Spausdinti šį puslapį

Gyventojai kviečiami į ministerijos „mobilųjį priimamąjį“ Ukmergėje

So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­ja (SADM) pra­de­da mi­nis­te­ri­jos pri­ima­mo­jo vi­zi­tus po Lie­tu­vą. Taip sie­kia­ma, kad kiek­vie­nas žmo­gus, ne­pri­klau­so­mai nuo to, ar jis gy­ve­na Vil­niu­je, ar ma­ža­me mies­te­ly­je, tu­rė­tų vie­no­das ga­li­my­bes kreip­tis į spe­cia­lis­tus bei aiš­kin­tis iš­ki­lu­sias pro­ble­mas ir sun­ku­mus. Pla­nuo­ja­ma, kad iki ki­tų me­tų pa­bai­gos mi­nis­te­ri­jos spe­cia­lis­tai ap­si­lan­kys be­veik vi­so­se Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bė­se. Vie­nas pir­mų­jų vi­zi­tų nu­ma­ty­tas Uk­mer­gė­je.

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministras Donatas Jankauskas kviečia Ukmergės rajono gyventojus aktyviai dalyvauti susitikime su ministerijos atstovais bei konsultuotis aktualiais klausimais.

So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nist­ro Do­na­to Jan­kaus­ko tei­gi­mu, svar­biau­sias šių vi­zi­tų tiks­las – pa­dė­ti žmo­nėms, at­sa­ky­ti į jų klau­si­mus, iš­ana­li­zuo­ti kiek­vie­ną at­ve­jį, pa­tar­ti, ką rei­kė­tų da­ry­ti, no­rint iš­spręs­ti kon­kre­čią pro­ble­mą.

„Kiek­vie­nas žmo­gus tu­ri sa­vo bė­dų ir dau­gy­bę klau­si­mų, į ku­riuos no­rė­tų su­lauk­ti kva­li­fi­kuo­tos spe­cia­lis­tų pa­gal­bos, pa­ta­ri­mų ar nu­krei­pi­mo tin­ka­ma lin­kme. Gal­būt vie­nam svar­būs so­cia­li­nės pa­ra­mos klau­si­mai, ki­ti gal­būt no­ri pa­si­kon­sul­tuo­ti dėl mo­ti­nys­tės atos­to­gų, tre­ti gal­būt tu­ri pro­ble­mų su darb­da­viu ir nie­kaip ne­si­se­ka ras­ti iš­ei­ties. Kar­tais tai bū­na la­bai rim­tos bė­dos, kar­tais – tie­siog ele­men­ta­rūs klau­si­mai. Įver­ti­nus tai, kad ne kiek­vie­nas žmo­gus iš­drįs­ta kreip­tis į mi­nis­te­ri­ją, o daž­nai net ne­ži­no, į ko­kią tiks­liai ins­ti­tu­ci­ją rei­kė­tų kreip­tis, mes nu­spren­dė­me, kad pa­tys pas juos va­žiuo­si­me ir ap­lan­ky­si­me vi­sas sa­vi­val­dy­bes“, – apie mi­nis­te­ri­jos „mo­bi­lio­jo pri­ima­mo­jo“ idė­ją pa­sa­ko­ja mi­nist­ras D. Jan­kaus­kas.

Ko­kiais klau­si­mais ga­li­ma

kreip­tis?

Į „mo­bi­lų­jį pri­ima­mą­jį“ at­ėję gy­ven­to­jai at­vy­ku­siems spe­cia­lis­tams ga­lės už­duo­ti klau­si­mų iš vi­sų sri­čių, už ku­rias at­sa­kin­ga mi­nis­te­ri­ja. Tai so­cia­li­nis drau­di­mas ir pen­si­jos („Sod­ros“ mo­ka­mos pa­šal­pos, pen­si­jos, ki­tos iš­mo­kos, taip pat vals­ty­bi­nės pen­si­jos), so­cia­li­nė ap­rėp­tis ir ben­druo­me­nės (ly­gios žmo­nių tei­sės, so­cia­li­nės pa­slau­gos, ben­druo­me­nių ak­tu­a­li­jos), šei­mos ge­ro­vės klau­si­mai (pi­ni­gi­nė pa­ra­ma šei­moms, stu­den­tams, vai­kų ir jau­ni­mo klau­si­mai, pa­vyz­džiui, įsi­vai­ki­ni­mo ga­li­my­bės), dar­bo san­ty­kiai (dar­bo ir po­il­sio lai­kas, virš­va­lan­džiai, dar­bo ap­mo­kė­ji­mo klau­si­mai, ne­le­ga­lus dar­bas).

