Spausdinti šį puslapį

Grėsmę kelia tamsa

Žie­ma ne vi­siems aso­ci­juo­ja­si su snie­gu ir Ka­lė­do­mis. Uk­mer­giš­kiai ne­re­tai guo­džia­si, kad šiuo me­tų lai­ku ne­ma­žai rū­pes­čių jiems ke­lia pra­stai ap­švies­tos gat­vės, tam­so­je sken­din­tys kie­mai.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Į re­dak­ci­ją at­ėju­si „Uk­mer­gės ži­nių“ skai­ty­to­ja bė­do­jo, kad gat­vių švies­tu­vai ne­švie­čia lyg ty­čia pa­čio­se pa­vo­jin­giau­sio­se vie­to­se. Tai ša­li­gat­vy­je duo­bė, tai gat­vės per­ėja – to­kias vie­tas tie­siog bū­ti­na ap­švies­ti.

Ji pa­mi­nė­jo Šlai­tų gat­vę. Ten prie 20 na­mo, ku­rio rū­sy­je yra kir­pyk­la, ne­de­ga gat­vi­nis švies­tu­vas, esą ne­sau­gu lip­ti laip­tais į kir­pyk­lą ir net ei­ti ša­li­gat­viu.

Mies­to se­niū­nas Sta­sys Jac­kū­nas sa­ko, kad prie pri­va­čių par­duo­tu­vių, kir­pyk­lų ar pa­na­šių vie­tų ap­švie­ti­mu tu­rė­tų pa­si­rū­pin­ti ir pa­tys sa­vi­nin­kai. Nau­jų švies­tu­vų šio­se vie­to­se se­niū­ni­ja tik­rai ne­pa­sta­tys.

„Ta­čiau jei švies­tu­vas gat­vė­je sto­vi, tik ne­de­ga lem­pu­tė – tik­rai ne bė­da. At­va­žiuo­si­me ir įsuk­si­me“, – ti­ki­na jis.

Se­niū­nas ra­gi­na gy­ven­to­jus pra­neš­ti apie per­de­gu­sias gat­vių švies­tu­vų lem­pu­tes.

Pa­sak jo, mies­tą ap­švie­čia apie 2400 švies­tu­vų. Per mė­ne­sį per­de­ga nuo 8 iki 14 lem­pu­čių. Šie­met gat­vių ap­švie­ti­mui skir­ta 350 tūks­tan­čių li­tų. Per­nai bu­vo nu­ma­ty­ta 50 tūks­tan­čių dau­giau.

Ne­žiū­rint lė­šų ma­žė­ji­mo, švies­tu­vų dau­gė­ja. Kai ku­rio­se vie­to­se Sa­vi­val­dy­bės sau­gaus eis­mo ko­mi­si­jos spren­di­mu sta­to­mi nau­ji.  Per­nai bu­vo ap­švies­tos kai ku­rios vie­tos prie pės­čių­jų per­ėjų.

Švies­tu­vai pa­sta­ty­ti Vil­niaus gat­vė­je prie Gruo­džio 17-osios, Ant­akal­nio gat­vių, „Pi­vo­ni­jos“ pre­ky­bos cen­tro. Taip pat Kau­no gat­vė­je prie Uk­mer­gės tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­los, Vy­tau­to gat­vė­je prie A. Ba­ra­naus­ko bei Anykš­čių gat­vių san­kry­žų.

S. Jac­kū­nas pa­sa­ko­jo, kad ko­mi­si­ja svars­to ga­li­my­bę dar ge­riau ap­švies­ti pės­čių­jų per­ėjas ir ša­lia jų įreng­ti po pa­pil­do­mą švies­tu­vą.

Dis­ku­tuo­ja­ma, kaip iš­spręs­ti pro­ble­mą Ku­dir­kos ir Mai­ro­nio gat­vių san­kry­žo­je. Mat įvyk­džius eu­ro­pi­nį pro­jek­tą, pa­pil­do­mi gat­vės įren­gi­niai drau­džia­mi pen­ke­rius me­tus po jo įgy­ven­di­ni­mo.

Se­niū­nas sa­ko, kad at­si­žvel­gia­ma į kiek­vie­ną gy­ven­to­jų pa­siū­ly­mą dėl gat­vių, kie­mų ap­švie­ti­mo ir sau­ges­nio eis­mo. Sa­vi­val­dy­bės ko­mi­si­ja ap­žiū­ri kon­kre­čią vie­tą, įver­ti­na si­tu­a­ci­ją ir da­ro spren­di­mus.

Vil­niaus gat­vė­je įreng­tos ke­tu­rios blyk­sin­čios, iš to­lo ma­to­mos pės­čių­jų per­ėjos. Šia nau­jo­ve pa­si­rū­pi­no VĮ „Vil­niaus re­gio­no ke­liai“ Uk­mer­gės ke­lių tar­ny­ba. Ti­ki­ma­si, kad ki­tais me­tais to­kių per­ėjų mies­te pa­dau­gės.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)