Spausdinti šį puslapį

Griežtėja reikalavimai taksistams

Nuo ge­gu­žės su­griež­tė­jo ke­lei­vių ve­ži­mo tvar­ka tak­si au­to­mo­bi­liais. Vie­nas iš pa­si­kei­ti­mų – bū­ti­ny­bė ke­lei­viams at­si­skai­ty­ti tik pa­gal tak­so­met­ro duo­me­nis. Pa­slau­gos tei­kė­jai tvir­ti­na, kad dėl to ke­lio­nė dau­ge­liui ge­ro­kai pa­bran­go, tad klien­tų ma­žė­ja.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Šiai transporto priemonei taksometro nereikia...

Pa­gal nau­ją­ją Vil­niaus vals­ty­bi­nės mo­kes­čių ins­pek­ci­jos tvar­ką, tak­si au­to­mo­bi­liuo­se pri­va­lo­ma tu­rė­ti tak­so­met­rus ir ke­lei­viams iš­duo­ti nu­sta­ty­tos for­mos kvi­tą.

Taip pat tu­ri bū­ti pil­do­mas kiek­vie­no Vals­ty­bi­nė­je mo­kes­čių ins­pek­ci­jo­je re­gist­ruo­to tak­so­met­ro ka­sos ope­ra­ci­jų žur­na­las.

Tak­si pa­slau­gas tei­kian­čių įmo­nių bei in­di­vi­du­a­lią veik­lą vyk­dan­čių gy­ven­to­jų pa­ja­mos tu­ri bū­ti ap­skai­to­mos pa­gal „Tak­so­met­ro re­gist­ra­vi­mo Vals­ty­bi­nė­je mo­kes­čių ins­pek­ci­jo­je ir jo do­ku­men­tų pil­dy­mo tai­syk­les“.

Tai­syk­lė­se nu­ro­dy­ta tak­so­met­ro ka­sos ope­ra­ci­jų žur­na­lo pil­dy­mo tvar­ka. Žur­na­le tu­ri bū­ti už­re­gist­ruo­tos vi­sos gau­tos per dar­bo die­ną pa­ja­mos, ben­dras dar­bo die­nos nu­va­žiuo­tų ki­lo­met­rų, ap­mo­kė­tų ki­lo­met­rų, ke­lei­vių skai­čius.

Pa­sak Vil­niaus ap­skri­ties vals­ty­bi­nės mo­kes­čių ins­pek­ci­jos vir­ši­nin­ko Ma­riaus Žem­gu­lio, ti­ki­ma­si, kad nau­jo­ji tvar­ka už­tik­rins skaid­res­nę veik­lą šia­me ver­slo sek­to­riu­je.

„Kai ku­rios įmo­nės de­kla­ruo­da­vo tik da­lį gau­na­mų pa­ja­mų. Jei įmo­nė, ku­ri de­kla­ruo­da­vo tik 30 pro­cen­tų pa­ja­mų, de­kla­ruo­tų vi­sas pa­ja­mas, ati­tin­ka­mai tiek dau­giau mo­kes­čių bū­tų su­ren­ka­ma ir į vals­ty­bės biu­dže­tą“, – aiš­ki­na jis.

 

Su­si­tar­ti drau­džia­ma

 

Vals­ty­bi­nės mo­kes­čių ins­pek­ci­jos Uk­mer­gės sky­riu­je re­gist­ruo­tas 41 tak­so­met­ras. Tuo tar­pu, sa­vi­val­dy­bės Tei­sės ir ci­vi­li­nės met­ri­ka­ci­jos sky­riaus vy­riau­sio­sios spe­cia­lis­tės Auš­ros Šič­ki­nie­nės ži­nio­mis, sa­vi­val­dy­bė iš­da­vė 75 tak­si au­to­mo­bi­lių lei­di­mus.

Tai­gi, aki­vaiz­du, kad da­lis tak­sis­tų nau­jąją tvar­ką ig­no­ruo­ja.

Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Ap­lin­ko­sau­gos ir vie­šo­sios tvar­kos sky­rius at­lie­ka pa­tik­ri­ni­mus, ar tak­si pa­slau­gas tei­kian­čios įmo­nės bei in­di­vi­du­a­lūs vai­ruo­to­jai lai­ko­si Vy­riau­sy­bės nu­sta­ty­tos ke­lei­vių ve­ži­mo leng­vai­siais au­to­mo­bi­liais tvar­kos.

Šio sky­riaus vy­res­ny­sis spe­cia­lis­tas Al­gir­das Pe­čiu­lis sa­ko, kad vie­na iš pa­grin­di­nių nau­jo­vių – tak­si vai­ruo­to­jai ir ke­lei­viai ne­be­tu­ri tei­sės su­si­tar­ti dėl iki šiol įpras­tos kai­nos mies­to ri­bo­se. Ji Uk­mer­gė­je jau ne vie­nus me­tus su­ko­si apie 5 li­tus.

„Ke­lei­vių ve­ži­mo leng­vai­siais au­to­mo­bi­liais tai­syk­lės griež­tai drau­džia tai da­ry­ti. Už pa­žei­di­mus nu­ma­ty­tos nuo bau­dos 200 iki 500 li­tų. Tik įli­pus ke­lei­viui, vai­ruo­to­jas pri­va­lo įjung­ti tak­so­met­rą. Ge­rai ma­to­mo­je sa­lo­no vie­to­je tu­ri bū­ti pri­tvir­tin­ta tak­si vai­ruo­to­jo kor­te­lė su nuo­trau­ka. Ke­lei­vis tu­ri aiš­kiai ma­ty­ti pa­slau­gos įkai­nius“, – aiš­ki­na spe­cia­lis­tas.

Įkai­nius nu­si­sta­to įmo­nės ar­ba pa­tys in­di­vi­du­a­lia veik­la be­si­ver­čian­tys vai­ruo­to­jai ir pri­sta­to pa­tvir­tin­ti į sa­vi­val­dy­bę.

Anot A. Pe­čiu­lio, prie nau­jo­sios tvar­kos Uk­mer­gės tak­sis­tai per­ei­na pa­laips­niui. Mė­ne­sio pra­džio­je pa­žei­di­mų bu­vo fik­suo­ja­ma dau­giau nei da­bar. Iš vi­so re­gist­ruo­ti pen­ki pa­žei­di­mai. Pa­šne­ko­vas sa­ko, kad dras­tiš­kų prie­mo­nių sa­vi­val­dy­bė ne­si­i­ma – už smul­kes­nius tai­syk­lių pa­žei­di­mus ap­si­ri­bo­ja įspė­ji­mu.

Tak­sis­tų pa­tik­ra daž­nai pri­me­na ka­tės ir pe­lės gau­dy­nes. Spe­cia­lis­tas pri­pa­žįs­ta, kad per die­ną įma­no­ma pa­tik­rin­ti vie­ną ar du – ži­nia apie patikrinimą vi­sus tak­sis­tus ap­skrie­ja žai­bo grei­tu­mu.

„Vi­si šiais lai­kais tu­ri ry­šio prie­mo­nes ir per­duo­da vie­ni ki­tiems, kad vyks­ta pa­tik­ri­ni­mas“, – sa­ko jis.

 

Mo­kes­čius... per­mo­ka

 

UAB „Ro­ka­ta“ di­rek­to­rius Ro­ber­tas Ta­ma­šaus­kas ne­nei­gia, kad toks in­for­ma­ci­jos per­da­vi­mo bū­das eg­zis­tuo­ja. „Dėl tų pa­tik­ri­ni­mų la­biau­siai nu­ken­čia ke­lei­viai – tak­si pa­si­gau­ti to­kio­mis die­no­mis mies­te ne­leng­va“, – pri­pa­žįs­ta.

Jo va­do­vau­ja­ma įmo­nė pa­gal esa­mą tvar­ką nu­si­sta­tė sa­vo ta­ri­fus. Įsė­di­mo į au­to­mo­bi­lį mo­kes­tis – 1,5, o ki­lo­met­ro kai­na – 1,7 li­to. Ta­čiau įmo­nės va­do­vas ne­nei­gia – ne­re­tai šis įkai­nis lie­ka po­pie­ri­nis, o iš ke­lei­vių ima­ma ma­žiau nei ro­do tak­so­met­ras. „Mo­kes­čiams ro­do­me di­des­nę kai­ną nei re­a­liai už­dir­ba­me. Ne­no­ri­me pra­ras­ti klien­tų – įsi­ga­lė­jus nau­jai tvar­kai, jų ir taip ge­ro­kai su­ma­žė­jo.“

Ke­lio­nė da­bar ga­li kai­nuo­ti be­veik tri­skart bran­giau nei anks­čiau. Su­tar­ti­nė kai­na mies­to ri­bo­se, ne­žiū­rint at­stu­mo, bu­vo 5 li­tai. Įmo­nės di­rek­to­rius sa­ko, kad iš Krekš­lių iki pie­ni­nės skai­tik­lis da­bar iš­mu­ša apie 12 li­tų.

„Tak­sis­tai pri­si­pa­žįs­ta jau­čian­tys spau­di­mą iš tik­rin­to­jų pu­sės. Tik­riau­siai nė vie­na įmo­nė nė­ra taip daž­nai tik­ri­na­ma kaip mes“, – tei­gia R. Ta­ma­šaus­kas.

Ta­čiau ga­ran­tuo­ti, jog vi­si tak­sis­tai są­ži­nin­gai vyk­do nau­juo­sius rei­ka­la­vi­mus – ve­ža ke­lei­vius įsi­jun­gę tak­so­met­rus – įmo­nės va­do­vas ne­si­ė­mė.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)