Spausdinti šį puslapį

Gy­dy­to­jai ke­ti­na tau­py­ti

 

Re­for­mų, ku­rios pa­dė­tų su­tau­py­ti apie pu­sę mi­li­jo­no li­tų, ke­ti­na im­tis Uk­mer­gės pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cen­tras. Ne­se­niai ra­jo­no ta­ry­bai bu­vo pa­teik­tas pra­šy­mas leis­ti su­jung­ti į vie­ną pa­da­li­nį su­au­gu­sių­jų, vai­kų po­li­kli­ni­kas ir mo­te­rų kon­sul­ta­ci­ją.

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Jau dau­giau kaip pus­me­tį kei­kia­me ša­lį apė­mu­sią eko­no­mi­nę kri­zę ir lau­kia­me jos pa­bai­gos. Ta­čiau at­ro­do, kad sun­kme­tis tu­rės ir sa­vo pri­va­lu­mų. No­rė­da­mi iš­lik­ti, per gal­vas ver­čia­mės ieš­ko­da­mi nau­jų tau­py­mo bū­dų. Kiek pi­ni­gų „ge­rais lai­kais“ bu­vo švais­to­ma vė­jais, ge­riau­siai įro­do tai, kad, su­si­spau­du­sios ir su­si­ma­ži­nu­sios sa­vo iš­lai­das, eta­tus, įmo­nės ir įstai­gos daž­nai vi­sai ne­blo­gai iš­si­ver­čia.

 

 

Po­li­kli­ni­ka ruo­šia­si re­for­mai.
Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr.

Uk­mer­gės pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cen­tro vy­riau­sio­ji gy­dy­to­ja Ja­ni­na Ga­liaus­kie­nė sa­ko, kad iš tie­sų cen­tre vyks­ta struk­tū­ri­niai pa­si­kei­ti­mai. Šiais me­tais dau­giau kaip pu­se mi­li­jo­no li­tų su­ma­žin­tos lė­šos įstai­gai, to­dėl bū­ti­na iš nau­jo per­žiū­rė­ti ad­mi­nist­ra­vi­mo iš­lai­das. Šio laik­me­čio eko­no­mi­nė si­tu­a­ci­ja ver­čia suk­ti gal­vas, kaip kuo dau­giau su­tau­py­ti. „Ta­čiau su­tau­py­ti taip, kad ne­nu­ken­tė­tų ap­tar­na­vi­mo ko­ky­bė, pa­cien­tai bei mū­sų cen­tre dir­ban­tys žmo­nės“, – ti­ki­na vy­riau­sio­ji gy­dy­to­ja.

Ma­ži­na­mas eta­tų skai­čius kai­mo ben­druo­me­nių svei­ka­tos punk­tuo­se. Ta­čiau J. Ga­liaus­kie­nė sa­ko, kad dar­buo­to­jų skai­čiaus ne­ma­ži­na, pa­lik­da­mi slau­gy­to­joms po 0,5 ar 0,75 eta­to. „Su­ma­žė­jus jų dar­bo krū­viui, pa­siū­lė­me slau­gy­to­joms, bai­gu­sioms spe­cia­lius kur­sus, dar­bą Grei­to­sios pa­gal­bos sky­riu­je“, – tei­gia ji. Nuo lie­pos 1 die­nos ke­tu­rios iš jų jau pra­dės dirb­ti šia­me sky­riu­je.

Uk­mer­gės pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cen­tro ad­mi­nist­ra­ci­ja jau pa­tei­kė ra­jo­no ta­ry­bai – cen­tro stei­gė­jui – svars­ty­ti klau­si­mą dėl su­au­gu­sių­jų bei vai­kų po­li­kli­ni­kų ir mo­te­rų kon­sul­ta­ci­jos su­jun­gi­mo į vie­ną pa­da­li­nį. Da­bar šiems trims struk­tū­ri­niams vie­ne­tams va­do­vau­ja trys vy­riau­sie­ji gy­dy­to­jai. Su­jun­gus juos, Uk­mer­gės pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cen­tro po­li­kli­ni­kos veik­lą ko­or­di­nuo­tų vie­nas vy­riau­sia­sis gy­dy­to­jas. Pa­kak­tų ir vie­nos vy­riau­sio­sios slau­gy­to­jos.

Vy­riau­sio­ji gy­dy­to­ja įsi­ti­ki­nu­si, kad toks spren­di­mas ne tik pa­dė­tų su­tau­py­ti pi­ni­gų. Pa­ge­rė­tų ir pa­cien­tų ap­tar­na­vi­mas. Pa­di­dė­ju­sių ei­lių prie re­gist­ra­tū­ros bai­min­tis ne­rei­kė­tų, nes vai­kai bus re­gist­ruo­ja­mi prie at­ski­ro lan­ge­lio.

„Įstai­go­je dir­ban­tys šei­mos gy­dy­to­jai ir ko­man­da – vi­daus li­gų, vai­kų li­gų gy­dy­to­jai, chi­rur­gai, aku­še­riai-gi­ne­ko­lo­gai – at­lie­ka vie­no­dą dar­bą, to­dėl ben­dras va­do­va­vi­mas tik pa­ge­rin­tų dar­bo ko­ky­bę“, – sa­ko ji. J. Ga­liaus­kie­nė pa­ti­ki­no, jog vi­si gy­dy­to­jai dirbs tie pa­tys, at­leis­ti iš dar­bo nė vie­no ne­nu­ma­to­ma.

„Vi­daus struk­tū­ra – įstai­gos rei­ka­las. O įstai­gos dar­bą or­ga­ni­zuo­ja va­do­vas. Vy­riau­sia­jai gy­dy­to­jai at­ro­do, kad to­kia cen­tro struk­tū­ra pa­si­tei­sins. Ji ir pa­tei­kė ta­ry­bai sa­vo pa­siū­ly­mą“, – sa­ko Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės gy­dy­to­jas Vy­tau­tas Mo­tie­jū­nas. Jis įsi­ti­ki­nęs, kad pa­cien­tų gy­dy­mui tai ne­tu­rės jo­kios įta­kos. „Koks skir­tu­mas – vie­na po­li­kli­ni­ka ar de­šimt. Žmo­gus kaip ėjo pas sa­vo dak­ta­rą, taip ir eis“, – įsi­ti­ki­nęs jis.

Ka­dan­gi Uk­mer­gės pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cen­tro vy­riau­sio­ji gy­dy­to­ja J. Ga­liaus­kie­nė atos­to­gau­ja, ta­ry­ba šio klau­si­mo ar­ti­miau­sia­me po­sė­dy­je ne­svars­tys.

 

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)