Gyventojai kviečiami į ministerijos „mobilųjį priimamąjį“ Ukmergėje

So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­ja (SADM) pra­de­da mi­nis­te­ri­jos pri­ima­mo­jo vi­zi­tus po Lie­tu­vą. Taip sie­kia­ma, kad kiek­vie­nas žmo­gus, ne­pri­klau­so­mai nuo to, ar jis gy­ve­na Vil­niu­je, ar ma­ža­me mies­te­ly­je, tu­rė­tų vie­no­das ga­li­my­bes kreip­tis į spe­cia­lis­tus bei aiš­kin­tis iš­ki­lu­sias pro­ble­mas ir sun­ku­mus. Pla­nuo­ja­ma, kad iki ki­tų me­tų pa­bai­gos mi­nis­te­ri­jos spe­cia­lis­tai ap­si­lan­kys be­veik vi­so­se Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bė­se. Vie­nas pir­mų­jų vi­zi­tų nu­ma­ty­tas Uk­mer­gė­je.

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministras Donatas Jankauskas kviečia Ukmergės rajono gyventojus aktyviai dalyvauti susitikime su ministerijos atstovais bei konsultuotis aktualiais klausimais.

So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nist­ro Do­na­to Jan­kaus­ko tei­gi­mu, svar­biau­sias šių vi­zi­tų tiks­las – pa­dė­ti žmo­nėms, at­sa­ky­ti į jų klau­si­mus, iš­ana­li­zuo­ti kiek­vie­ną at­ve­jį, pa­tar­ti, ką rei­kė­tų da­ry­ti, no­rint iš­spręs­ti kon­kre­čią pro­ble­mą.

„Kiek­vie­nas žmo­gus tu­ri sa­vo bė­dų ir dau­gy­bę klau­si­mų, į ku­riuos no­rė­tų su­lauk­ti kva­li­fi­kuo­tos spe­cia­lis­tų pa­gal­bos, pa­ta­ri­mų ar nu­krei­pi­mo tin­ka­ma lin­kme. Gal­būt vie­nam svar­būs so­cia­li­nės pa­ra­mos klau­si­mai, ki­ti gal­būt no­ri pa­si­kon­sul­tuo­ti dėl mo­ti­nys­tės atos­to­gų, tre­ti gal­būt tu­ri pro­ble­mų su darb­da­viu ir nie­kaip ne­si­se­ka ras­ti iš­ei­ties. Kar­tais tai bū­na la­bai rim­tos bė­dos, kar­tais – tie­siog ele­men­ta­rūs klau­si­mai. Įver­ti­nus tai, kad ne kiek­vie­nas žmo­gus iš­drįs­ta kreip­tis į mi­nis­te­ri­ją, o daž­nai net ne­ži­no, į ko­kią tiks­liai ins­ti­tu­ci­ją rei­kė­tų kreip­tis, mes nu­spren­dė­me, kad pa­tys pas juos va­žiuo­si­me ir ap­lan­ky­si­me vi­sas sa­vi­val­dy­bes“, – apie mi­nis­te­ri­jos „mo­bi­lio­jo pri­ima­mo­jo“ idė­ją pa­sa­ko­ja mi­nist­ras D. Jan­kaus­kas.

Ko­kiais klau­si­mais ga­li­ma

kreip­tis?

Į „mo­bi­lų­jį pri­ima­mą­jį“ at­ėję gy­ven­to­jai at­vy­ku­siems spe­cia­lis­tams ga­lės už­duo­ti klau­si­mų iš vi­sų sri­čių, už ku­rias at­sa­kin­ga mi­nis­te­ri­ja. Tai so­cia­li­nis drau­di­mas ir pen­si­jos („Sod­ros“ mo­ka­mos pa­šal­pos, pen­si­jos, ki­tos iš­mo­kos, taip pat vals­ty­bi­nės pen­si­jos), so­cia­li­nė ap­rėp­tis ir ben­druo­me­nės (ly­gios žmo­nių tei­sės, so­cia­li­nės pa­slau­gos, ben­druo­me­nių ak­tu­a­li­jos), šei­mos ge­ro­vės klau­si­mai (pi­ni­gi­nė pa­ra­ma šei­moms, stu­den­tams, vai­kų ir jau­ni­mo klau­si­mai, pa­vyz­džiui, įsi­vai­ki­ni­mo ga­li­my­bės), dar­bo san­ty­kiai (dar­bo ir po­il­sio lai­kas, virš­va­lan­džiai, dar­bo ap­mo­kė­ji­mo klau­si­mai, ne­le­ga­lus dar­bas).

Taip pat gy­ven­to­jai tu­rės ga­li­my­bę do­mė­tis ir SADM pa­val­džių ins­ti­tu­ci­jų, pa­vyz­džiui, „Sod­ros“, Lie­tu­vos dar­bo bir­žos, Ne­įga­lių­jų rei­ka­lų de­par­ta­men­to, Ne­įga­lu­mo ir dar­bin­gu­mo nu­sta­ty­mo tar­ny­bos, Vai­kų iš­lai­ky­mo fon­do, Vals­ty­bi­nės dar­bo ins­pek­ci­jos ir ki­tų įstai­gų dar­bu, klaus­ti, in­for­muo­ti mi­nis­te­ri­jos at­sto­vus, jei žmo­nės nė­ra pa­ten­kin­ti pa­val­džių ins­ti­tu­ci­jų veik­la.

Dau­giau in­for­ma­ci­jos apie mi­nis­te­ri­jos bei pa­val­džių ins­ti­tu­ci­jų ku­ruo­ja­mas veik­los sri­tis ga­li­te ras­ti: www.socmin.lt.

Kaip rei­kia re­gist­ruo­tis?

No­rin­tie­ji at­vyk­ti į su­si­ti­ki­mą su spe­cia­lis­tais tu­rė­tų re­gist­ruo­tis te­le­fo­nu: (8 340) 60314. Taip pat ga­li­te siųs­ti iš­anks­ti­nius klau­si­mus mi­nis­te­ri­jos spe­cia­lis­tams elek­tro­ni­niu paš­tu: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.. Tuo­met spe­cia­lis­tams at­vy­kus į Jū­sų mies­tą, jau bus pa­ruoš­tas kon­kre­tus at­sa­ky­mas į Jū­sų klau­si­mą.

„Steng­si­mės pa­dė­ti kiek­vie­nam žmo­gui, to­dėl no­rė­čiau pa­ra­gin­ti, kad, ei­da­mi į mū­sų pri­ima­mą­jį, gy­ven­to­jai at­si­neš­tų vi­sus tu­ri­mus do­ku­men­tus, ku­rie pa­aiš­ki­na kon­kre­čią pro­ble­mą. Tai ga­li bū­ti įvai­rūs raš­tai, su­si­ra­ši­nė­ji­mai su sa­vi­val­dy­be. Ži­no­ma, tai nė­ra bū­ti­na, bet, jei to­kius do­ku­men­tus tu­ri­te, spe­cia­lis­tams bus aiš­kiau su­vok­ti si­tu­a­ci­ją“, – tvir­ti­no mi­nis­te­ri­jos Pri­ima­mo­jo sky­riaus ve­dė­ja Lai­ma Venc­kū­nie­nė.

„Taip pat no­rė­čiau at­kreip­ti dė­me­sį, kad pri­ėmi­muo­se bus iš­klau­sy­tas kiek­vie­nas. Net jei spe­cia­lis­tai ne­spės at­sa­ky­ti į klau­si­mą vi­zi­to me­tu, vė­liau ana­li­zuos ir at­sa­kys žmo­gui pa­to­gia for­ma: pa­skam­bins ar at­sa­kys raš­tu“, – tvir­ti­no L. Venc­kū­nie­nė.

Vi­zi­tų me­tu taip pat bus ben­drau­ja­ma su sa­vi­val­dy­bių So­cia­li­nės pa­ra­mos sky­riaus dar­buo­to­jais, ku­rie bus kon­sul­tuo­ja­mi, at­si­žvel­giant į re­gio­nui svar­bius klau­si­mus.

SADM „mo­bi­lio­jo pri­ima­mo­jo“ vi­zi­tas Uk­mer­gė­je vyks ge­gu­žės 20 d. (penk­ta­die­nį) 10–12 val. Uk­mer­gės mies­to sa­vi­val­dy­bė­je, So­cia­li­nės pa­ra­mos sky­riu­je (6 ir 9 ka­bi­ne­tuo­se). Kvie­čia­me da­ly­vau­ti!

Užs. Nr. 0427

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Informacija apie parengtą elektros tinklų teritorijų planą. UAB GG LTU S1 yra parengusi 4999 kW galios saulės elektrinės Sodų g. 1, Šemetiškių k., Deltuvos sen., Ukmergės r. sav. elektros tinklų teritorijų planą. Su planu galima susipažinti plano rengėjo internetiniame puslapyje . Dėl papildomos informacijos kreiptis į UAB GG LTU S1 įgaliotą atstovę Poliną Kuznetsovą, el. p. polina.kuznetsova@greengenius.com

Vilkmerge restoranas

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų