Gy­dy­to­jai ke­ti­na tau­py­ti

 

Re­for­mų, ku­rios pa­dė­tų su­tau­py­ti apie pu­sę mi­li­jo­no li­tų, ke­ti­na im­tis Uk­mer­gės pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cen­tras. Ne­se­niai ra­jo­no ta­ry­bai bu­vo pa­teik­tas pra­šy­mas leis­ti su­jung­ti į vie­ną pa­da­li­nį su­au­gu­sių­jų, vai­kų po­li­kli­ni­kas ir mo­te­rų kon­sul­ta­ci­ją.

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Jau dau­giau kaip pus­me­tį kei­kia­me ša­lį apė­mu­sią eko­no­mi­nę kri­zę ir lau­kia­me jos pa­bai­gos. Ta­čiau at­ro­do, kad sun­kme­tis tu­rės ir sa­vo pri­va­lu­mų. No­rė­da­mi iš­lik­ti, per gal­vas ver­čia­mės ieš­ko­da­mi nau­jų tau­py­mo bū­dų. Kiek pi­ni­gų „ge­rais lai­kais“ bu­vo švais­to­ma vė­jais, ge­riau­siai įro­do tai, kad, su­si­spau­du­sios ir su­si­ma­ži­nu­sios sa­vo iš­lai­das, eta­tus, įmo­nės ir įstai­gos daž­nai vi­sai ne­blo­gai iš­si­ver­čia.

 

 

Po­li­kli­ni­ka ruo­šia­si re­for­mai.
Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr.

Uk­mer­gės pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cen­tro vy­riau­sio­ji gy­dy­to­ja Ja­ni­na Ga­liaus­kie­nė sa­ko, kad iš tie­sų cen­tre vyks­ta struk­tū­ri­niai pa­si­kei­ti­mai. Šiais me­tais dau­giau kaip pu­se mi­li­jo­no li­tų su­ma­žin­tos lė­šos įstai­gai, to­dėl bū­ti­na iš nau­jo per­žiū­rė­ti ad­mi­nist­ra­vi­mo iš­lai­das. Šio laik­me­čio eko­no­mi­nė si­tu­a­ci­ja ver­čia suk­ti gal­vas, kaip kuo dau­giau su­tau­py­ti. „Ta­čiau su­tau­py­ti taip, kad ne­nu­ken­tė­tų ap­tar­na­vi­mo ko­ky­bė, pa­cien­tai bei mū­sų cen­tre dir­ban­tys žmo­nės“, – ti­ki­na vy­riau­sio­ji gy­dy­to­ja.

Ma­ži­na­mas eta­tų skai­čius kai­mo ben­druo­me­nių svei­ka­tos punk­tuo­se. Ta­čiau J. Ga­liaus­kie­nė sa­ko, kad dar­buo­to­jų skai­čiaus ne­ma­ži­na, pa­lik­da­mi slau­gy­to­joms po 0,5 ar 0,75 eta­to. „Su­ma­žė­jus jų dar­bo krū­viui, pa­siū­lė­me slau­gy­to­joms, bai­gu­sioms spe­cia­lius kur­sus, dar­bą Grei­to­sios pa­gal­bos sky­riu­je“, – tei­gia ji. Nuo lie­pos 1 die­nos ke­tu­rios iš jų jau pra­dės dirb­ti šia­me sky­riu­je.

Uk­mer­gės pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cen­tro ad­mi­nist­ra­ci­ja jau pa­tei­kė ra­jo­no ta­ry­bai – cen­tro stei­gė­jui – svars­ty­ti klau­si­mą dėl su­au­gu­sių­jų bei vai­kų po­li­kli­ni­kų ir mo­te­rų kon­sul­ta­ci­jos su­jun­gi­mo į vie­ną pa­da­li­nį. Da­bar šiems trims struk­tū­ri­niams vie­ne­tams va­do­vau­ja trys vy­riau­sie­ji gy­dy­to­jai. Su­jun­gus juos, Uk­mer­gės pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cen­tro po­li­kli­ni­kos veik­lą ko­or­di­nuo­tų vie­nas vy­riau­sia­sis gy­dy­to­jas. Pa­kak­tų ir vie­nos vy­riau­sio­sios slau­gy­to­jos.

Vy­riau­sio­ji gy­dy­to­ja įsi­ti­ki­nu­si, kad toks spren­di­mas ne tik pa­dė­tų su­tau­py­ti pi­ni­gų. Pa­ge­rė­tų ir pa­cien­tų ap­tar­na­vi­mas. Pa­di­dė­ju­sių ei­lių prie re­gist­ra­tū­ros bai­min­tis ne­rei­kė­tų, nes vai­kai bus re­gist­ruo­ja­mi prie at­ski­ro lan­ge­lio.

„Įstai­go­je dir­ban­tys šei­mos gy­dy­to­jai ir ko­man­da – vi­daus li­gų, vai­kų li­gų gy­dy­to­jai, chi­rur­gai, aku­še­riai-gi­ne­ko­lo­gai – at­lie­ka vie­no­dą dar­bą, to­dėl ben­dras va­do­va­vi­mas tik pa­ge­rin­tų dar­bo ko­ky­bę“, – sa­ko ji. J. Ga­liaus­kie­nė pa­ti­ki­no, jog vi­si gy­dy­to­jai dirbs tie pa­tys, at­leis­ti iš dar­bo nė vie­no ne­nu­ma­to­ma.

„Vi­daus struk­tū­ra – įstai­gos rei­ka­las. O įstai­gos dar­bą or­ga­ni­zuo­ja va­do­vas. Vy­riau­sia­jai gy­dy­to­jai at­ro­do, kad to­kia cen­tro struk­tū­ra pa­si­tei­sins. Ji ir pa­tei­kė ta­ry­bai sa­vo pa­siū­ly­mą“, – sa­ko Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės gy­dy­to­jas Vy­tau­tas Mo­tie­jū­nas. Jis įsi­ti­ki­nęs, kad pa­cien­tų gy­dy­mui tai ne­tu­rės jo­kios įta­kos. „Koks skir­tu­mas – vie­na po­li­kli­ni­ka ar de­šimt. Žmo­gus kaip ėjo pas sa­vo dak­ta­rą, taip ir eis“, – įsi­ti­ki­nęs jis.

Ka­dan­gi Uk­mer­gės pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cen­tro vy­riau­sio­ji gy­dy­to­ja J. Ga­liaus­kie­nė atos­to­gau­ja, ta­ry­ba šio klau­si­mo ar­ti­miau­sia­me po­sė­dy­je ne­svars­tys.

 

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų