Gyvenimo ritmą keičia šaltis

Stai­ga už­plū­dę šal­čiai šok­di­na nuo oro są­ly­gų pri­klau­san­čias tar­ny­bas ir ver­sli­nin­kus. Tuo tar­pu mo­ki­niams su­tei­kia lais­va­die­nių.

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Šventąją sukaustė šaltis.

Uk­mer­gės me­te­o­ro­lo­gi­jos sto­ties duo­me­ni­mis, ket­vir­ta­die­nio ry­tą ter­mo­met­ro stul­pe­lis mū­sų mies­te bu­vo nu­kri­tęs re­kor­diš­kai že­mai – iki mi­nus 29,8 laips­nio šal­čio.

Iki aš­tun­tos ry­to tem­pe­ra­tū­ra kiek pa­ki­lo ir sie­kė 29 laips­nius šal­čio. Me­te­o­ro­lo­gi­jos sto­ties dar­buo­to­jai sa­kė, kad ket­vir­ta­die­nio ry­tą jų tar­ny­bo­je te­le­fo­no skam­bu­čių la­bai daug ne­su­lau­kta. Už­tat tre­čia­die­nio ry­tą te­le­fo­nai ne­ti­lo – tė­ve­liai do­mė­jo­si, ko­kia oro tem­pe­ra­tū­ra, nes dve­jo­jo, ar leis­ti vai­kus į mo­kyk­lą.

Ket­vir­ta­die­nį to­kių dve­jo­nių jau bu­vo ma­žiau – ma­tyt, dau­gu­ma pa­si­klio­vė ir sa­vo tu­ri­mais ter­mo­met­rais, ku­rie ro­dė, kad šal­čio tik­rai dau­giau nei 25 laips­niai. Be­je, pri­min­si­me, kad Uk­mer­gės me­te­o­ro­lo­gi­jos sto­tis nuo šių me­tų pa­kei­tė dar­bo lai­ką ir nak­ti­mis ne­be­dir­ba. Dar­bą pra­de­da tik nuo pu­sės aš­tun­tos ry­to.

 

Pa­mo­kų ne­bu­vo

 

Šal­tis mo­ki­niams – di­džiau­sias džiaugs­mas. Va­do­vau­jan­tis Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jos nu­ro­dy­mu esant 20 laips­nių šal­čio tem­pe­ra­tū­rai pa­mo­kos ga­li bū­ti ne­or­ga­ni­zuo­ja­mos vi­sų ti­pų ben­dro­jo la­vi­ni­mo mo­kyk­lų I–V kla­sė­se.

Tem­pe­ra­tū­rai nu­kri­tus iki 25 laips­nių šal­čio, pa­mo­kos ne­vyks­ta ben­dro­jo la­vi­ni­mo mo­kyk­lų VI–XII kla­sių mo­ki­niams bei ben­drą­jį la­vi­ni­mą tei­kian­čių pro­fe­si­nių mo­kyk­lų moks­lei­viams. Šios die­nos įskai­čiuo­ja­mos į mo­ky­mo­si die­nų skai­čių.

Šią sa­vai­tę apie tai bu­vo kal­bė­ta ir sa­vi­val­dy­bės Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus su­si­ti­ki­me su ra­jo­no ug­dy­mo įstai­gų va­do­vais.

Uk­mer­gės me­te­o­ro­lo­gi­jos sto­ties duo­me­ni­mis, tre­čia­die­nio ry­tą oro tem­pe­ra­tū­ra Uk­mer­gė­je bu­vo dau­giau nei 26 laips­niai šal­čio, tad te­oriš­kai vi­si mo­ki­niai nuo pra­di­nu­ko iki abi­tu­rien­to į pa­mo­kas ga­lė­jo nei­ti. Ta­čiau taip tik­rai ne­bu­vo. Tre­čia­die­nį į vi­du­ri­nes mo­kyk­las ir gim­na­zi­jas su­si­rin­ko iki 30 pro­cen­tų mo­ki­nių, kai­mo mo­kyk­lo­se bu­vo ge­ro­kai tuš­čiau. Pra­di­nu­kų bu­vo vos vie­nas ki­tas, vy­res­nių­jų – iki 19 proc.

Ket­vir­ta­die­nį pa­mo­kos jau ne­be­vy­ko nė vie­no­je ra­jo­no mo­kyk­lo­je.

 

Į kai­mus ne­va­žia­vo

 

Di­de­lis rū­pes­tis per šal­čius – vai­ruo­to­jams. Tre­čia­die­nio ir ket­vir­ta­die­nio ry­tą anaip­tol ne vi­siems vai­ruo­to­jams pa­vy­ko už­ves­ti sa­vo au­to­mo­bi­lius. Tak­sis­tai pa­sa­ko­jo, kad jiems nuo to ge­ro­kai pa­dau­gė­jo dar­bo. Ry­tais į dar­bą sku­ban­čių klien­tų bu­vo dau­giau nei įpras­tai.

Pa­sak Uk­mer­gės au­to­bu­sų sto­ties vir­ši­nin­kės Aud­ro­nės Gvoz­die­nės, Uk­mer­gės mies­te au­to­bu­sai tre­čia­die­nį ir ket­vir­ta­die­nį kur­sa­vo be di­des­nių trik­džių. Tie­sa, ry­te kū­rė­si ne vi­sos trans­por­to prie­mo­nės, ta­čiau „už­sio­žia­vu­sios“ bu­vo pa­keis­tos re­zer­vi­nė­mis.

Rim­tes­nė bė­da mies­to marš­ru­ti­niuo­se au­to­bu­suo­se – strin­gan­čios du­rys.

Tuo tar­pu prie­mies­ti­nių marš­ru­tų rei­sai į kai­ kuriuos kai­mus bu­vo at­šauk­ti. Į kai­mus ne­iš­va­žia­vo tie marš­ru­ti­niai au­to­bu­sai, ku­rių pa­grin­di­niai ke­lei­viai – mo­ki­niai.

 

Ne­at­lai­kė vamz­džiai

 

UAB „Uk­mer­gės van­de­nys“ di­rek­to­rius Ri­mas Ar­lins­kas sa­ko, kad pa­pras­tai per di­de­lius šal­čius ne­at­lai­ko se­ni vamz­dy­nai. Iki ket­vir­ta­die­nio ry­to ma­gist­ra­li­nė­se van­den­tie­kio li­ni­jo­se įvy­ko vie­na ava­ri­ja.

Tre­čia­die­nį šal­čio ata­kos ne­at­lai­kė van­den­tie­kio vamz­dy­nai Da­riaus ir Gi­rė­no gat­vė­je. Ma­gist­ra­li­nė tra­sa trū­ko anks­ty­vą ry­tą. Be van­dens ke­le­tui va­lan­dų li­ko Vil­niaus g. 98 na­mo gy­ven­to­jai. Apie pie­tus ge­di­mas bu­vo pa­ša­lin­tas.

Da­riaus ir Gi­rė­no gat­vė­je van­den­tie­kio li­ni­ja bu­vo nu­ties­ta dau­giau nei prieš tris­de­šimt me­tų. Iš vi­so mū­sų mies­te eks­plo­a­tuo­ja­ma 185 ki­lo­met­rai van­den­tie­kio li­ni­jų. Pa­sak di­rek­to­riaus, se­nų li­ni­jų dar li­kę apie 130 ki­lo­met­rų.

Šio­mis die­no­mis du kar­tus van­den­tie­kio dar­buo­to­jai gel­bė­jo už­ša­lu­sius in­di­vi­du­a­lių na­mų vamz­dy­nus Smė­lių ir Vė­jų gat­vė­se. R. Ar­lins­kas per­spė­ja, kad na­mo sis­te­ma ga­li už­šal­ti pa­li­kus at­vi­rą lan­gą rū­sy­je ar ne­pa­si­rū­pi­nus prie šal­tos sie­nos esan­čių vamz­džių ap­šil­ti­ni­mu. Si­nop­ti­kams prog­no­zuo­jant di­des­nius šal­čius, apie tai įmo­nė pri­me­na var­to­to­jams SMS ži­nu­tė­mis.

 

Se­na­mies­čio skau­du­liai

 

UAB Uk­mer­gės bu­tų ūkio di­rek­to­rius Jo­nas Rin­ke­vi­čius sa­ko, kad per šal­čius dau­giau­sia pro­ble­mų ke­lia kros­ni­mis kū­re­na­mi ne­gy­ve­na­mi bu­tai. To­kių dau­giau­sia yra se­na­mies­ty­je.

Bu­tus įsi­gi­ję as­me­nys, bet juo­se ne­ap­si­gy­ve­nę, ne­si­var­gi­na ir kros­nių kū­ren­ti. Tuo­met, už­ša­lus vamz­dy­nams vie­na­me bu­te, nu­ken­čia ir kai­my­nai.

Pa­pras­tai kiek­vie­ną žie­mą at­si­ran­da apie de­šimt bu­tų, ku­riuo­se per stip­rius šal­čius įmo­nės ava­ri­nė tar­ny­ba tu­ri at­šil­dy­ti vamz­dy­nus. Kai ku­rių taip ir ne­pa­vyks­ta at­šil­dy­ti – be­lie­ka vamz­džiuo­se „už­si­kon­ser­va­vu­sį“ le­dą pa­lik­ti iki pa­va­sa­rio.

 

Va­do­vei ne­šal­ta

 

Anks­tų tre­čia­die­nio ry­tą Uk­mer­gės tur­ga­vie­tės ha­lė­je pir­kė­jų lau­kė ir nuo šal­čio gū­žė­si ke­lias­de­šimt pre­kiau­to­jų. Ne­šil­do­ma­me dau­giau nei 640 kvad­ra­ti­nių met­rų plo­to pa­sta­te esan­tys ter­mo­met­rai ro­dė 3 laips­nius že­miau nu­lio.

Vel­ti­niais ap­si­avę, į kai­li­nius įsi­su­pę žmo­nės ti­ki­no, kad tur­ga­vie­tės ad­mi­nist­ra­ci­ja, tau­py­da­ma elek­tros ener­gi­ją, šią žie­mą dar nė kar­to ne­bu­vo įjun­gu­si virš dve­jų slan­kių­jų ha­lės du­rų esan­čių elek­tri­nių šil­dy­tu­vų.

Vie­na par­da­vė­ja ka­sos apa­ra­tą nuo šal­čio ban­do sau­go­ti įvy­nio­ju­si į sto­rą rankš­luos­tį, ki­ta ant me­džia­gos au­dek­lu ap­deng­to įren­gi­nio už­de­dan­ti dar ir plas­ti­ki­nį bu­te­lį su šil­tu van­de­niu.

Tre­čio­ji bu­vo be­ne ori­gi­na­liau­sia – ji iš­si­trau­kė plau­kų džio­vin­tu­vą ir ėmė juo pūs­ti šil­to oro sro­vę į ka­sos apa­ra­tą.

Po aš­tun­tos va­lan­dos pir­kė­jų ha­lė­je bu­vo vos ke­li. „Nuo šeš­tos va­lan­dos tu­rė­jau tik vie­ną pir­kė­ją – ji pir­ko ga­ba­lė­lį la­ši­nu­kų zy­lu­tėms“, – guo­dė­si mė­sa pre­kiau­jan­ti Re­gi­na. Ša­lia jos sto­vin­ti Vi­da pri­ta­rė ko­le­gei ir pa­ti­ki­no, kad per šal­čius pre­ky­ba su­ma­žė­jo per­pus.

„Iš­si­kvie­tė­me elek­tri­ką ir šian­dien įjung­si­me ka­lo­ri­fe­rius. Anks­čiau ne­rei­kė­jo jų jung­ti. Kiek čia to šal­čio bu­vo“, – aiš­ki­no ne­ti­kė­tai pa­si­ro­džiu­si tur­ga­vie­tės ad­mi­nist­ra­to­rė Ma­ri­ja Sa­va­ne­vi­čie­nė.

 

Įspėjo pareigūnus

 

Dėl ypa­tin­gų gam­ti­nių są­ly­gų įspė­ti ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to dar­buo­to­jai.

Pa­sak po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to at­sto­vės spau­dai As­tos Kro­ger­tie­nės, pa­tru­liai, apy­lin­kių ins­pek­to­riai šią sa­vai­tę bu­vo įspė­ti, kad at­kreip­tų di­des­nį dė­me­sį, daž­niau ap­lan­ky­tų žmo­nes, gy­ve­nan­čius ato­kio­se so­dy­bo­se bei pri­klau­san­čius ri­zi­kos gru­pėms.

Pa­si­ren­gi­mas šal­ta­jam me­tų pe­ri­odui kas­met ap­ta­ria­mas Eks­tre­ma­lių si­tu­a­ci­jų ko­mi­si­jos po­sė­dy­je. Šiai ko­mi­si­jai pri­klau­so ke­lios de­šim­tys gy­vy­biš­kai svar­bių ins­ti­tu­ci­jų: UAB „Uk­mer­gės van­de­nys“, VĮ „Vil­niaus re­gio­no ke­liai“, UAB „Uk­mer­gės ši­lu­ma“ , UAB Uk­mer­gės bu­tų ūkis, ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tas, Ap­lin­kos ap­sau­gos agen­tū­ra, gy­dy­mo įstai­gos, prieš­gais­ri­nė gel­bė­ji­mo tar­ny­ba bei ki­tos.

Ins­ti­tu­ci­jų veiks­mus ko­or­di­nuo­ja sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos vy­res­ny­sis ci­vi­li­nės sau­gos spe­cia­lis­tas Val­das Ra­ba­zaus­kas.

Ka­dan­gi spei­gas šio­mis die­no­mis trauk­tis ne­ke­ti­na, su mi­nė­tų tar­ny­bų va­do­vais pa­lai­ko­mas ry­šys, o ava­ri­nių tar­ny­bų spe­cia­lis­tai įspė­ti sa­vait­ga­lį ne­iš­vyk­ti iš na­mų ir bū­ti pa­si­ren­gus dar­bui.

 

Pa­ren­gė Vil­ma Ne­mu­nai­tie­nė, Li­gi­ta Juod­val­kie­nė, „Lie­tu­vos ry­to“ ko­res­pon­den­tė Dai­va Zim­blie­nė

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Informacija apie parengtą elektros tinklų teritorijų planą. UAB GG LTU S1 yra parengusi 4999 kW galios saulės elektrinės Sodų g. 1, Šemetiškių k., Deltuvos sen., Ukmergės r. sav. elektros tinklų teritorijų planą. Su planu galima susipažinti plano rengėjo internetiniame puslapyje . Dėl papildomos informacijos kreiptis į UAB GG LTU S1 įgaliotą atstovę Poliną Kuznetsovą, el. p. polina.kuznetsova@greengenius.com

Vilkmerge restoranas

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų