Spausdinti šį puslapį

Grūdų aruodai šiemet pilnesni

Į aruo­dus jau su­by­rė­jo pa­grin­di­nis ja­vų ir rap­sų der­lius. Šiais me­tais jis di­des­nis – Uk­mer­gės grū­dų san­dė­liai su­pir­ko treč­da­liu dau­giau grū­di­nių kul­tū­rų nei per­nai.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Gedimino Nemunaičio nuotr. Grūdų derlius šiais metais didesnis.

AB „Jo­na­vos grū­dai“ Uk­mer­gės grū­dų san­dė­liai iš žem­dir­bių šie­met su­pir­ko 13 tūks­tan­čių to­nų rap­sų, ru­gių, kvie­čių ir kviet­ru­gių. Ja­vap­jū­tė nors ir ei­na į pa­bai­gą, dar pla­nuo­ja­ma į grū­dų tal­pas su­ber­ti apie 3 tūks­tan­čius to­nų rap­sų. Per­nai grū­di­nių kul­tū­rų pri­im­ta ge­ro­kai ma­žiau – 9170 to­nų.

Uk­mer­gės grū­dų san­dė­lių ve­dė­jas Al­fre­das Če­ka­na­vi­čius sa­ko, kad di­džiau­sią da­lį šio šių­me­ti­nio „virš­svo­rio“ su­da­ro žie­mi­niai rap­sai. Mat per­nai žie­mą iš­ša­lo be­veik vi­si pa­sė­liai, o ši žie­ma šiai kul­tū­rai bu­vo pa­lan­ki.

Šie­met žie­mi­nių rap­sų į san­dė­lius at­vež­ta be­veik de­šim­te­rio­pai dau­giau nei per­nai – 3300 to­nų.

Va­sa­ri­nių rap­sų per­nai į san­dė­lių aruo­dus su­ber­ta 4 tūks­tan­čiai to­nų. Šie­met šis skai­čius dar ne­pa­siek­tas, ta­čiau, anot ve­dė­jo, da­bar „pats pjo­vi­mas“. Per ge­rą sa­vai­tę ti­ki­ma­si taip pat su­muš­ti per­nykš­tį re­kor­dą.

Vie­nin­te­lė bė­da – va­sa­ri­niai rap­sai daug drėg­nes­ni už žie­mi­nius. Drėg­nu­mo nor­mą jie vir­ši­ja net du kar­tus. Jei žie­mi­nius rap­sus ūki­nin­kai at­vež­da­vo 9–10 pro­cen­tų drėg­nu­mo, tai va­sa­ri­niai sie­kia 16–17 pro­cen­tų.

Kvie­čių Uk­mer­gės grū­dų san­dė­liuo­se su­pirk­ta 2366, ru­gių – 809. Pa­na­šius kie­kius šių kul­tū­rų at­ve­žė ūki­nin­kai ir per­nai. Ta­čiau kviet­ru­gių der­lius ge­ro­kai vir­ši­jo per­nykš­tį – į punk­tą pri­sta­ty­ta 2214 to­nų. Per­nai at­vež­ta 355 to­nos.

Dau­giau šiais me­tais su­pirk­ta ir mie­žių. Ve­dė­jas spė­ja, kad ūki­nin­kus per­nai ten­ki­no jų kai­nos, tai šie­met dau­giau ir sė­jo.

Pa­sak A. Če­ka­na­vi­čiaus, be­veik vi­sų ja­vų kai­nos yra aukš­tes­nės nei per­nai. Nuo šio se­zo­no pra­džios jos ki­to ne­daug. Jei kvie­čių to­na rug­pjū­čio pra­džio­je kai­na­vo 804 li­tus, tai da­bar jų kai­na 749 li­tai. I kla­sės ru­giai pa­bran­go – ru­giap­jū­tės pra­džio­je kai­na­vę 644 li­tus už to­ną, da­bar pa­ki­lo iki 669 li­tų. Pa­ki­lo ir rap­sų kai­na – nuo 1580 iki 1620 li­tų už to­ną.

Iš­džio­vin­ti ir iš­va­ly­ti grū­dai ve­ža­mi į Jo­na­vos san­dė­lius. Jau iš­ga­ben­ta 4474 to­nos grū­dų.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)