Taip pat gy­ven­to­jai tu­rės ga­li­my­bę do­mė­tis ir SADM pa­val­džių ins­ti­tu­ci­jų, pa­vyz­džiui, „Sod­ros“, Lie­tu­vos dar­bo bir­žos, Ne­įga­lių­jų rei­ka­lų de­par­ta­men­to, Ne­įga­lu­mo ir dar­bin­gu­mo nu­sta­ty­mo tar­ny­bos, Vai­kų iš­lai­ky­mo fon­do, Vals­ty­bi­nės dar­bo ins­pek­ci­jos ir ki­tų įstai­gų dar­bu, klaus­ti, in­for­muo­ti mi­nis­te­ri­jos at­sto­vus, jei žmo­nės nė­ra pa­ten­kin­ti pa­val­džių ins­ti­tu­ci­jų veik­la.

Dau­giau in­for­ma­ci­jos apie mi­nis­te­ri­jos bei pa­val­džių ins­ti­tu­ci­jų ku­ruo­ja­mas veik­los sri­tis ga­li­te ras­ti: www.socmin.lt.

Kaip rei­kia re­gist­ruo­tis?

No­rin­tie­ji at­vyk­ti į su­si­ti­ki­mą su spe­cia­lis­tais tu­rė­tų re­gist­ruo­tis te­le­fo­nu: (8 340) 60314. Taip pat ga­li­te siųs­ti iš­anks­ti­nius klau­si­mus mi­nis­te­ri­jos spe­cia­lis­tams elek­tro­ni­niu paš­tu: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.. Tuo­met spe­cia­lis­tams at­vy­kus į Jū­sų mies­tą, jau bus pa­ruoš­tas kon­kre­tus at­sa­ky­mas į Jū­sų klau­si­mą.

„Steng­si­mės pa­dė­ti kiek­vie­nam žmo­gui, to­dėl no­rė­čiau pa­ra­gin­ti, kad, ei­da­mi į mū­sų pri­ima­mą­jį, gy­ven­to­jai at­si­neš­tų vi­sus tu­ri­mus do­ku­men­tus, ku­rie pa­aiš­ki­na kon­kre­čią pro­ble­mą. Tai ga­li bū­ti įvai­rūs raš­tai, su­si­ra­ši­nė­ji­mai su sa­vi­val­dy­be. Ži­no­ma, tai nė­ra bū­ti­na, bet, jei to­kius do­ku­men­tus tu­ri­te, spe­cia­lis­tams bus aiš­kiau su­vok­ti si­tu­a­ci­ją“, – tvir­ti­no mi­nis­te­ri­jos Pri­ima­mo­jo sky­riaus ve­dė­ja Lai­ma Venc­kū­nie­nė.

„Taip pat no­rė­čiau at­kreip­ti dė­me­sį, kad pri­ėmi­muo­se bus iš­klau­sy­tas kiek­vie­nas. Net jei spe­cia­lis­tai ne­spės at­sa­ky­ti į klau­si­mą vi­zi­to me­tu, vė­liau ana­li­zuos ir at­sa­kys žmo­gui pa­to­gia for­ma: pa­skam­bins ar at­sa­kys raš­tu“, – tvir­ti­no L. Venc­kū­nie­nė.

Vi­zi­tų me­tu taip pat bus ben­drau­ja­ma su sa­vi­val­dy­bių So­cia­li­nės pa­ra­mos sky­riaus dar­buo­to­jais, ku­rie bus kon­sul­tuo­ja­mi, at­si­žvel­giant į re­gio­nui svar­bius klau­si­mus.

SADM „mo­bi­lio­jo pri­ima­mo­jo“ vi­zi­tas Uk­mer­gė­je vyks ge­gu­žės 20 d. (penk­ta­die­nį) 10–12 val. Uk­mer­gės mies­to sa­vi­val­dy­bė­je, So­cia­li­nės pa­ra­mos sky­riu­je (6 ir 9 ka­bi­ne­tuo­se). Kvie­čia­me da­ly­vau­ti!

Užs. Nr. 0427

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)