Spausdinti šį puslapį

Gri­pas tuš­ti­na li­go­nių ki­še­nes

 

Gri­pas kas­dien ap­ima vis dau­giau ša­lies re­gio­nų. Ant­ra­die­nį epi­de­mi­ja pa­skelb­ta vi­so­je Lie­tu­vo­je. Įsi­bai­mi­nę li­go­niai vais­ti­nė­se šluo­ja vais­tus nuo karš­čia­vi­mo, ger­klės skaus­mo, ko­su­lio bei ki­tų gri­po simp­to­mų. Me­di­kai ra­mi­na – už­teks ir vais­tų, ir vie­tų li­go­ni­nė­se.

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Dau­gu­ma Uk­mer­gės vais­ti­nių ap­si­rū­pi­nu­sios an­ti­vi­ru­si­niais vais­tais, ku­riais ko­vo­ja­ma su nau­ją­ja gri­po vi­ru­so at­mai­na A(H1N1)v. Kai ku­rio­se vais­ti­nė­se šią sa­vai­tę jų pri­stig­ta, bet, kaip pa­ti­ki­no vais­ti­nių dar­buo­to­jai, – lai­ki­nai.

 

 

Kai kas nuo gri­po ti­ki­si ap­si­sau­go­ti, dė­vė­da­mi me­di­ci­ni­nes kau­kes.
Au­to­rės nuotr.

„Gau­si­me ry­toj, gau­si­me po dvie­jų die­nų“, - te­ko iš­girs­ti ke­lio­se iš jų. Kai ku­rio­se yra ar­ba „Ta­mif­lu“, ar­ba „Re­len­za“, nors far­ma­ci­nin­kai sa­ko, kad pas­ta­ra­sis nė­ra toks po­pu­lia­rus. „Pir­miau­sia tei­rau­ja­si „Ta­mif­lu“ – gal dėl pa­pras­tes­nio var­to­ji­mo – te­rei­kia nu­ry­ti kap­su­lę. „Re­len­za“ yra purš­kia­ma“, - svars­to vie­nos vais­ti­nės dar­buo­to­ja.

De­ja, šie vais­tai įkan­da­mi tik­rai ne kiek­vie­nam – pa­kuo­tė me­di­ka­men­tų kai­nuo­ja apie 120 li­tų.

Ne­mo­ka­mi – dar pa­ke­liui

Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės gy­dy­to­jas Vy­tau­tas Mo­tie­jū­nas sa­ko, kad sa­vi­val­dy­bė lau­kia ne­mo­ka­mų an­ti­vi­ru­si­nių vais­tų, ski­ria­mų iš vals­ty­bės re­zer­vo fon­do.

Vais­tų skir­ta trims pro­cen­tams ra­jo­no gy­ven­to­jų ir jie bus pa­da­lin­ti vi­soms še­šioms ra­jo­no gy­dy­mo įstai­goms. „Šie vais­tai skir­ti tik gy­dy­mui, o ne pro­fi­lak­ti­kai. Ma­nau, kad to­kio kie­kio vais­tų pa­kaks per akis. Gal net ir liks“, - sa­ko jis. Ta­čiau gy­dy­to­jas ma­no, kad vais­tai ne­liks ne­su­var­to­ti – pra­ėjus pan­de­mi­nio gri­po pro­trū­kiui, lau­kia­ma dar ir se­zo­ni­nio gri­po ban­gos.

Ket­vir­ta­die­nio ry­tą ne­mo­ka­mų an­ti­vi­ru­si­nių vais­tų Uk­mer­gės sa­vi­val­dy­bė dar ne­bu­vo ga­vu­si. „Ma­niau, kad gau­si­me anks­čiau, bet da­bar pa­aiš­kė­jo, kad vais­tai Uk­mer­gės li­go­ni­nę pa­sieks penk­ta­die­nį. Da­bar gau­si­me 70 pa­kuo­čių, bet tai dar ne vis­kas – ki­ti bus vė­liau“, - kal­bė­jo V. Mo­tie­jū­nas.

Ti­ki­si, kas si­tu­a­ci­ja sta­bi­li­zuo­sis

Uk­mer­gės pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cen­tro vy­riau­sio­ji gy­dy­to­ja Ja­ni­na Ga­liaus­kie­nė sa­ko, kad dar anks­ti kal­bė­ti apie si­tu­a­ci­jos ge­rė­ji­mą, bet pa­cien­tų po­li­kli­ni­kos ko­ri­do­riuo­se šią sa­vai­tę kiek ma­žiau. Tie­sa, gy­dy­to­ja tei­gia, kad ne­ma­žai blo­gai pa­si­ju­tu­sių žmo­nių kon­sul­tuo­ja­si su gy­dy­to­jais te­le­fo­nu, kvie­čia gy­dy­to­jus į na­mus.

Pa­gal įsta­ty­mą, no­rint gau­ti ne­dar­bin­gu­mo la­pe­lį, ap­si­lan­ky­ti po­li­kli­ni­ko­je bū­ti­na. Su­pap­ras­tin­ta ne­dar­bin­gu­mo la­pe­lių iš­da­vi­mo tvar­ka dar tik svars­to­ma, ji nė­ra ofi­cia­liai pa­tvir­tin­ta.

„Ma­nau, kad ne vie­nas šei­mos gy­dy­to­jas, gy­dan­tis šei­mą ir ją pa­žin­da­mas, ne­at­si­sa­ko pa­kon­sul­tuo­ti sa­vo pa­cien­tą te­le­fo­nu, kaip elg­tis pa­ju­tus gri­po po­žy­mius, o ne­dar­bin­gu­mo la­pe­lio siū­lo at­ei­ti pa­svei­kus“, - svars­to vy­riau­sio­ji gy­dy­to­ja.

Šiuo me­tu iš dvi­de­šimt ke­tu­rių PSPC dir­ban­čių gy­dy­to­jų ne­dir­ba tik trys. Jie ser­ga, ta­čiau vy­riau­sio­ji gy­dy­to­ja pa­ti­ki­no, kad ne kiau­lių gri­pu. „Iš Vil­niaus uni­ver­si­te­to pa­si­pra­šė­me ke­le­to gy­dy­to­jų in­ter­nų, tai­gi aiš­kes­nius at­ve­jus per­lei­džia­me ir jiems“, - J. Ga­liaus­kie­nė sa­ko, kad me­di­kų trū­ku­mo ne­jau­čia.

Li­go­ni­nė­je – tik su kom­pli­ka­ci­jo­mis

Dau­ge­lis epi­de­mi­ją įsi­vaiz­duo­ja taip: li­go­ni­nės už­grūs­tos, li­go­niai ne­be­tel­pa pa­la­to­se, lo­vo­mis nu­sta­ty­ti ko­ri­do­riai. VšĮ Uk­mer­gės li­go­ni­nės vy­riau­sia­sis gy­dy­to­jas Al­gi­man­tas Ve­lič­ka pa­ti­ki­no, kad pa­la­to­se pil­na lais­vų lo­vų.

„Gri­pas – ne ta li­ga, ku­ria su­sir­gus gul­do­ma į li­go­ni­nę. Pa­cien­tai gy­do­mi am­bu­la­to­riš­kai – na­muo­se ge­ria vais­tus, stip­ri­na imu­ni­te­tą, var­to­ja daug ar­ba­tų. Į li­go­ni­nę gul­do­me tuos, ku­riems yra po­gri­pi­nės kom­pli­ka­ci­jos“, - sa­ko jis.

Šiuo me­tu Uk­mer­gės li­go­ni­nės Anes­te­zio­lo­gi­jos-re­a­ni­ma­ci­jos sky­riu­je nuo plau­čių už­de­gi­mo gy­do­ma vi­du­ti­nio am­žiaus mo­te­ris, ku­riai įta­ria­ma gri­po su­kel­ta kom­pli­ka­ci­ja.

Pir­ma­die­nį Uk­mer­gės li­go­ni­nės re­a­ni­ma­ci­jos sky­riu­je mi­rė 38 me­tų uk­mer­giš­kis. Mir­ties prie­žas­ti­mi me­di­kai lai­ko abi­pu­sį plau­čių už­de­gi­mą. Abe­jo­nių to­kia diag­no­zė su­kė­lė ne tik mi­ru­sio­jo ar­ti­mie­siems. „Dar ne­tu­ri­me gy­dy­to­jo pa­ta­na­to­mo iš­va­dų, ar tai ga­lė­jo bū­ti pan­de­mi­nio gri­po su­kel­ta kom­pli­ka­ci­ja. Kai jas gau­si­me, jei kils ko­kių įta­ri­mų, at­lik­si­me au­di­tą“, - tei­gia vy­riau­sia­sis gy­dy­to­jas.

Ren­gi­niai ne­re­ko­men­duo­ja­mi

Šią sa­vai­tę dėl epi­de­mi­jos pa­mo­kos ne­vy­ko dau­gu­mo­je Uk­mer­gės ra­jo­no mo­kyk­lų. Kai ku­rios mo­kyk­los, pir­ma­die­nį su­kvie­tu­sios moks­lei­vius į pa­mo­kas, grei­tai sa­vo spren­di­mą pa­kei­tė ir ka­ran­ti­ną pra­tę­sė. Su­skai­čia­vus su­si­rin­ku­siuo­sius pa­aiš­kė­jo, kad ser­ga apie treč­da­lis mo­ki­nių.

Nors eks­tre­ma­li pa­dė­tis ša­ly­je dar ne­skel­bia­ma ir ma­si­niai ren­gi­niai ne­drau­džia­mi, Vals­ty­bi­nė vi­suo­me­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros tar­ny­ba re­ko­men­duo­ja jų at­si­sa­ky­ti. Uk­mer­giš­kiai šių ra­gi­ni­mų lai­ko­si ne­vie­no­dai. Vie­ni ren­gi­niai at­šau­kia­mi, ki­tų or­ga­ni­za­to­riai to da­ry­ti ne­sku­ba ir net kvie­čia žmo­nes į pa­skai­tą apie gri­pą, ku­rio­je grei­čiau­siai ir bus kal­ba­ma apie tai, kad vie­na iš pre­ven­ci­nių prie­mo­nių – veng­ti ma­si­nių žmo­nių su­si­bū­ri­mo vie­tų...

 

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)