če­ri­nių dar­buo­to­jai gau­tą in­for­ma­ci­ją per­duos te­ri­to­ri­niams grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos sky­riams pa­gal iš­kvie­ti­mo vie­tą.

Į Uk­mer­gės ra­jo­no gy­ven­to­jų skam­bu­čius nuo sau­sio 1-osios at­sa­ki­nės Vil­niaus grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos sto­ties me­di­kai. Jie iš­kvie­ti­mus ra­di­jo ry­šiu per­duos Uk­mer­gės grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos sky­riaus dar­buo­to­jams.

Ne tik gy­ven­to­jams, bet ir me­di­kams kol kas ra­my­bės ne­duo­da dau­gy­bė klau­si­mų, su­si­ju­sių su šia re­or­ga­ni­za­ci­ja. Svars­to­ma, ko­kią įta­ką ji tu­rės „grei­to­sios“ dar­buo­to­jams ir uk­mer­giš­kiams.

Uk­mer­gės pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cen­tro vy­riau­sio­ji gy­dy­to­ja Ja­ni­na Ga­liaus­kie­nė sa­ko, kad la­biau­siai ne­ri­mą ke­lia nau­jo­sios tvar­kos įsi­ga­lio­ji­mo sku­bo­tu­mas.

Pa­šne­ko­vė tei­gia, kad į grei­to­sios pa­gal­bos au­to­mo­bi­lius dar nė­ra įmon­tuo­ta nau­jo skait­me­ni­nio ra­di­jo ry­šio apa­ra­tū­ra. Iš­kvie­ti­mus per­duo­dant cen­tra­li­zuo­tai, vi­sa ap­skri­tis tu­ri su­de­rin­ti ra­di­jo ban­gų daž­nius su Ry­šių re­gu­lia­vi­mo tar­ny­ba.

„Mes dėl šių ne­aiš­ku­mų ir ke­lia­me ban­gas. Bu­vo­me su­si­ti­kę su mi­nis­te­ri­jos, li­go­nių ka­sų, Vil­niaus grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos sto­ties at­sto­vais ir siū­lė­me re­or­ga­ni­za­ci­ją ati­dė­ti, kol vi­si tech­ni­niai da­ly­kai bus iš­spręs­ti“, – pa­sa­ko­jo vy­riau­sio­ji gy­dy­to­ja.

Ati­dė­jus nau­jo­vių įdie­gi­mą, dau­giau lai­ko lik­tų ap­mo­ky­ti grei­to­sios pa­gal­bos au­to­mo­bi­lių me­di­kus nau­do­tis nau­ją­ja įran­ga.

Vie­na iš ga­li­mų pro­ble­mų, ku­rias pa­dik­tuos re­or­ga­ni­za­ci­ja, – kai­mai vie­no­dais pa­va­di­ni­mais. Iš­kvie­ti­mus re­gist­ruo­jan­čios cen­tri­nės dis­pe­če­ri­nės dar­buo­to­jai to ga­li ne­ži­no­ti. Ne­daug te­rei­kia, kad grei­to­ji nu­vyk­tų ne tuo ad­re­su...

Be to, anot J. Ga­liaus­kie­nės, pa­si­kei­ti­mams nu­ma­ty­ta ne­tin­ka­ma da­ta. Nau­jų­jų me­tų šven­tės – „ne pats ra­miau­sias lai­kas grei­to­sios dar­buo­to­jams“.

Šiuo me­tu Uk­mer­gės pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cen­tro Grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos sky­riu­je dir­ba še­šios dis­pe­če­rės. J. Ga­liaus­kie­nė ne­sle­pia, kad po re­or­ga­ni­za­ci­jos dar­bo ne­teks trys dar­buo­to­jos. Vie­na iš jų – pen­si­nio am­žiaus. Dviem bu­vo pa­siū­ly­tos ki­tos pa­rei­gos, bet jų at­si­sa­kė. Trys dis­pe­če­rės šį dar­bą dir­bo kaip ant­ra­ei­lį, tai­gi pa­grin­di­nės jų pa­rei­gos „ne­nu­ken­tės“.

Va­do­vė ti­ki­si, kad re­or­ga­ni­za­ci­jos ne­sklan­du­mai – lai­ki­nas reiš­ki­nys ir vis­kas su­si­dė­lios į sa­vo vie­tas. Tuo la­biau, kad gy­ven­to­jai grei­to­sios pa­gal­bos me­di­kus ga­lės kvies­ti tais pa­čiais te­le­fo­nais, kaip ir li­gi šiol.

Į iš­kvie­ti­mus vyks­tan­čių grei­to­sios pa­gal­bos eki­pa­žų skai­čius ir su­dė­tis ne­si­keis. Sky­rius tu­ri 5 grei­to­sios pa­gal­bos au­to­mo­bi­lius. Į pa­gal­bą ra­jo­no gy­ven­to­jams pa­si­ruo­šę 17 fel­če­rių ir 16 vai­ruo­to­jų.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų