Gy­ven­to­jams – ata­skai­ta, me­rui – klau­si­mai

 

Pra­ėju­sią sa­vai­tę ata­skai­tą už per me­tus nu­veik­tus dar­bus gy­ven­to­jams pa­tei­kė ra­jo­no me­ras Al­gir­das Ko­pūs­tas. Iš uk­mer­giš­kių pa­teik­tų klau­si­mų ra­jo­no va­do­vui ma­ty­ti, kad pa­grin­di­nės nū­die­nos pro­ble­mos mies­te – šil­dy­mo kai­nos, ne­dar­bas ir bai­mė dėl at­ei­ties.

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

„No­riu pa­žy­mė­ti, kad kaip ir vi­sa ša­lis, mū­sų ra­jo­nas gy­ve­na la­bai ne­leng­vu me­tu“, - sa­vo kal­bą pra­dė­jo A. Ko­pūs­tas. Anot jo, per 11 mė­ne­sių į sa­vi­val­dy­bės biu­dže­tą gau­ta 83,7 mln. li­tų pa­ja­mų ar­ba 84,8 proc. me­ti­nio pla­no. Tai reiš­kia, kad iki me­tų pa­bai­gos dar rei­kia su­rink­ti 15 mln. li­tų.

 

 

At­si­skai­ty­ti vi­suo­me­nei at­ėju­sių­ val­džios at­sto­vų bu­vo dau­giau nei pa­čių gy­ven­to­jų...

 

Pas­ku­ti­nis šie­met me­ro žo­dis tau­tai...
Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr.

 
Lau­kia ne­pri­tek­liai

La­biau­siai sa­vi­val­dy­bės fi­nan­si­nę būk­lę ap­sun­ki­na pra­stas gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio su­rin­ki­mas – iki gruo­džio 1 d. gau­ta tik 75,7 proc. me­ti­nio pla­no. Tai pa­grin­di­nė prie­žas­tis, ko­dėl sa­vi­val­dy­bė ne­tu­ri ga­li­my­bės lai­ku at­si­skai­ty­ti su pa­slau­gų tei­kė­jais už biu­dže­ti­nių įstai­gų šil­dy­mą, mies­to prie­žiū­rą, at­lik­tus re­mon­to dar­bus. Sa­vi­val­dy­bės biu­dže­ti­nių įstai­gų dar­buo­to­jams, iš­sky­rus pe­da­go­gus, dar­bo už­mo­kes­tis už gruo­džio mė­ne­sį grei­čiau­siai bus iš­mo­kė­tas tik sau­sio mė­ne­sį.

Ki­tų me­tų biu­dže­tas pla­nuo­ja­mas ge­ro­kai ma­žes­nis. Tai reiš­kia, kad ly­ges­nių gat­vių, di­des­nių at­ly­gi­ni­mų biu­dže­ti­nių įstai­gų dar­buo­to­jams, re­mon­to dar­bų, fi­nan­suo­ja­mų iš sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to, ti­kė­tis ne­rei­kia.

Dar­bai ne­su­sto­jo

Tuo pa­čiu pa­si­džiaug­ta, kad sun­kme­čiu sa­vi­val­dy­bės ūkio tvar­ky­mo dar­bai vy­ko – re­konst­ruo­ja­ma mies­to nuo­te­kų va­lyk­los ir pa­grin­di­nė nuo­te­kų siur­bli­nė, van­dens ge­ri­ni­mo įren­gi­niai.

Pa­reng­ti Duks­ty­nos kvar­ta­lo gat­vių re­konst­ruk­ci­jos tech­ni­niai pro­jek­tai, ku­rie bus fi­nan­suo­ja­mi ES struk­tū­ri­nių fon­dų lė­šo­mis. Šiuo me­tu vyks­ta Kęs­tu­čio a. ša­li­gat­vių, Mai­ro­nio ir Vie­nuo­ly­no gat­vių re­konst­ra­vi­mo dar­bai. Bus re­konst­ruo­ta gat­vių dan­ga su pa­sluoks­niais, re­konst­ruo­ti van­dent­var­kos in­ži­ne­ri­niai tin­klai, įreng­ta lie­taus ka­na­li­za­ci­ja, gat­vių ap­švie­ti­mas, at­nau­jin­ti ir įreng­ti ša­li­gat­viai. De­ja, pa­sak me­ro, sun­kiai se­ka­si tar­tis su UAB ,,Mies­to ener­gi­ja“ dėl ši­lu­mos tin­klų re­konst­ruo­ja­mo­se gat­vė­se kei­ti­mo.

Re­konst­ruo­ja­mos įstai­gos

Tę­sia­mi Sie­si­kų, Už­upio vi­du­ri­nių mo­kyk­lų, An­ta­no Sme­to­nos, Jo­no Ba­sa­na­vi­čiaus gim­na­zi­jų re­konst­ra­vi­mo, re­mon­to dar­bai, ku­rie bu­vo fi­nan­suo­ja­mi iš vals­ty­bės in­ves­ti­ci­jų pro­gra­mos. Dai­lės mo­kyk­la per­si­kė­lė į su­re­mon­tuo­tas, sau­gias pa­tal­pas. ES struk­tū­ri­nių fon­dų lėšomis at­nau­ji­na­mi vai­kų lop­še­liai – dar­že­liai ,,Bu­ra­ti­nas“, ,,Žio­ge­lis“, ,,Ši­le­lis“. Tę­sia­mi re­konst­ra­vi­mo dar­bai ir Uk­mer­gės kul­tū­ros cen­tre, pra­dė­ti ,,Ši­lo“ vi­du­ri­nės mo­kyk­los re­konst­ruk­ci­jos dar­bai. Čia bus at­lik­ta dar­bų už be­veik 4 mln. li­tų. Ki­tą­met tu­rė­tų bū­ti pra­dė­ta re­konst­ruo­ti Mu­zi­kos mo­kyk­la.

Baig­tas sta­ty­ti 40 bu­tų gy­ve­na­ma­sis na­mas, ku­ria­me bus ap­gy­ven­din­ti so­cia­liai rem­ti­ni, ei­lė­se sto­vin­tys as­me­nys ir iš sa­vi­nin­kams grą­žin­ti­nų na­mų iš­ke­lia­mi nuo­mi­nin­kai. Šie­met so­cia­li­nis būs­tas su­teik­tas 50 šei­mų. Dar apie pus­tre­čio šim­to šei­mų, tu­rin­čių tei­sę į so­cia­li­nį būs­tą ir įra­šy­tų į sa­vi­val­dy­bės su­da­ro­mą są­ra­šą, so­cia­li­nio būs­to lau­kia.

Per­mai­nos at­lie­kų tvar­ky­mo sri­ty­je

Kal­bė­ta apie per­mai­nas at­lie­kų tvar­ky­mo sri­ty­je. Nu­ma­to­ma ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jo­je įreng­ti 23 at­lie­kų pri­ėmi­mo punk­tus. Nu­trau­kus at­lie­kų ša­li­ni­mą Ber­žu­tės są­var­ty­ne vi­sos at­lie­kos tu­ri ke­liau­ti į Vil­niaus ap­skri­ties re­gio­ni­nį Ka­zo­kiš­kių są­var­ty­ną. Pa­gal Vil­niaus ap­skri­ties at­lie­kų tvar­ky­mo pla­ną iki 2011 me­tų ru­dens mies­te tu­ri bū­ti įreng­ta stam­bia­ga­ba­ri­čių at­lie­kų pri­ėmi­mo aikš­te­lė. Ją pla­nuo­ja­ma įreng­ti Ger­se­niš­kių gat­vė­je. Pra­dė­tas reng­ti pro­jek­tas Uk­mer­gės dum­blo ap­do­ro­ji­mo įren­gi­nių ir bio­lo­giš­kai skai­džių at­lie­kų aikš­te­lės sta­ty­bai.

Ki­tais me­tais nu­ma­to­ma įves­ti vi­siems, gy­ve­nan­tiems ir vyk­dan­tiems ūki­nę veik­lą mū­sų ra­jo­ne, pri­va­lo­mą rin­klia­vą ir su­rink­tas lė­šas nau­do­ti at­lie­kų cen­tra­li­zuo­tam tvar­ky­mui ap­mo­kė­ti. Rin­klia­vos nu­sta­ty­mo tvar­ka to­bu­li­na­ma at­si­žvel­giant į gau­tas gy­ven­to­jų pa­sta­bas.

Mo­ki­nių ma­žė­ja

Kal­bant apie švie­ti­mo rei­ka­lus, meras pa­brė­žė, kad per me­tus ra­jo­ne moksleivių skaičius su­ma­žė­jo 368 mo­ki­niais. Su tuo su­si­ju­si mo­kyk­lų tin­klo per­tvar­ka. Nuo šių moks­lo me­tų bu­vo nu­trauk­tas pra­di­nio ug­dy­mo pro­gra­mų vyk­dy­mas Pa­ge­le­žių, Liau­šių pra­di­nio ug­dy­mo sky­riuo­se. „Di­de­lis dė­me­sys ski­ria­mas ben­dra­vi­mui su pe­da­go­gais, su tė­vais. To­liau steng­si­mės ska­tin­ti ga­bius vai­kus ir jau­nuo­lius, ge­riau­sius pe­da­go­gus, su­da­ry­sime ga­li­my­bes spor­ti­nei veik­lai“, – sa­kė ra­jo­no va­do­vas.

Pa­ra­mos pra­šy­to­jų dau­gė­ja

Gau­nan­čių so­cia­li­nę pa­šal­pą šei­mų skai­čius šie­met pa­di­dė­jo tri­gu­bai. Lap­kri­čio mė­ne­sį so­cia­li­nę pa­šal­pą ga­vo 1037 šei­mos, o per­nai tuo pa­čiu me­tu pa­šal­pą ga­vo tik 285 šei­mos. Vi­du­ti­niš­kai vie­nai šei­mai ten­ka apie 450 li­tų so­cia­li­nės pa­šal­pos per mė­ne­sį. Dėl kom­pen­sa­ci­jų vien per šių me­tų lap­kri­tį į So­cia­li­nės pa­ra­mos sky­rių krei­pė­si 1307 šei­mos.

Vai­ko tei­sių ap­sau­gos sky­riaus są­ra­šuo­se šiuo me­tu – 297 so­cia­li­nės ri­zi­kos šei­mos. Jo­se au­ga 610 vai­kų iki 18 me­tų. De­ja, gir­tau­jan­čių, smur­tau­jan­čių tė­vų, šal­čio ar mais­to trū­ku­mo ne­ma­žė­ja, bet di­dė­ja. Uk­mer­gės vai­kų glo­bos na­muo­se šie­met ap­gy­ven­din­ta 19 vai­kų, kū­di­kių na­muo­se Vil­niu­je gy­ve­na 10 mū­sų ra­jo­no ma­žiau­sių­jų.

Per­mai­nos svei­ka­tos ap­sau­gos sri­ty­je

Sa­vo kal­bo­je me­ras pa­lie­tė ir svei­ka­tos ap­sau­gos te­mą. Šie­met per­tvar­ky­ta Uk­mer­gės PSPC struk­tū­ra. Pir­mą kar­tą po ei­lės me­tų Uk­mer­gės PSPC ko­lek­ty­vą pa­pil­dė dvi nau­jos šei­mos gy­dy­to­jos.

Po re­no­va­ci­jos VšĮ Uk­mer­gės li­go­ni­nės pa­cien­tai tu­ri nau­ją slau­gos ir pa­lai­ko­mo­jo gy­dy­mo sky­rių. Ren­gia­mi nau­ji in­ves­ti­ci­niai pro­jek­tai, ku­rie leis li­go­ni­nė­je re­konst­ruo­ti am­bu­la­to­ri­nių pa­slau­gų pa­tal­pas, įdieg­ti nau­jas me­di­ci­nos tech­no­lo­gi­jas. Uk­mer­gės li­go­ni­nė­je ne­li­ko lau­kian­čių­jų ke­lio są­na­rio pro­te­za­vi­mo ei­lės, be to, mū­sų li­go­ni­nė ati­tin­ka re­gio­no lyg­mens kri­te­ri­jus ir ga­li tap­ti vie­na iš aš­tuo­nių re­gio­ni­nų li­go­ni­nių ša­ly­je.

Šiuo me­tu di­džiau­sia li­go­ni­nės pro­ble­ma – ope­ra­ci­nės. Jos ne­be­ati­tin­ka hi­gie­nos ir me­di­ci­nos nor­mų rei­ka­la­vi­mų. To­dėl svar­biau­sias už­da­vi­nys – pri­trauk­ti lė­šas ope­ra­ci­nių re­mon­tui. Pro­jek­to ver­tė apie 12 mln. li­tų.

Už­da­vė daug klau­si­mų

Taip pat ra­jo­no va­do­vas trum­pai pa­mi­nė­jo kul­tū­ros, že­mės ūkio klau­si­mus, tei­si­nės pa­gal­bos, sau­gaus eis­mo pro­ble­mas, kal­bė­jo apie ki­tą­met pla­nuo­ja­mas in­ves­ti­ci­jas įgy­ven­di­nant mū­sų spe­cia­lis­tų pa­reng­tus pro­jek­tus.

Ra­jo­no gy­ven­to­jai tei­ra­vo­si įvai­rių jiems rū­pi­mų klau­si­mų. Ug­dy­mo įstai­gų dar­buo­to­jos nuo­gąs­ta­vo dėl sa­vo dar­bo vie­tų, so­di­nin­kai – dėl už­da­ry­to tie­sio­gi­nio pra­va­žia­vi­mo au­to­ma­gist­ra­lė­je Vil­nius-Pa­ne­vė­žys ties Že­mait­kie­miu. Reikš­tos pre­ten­zi­jos ir dėl kar­tais jau pra­švi­tus įjung­to gat­vių ap­švie­ti­mo, dėl ne­įga­lių­jų ben­dra­bu­čio gy­ven­to­jų ap­mo­kes­ti­ni­mo už ben­dras pa­tal­pas. Vie­nas uk­mer­giš­kis siū­lė ra­jo­no va­do­vams pra­šy­ti ver­sli­nin­kų pa­gal­bos, kad šie pa­do­va­no­tų bib­lio­te­kai taip trūks­ta­mų lei­di­nių.

Dau­giau­siai dis­ku­si­jų su­kė­lė šil­dy­mo pro­ble­mos. Ra­jo­no gy­ven­to­jai lie­jo nuos­kau­das dėl per­ne­lyg di­de­lių šil­dy­mo kai­nų. Mies­to ener­gi­jos va­do­vas Juo­zas Kup­čins­kas tvir­ti­no, kad kai­na už bu­tų šil­dy­mą pri­klau­so nuo na­mo būk­lės. Tai­gi, už kvad­ra­ti­nio met­ro šil­dy­mą vie­nų dau­gia­bu­čių gy­ven­to­jai mo­ka du, ki­tų – sep­ty­nis li­tus.

Su­si­ti­ki­me gy­ven­to­jams bu­vo pri­min­ta apie sa­vi­val­dy­bės sie­kį nu­trauk­ti su­tar­tį su ši­lu­mos nuo­mi­nin­kais.

Su­si­ti­ki­mas bai­gė­si plo­ji­mais. Tai­gi, ga­li­ma spė­ti, kad uk­mer­giš­kiai ra­jo­no va­do­vais per me­tus la­bai ne­nu­si­vy­lė.

 

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Informacija apie parengtą elektros tinklų teritorijų planą. UAB GG LTU S1 yra parengusi 4999 kW galios saulės elektrinės Sodų g. 1, Šemetiškių k., Deltuvos sen., Ukmergės r. sav. elektros tinklų teritorijų planą. Su planu galima susipažinti plano rengėjo internetiniame puslapyje . Dėl papildomos informacijos kreiptis į UAB GG LTU S1 įgaliotą atstovę Poliną Kuznetsovą, el. p. polina.kuznetsova@greengenius.com

Vilkmerge restoranas

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų