Spausdinti šį puslapį

Gripo atvejų padaugėjo

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Vil­niaus vi­suo­me­nės svei­ka­tos cen­tro Uk­mer­gės sky­riaus spe­cia­lis­tai pra­ne­šė, kad ra­jo­no gy­ven­to­jų ser­ga­mu­mas gri­pu ir ūmi­nė­mis vir­šu­ti­nių kvė­pa­vi­mo ta­kų in­fek­ci­jo­mis ne tik ne­slūgs­ta, bet ir pa­dau­gė­jo su­sir­gi­mų.

Ser­ga­mu­mo gri­pu ir ūmi­nė­mis vir­šu­ti­nių kvė­pa­vi­mo ta­kų in­fek­ci­jo­mis skai­čius per sa­vai­tę pa­sie­kė 162,43 at­ve­jo 10 tūks­tan­čiui gy­ven­to­jų.

Per pas­ta­rą­ją sa­vai­tę gri­po at­ve­jų Uk­mer­gė­je pa­dau­gė­jo 10 pro­cen­tų. Šiuo me­tu kli­ni­ki­nių gri­po at­ve­jų skai­čius su­da­ro 31 pro­cen­tą.

Cen­tro duo­me­ni­mis, gri­po ir ūmi­nių vir­šu­ti­nių kvė­pa­vi­mo ta­kų in­fek­ci­jų at­ve­jų už­re­gist­ruo­ta 625, iš jų – 194 gri­po. Gri­pas diag­no­zuo­tas 43 vai­kams ir jau­nuo­liams iki 17 me­tų.

Gri­po epi­de­mi­nis lai­ko­tar­pis skel­bia­mas, kai ser­ga­mu­mo gri­pu ir ūmi­nių vi­ru­si­nių kvė­pa­vi­mo ta­kų in­fek­ci­jų ro­dik­lis yra ne ma­žes­nis kaip 100 at­ve­jų 10 tūks­tan­čių gy­ven­to­jų per sa­vai­tę, o kli­ni­ki­nių gri­po at­ve­jų skai­čius su­da­ro apie 30 pro­cen­tų vi­sų re­gist­ruo­tų at­ve­jų.

Gri­po epi­de­mi­ja ra­jo­ne pa­skelb­ta nuo sau­sio 30 die­nos.

Dėl mo­ki­nių ir pe­da­go­gų li­gų pa­mo­kos jau pra­ei­tą sa­vai­tę ne­vy­ko kai ku­rio­se mo­kyk­lo­se. Šią sa­vai­tę jų są­ra­šas dar pail­gė­jo. Nuo penk­ta­die­nio už­si­da­rė Už­upio pa­grin­di­nė mo­kyk­la. Pa­mo­kos čia ne­vyks iki va­sa­rio 5 die­nos. Tą­dien vi­si svei­kie­ji ra­gi­na­mi su­si­rink­ti, jei pa­aiš­kės, kad ser­gan­čių­jų vis dar la­bai daug, ka­ran­ti­nas ga­li bū­ti pra­tęs­tas.

Šį pir­ma­die­nį pa­skelb­tas ka­ran­ti­nas ir spe­cia­lio­jo­je „Ry­to“ mo­kyk­lo­je. Ji ne­dirbs iki va­sa­rio 8 die­nos. An­ta­no Sme­to­nos gim­na­zi­jo­je taip pat nuo šio pir­ma­die­nio iki ket­vir­ta­die­nio ne­vyks pa­mo­kos. „Ši­lo“ ir Se­na­mies­čio bei Dai­na­vos pa­grin­di­nės mo­kyk­los už­si­da­ro nuo šio ant­ra­die­nio.

Ki­to­se ra­jo­no mo­kyk­lo­se dar ne­per­ženg­ta 20 pro­cen­tų moks­lei­vių ser­ga­mu­mo ri­ba, ku­rią pa­sie­kus pa­mo­kos pa­pras­tai nu­trau­kia­mos.

Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­ja Da­lė Ste­po­na­vi­čie­nė sa­ko, kad pas­ta­ro­sio­mis die­no­mis švie­ti­mo įstai­gos kas ry­tą in­for­muo­ja apie moks­lei­vių lan­ko­mu­mą.

Pa­sak ve­dė­jos, ati­dirb­ti už ka­ran­ti­no me­tu pra­leis­tas pa­mo­kas atos­to­gų ir iš­ei­gi­nių die­nų są­skai­ta ne­rei­kės. Kur­są pa­si­vy­ti teks su­in­ten­sy­vi­nus ug­dy­mo pro­ce­są.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)