Spausdinti šį puslapį

Halėje jau „pakvipo“ kasos aparatais

Kol vie­ni ver­sli­nin­kai badaudami pro­tes­tuo­ja prieš Vy­riau­sy­bės spren­di­mą įdieg­ti tur­ga­vie­tė­se ka­sos apa­ra­tus, ki­ti tai­kiai pa­klūs­ta šiam nu­ro­dy­mui. Be­veik treč­da­lis Uk­mer­gės tur­ga­vie­tės ha­lės pa­vil­jo­ne pre­kiau­jan­čių ver­sli­nin­kų jau įsi­gi­jo ka­sos apa­ra­tus ir pa­tei­kė pra­šy­mus dėl jų kom­pen­sa­ci­jos.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Ha­lės pa­vil­jo­ne pre­kiau­jan­tie­ji mais­to pro­duk­tais tu­rės įsi­gy­ti ka­sos apa­ra­tus.

Pre­kiau­jan­tie­ji mais­tu deng­to­se pa­tal­po­se ir no­rin­tie­ji gau­ti mak­si­ma­lias vals­ty­bės kom­pen­sa­ci­jas ka­sos apa­ra­tus tu­ri įsi­gy­ti iki šio ket­vir­ta­die­nio, ko­vo 31 die­nos. Vė­liau ka­sos apa­ra­tų įsi­gi­ji­mo iš­lai­dos bus kom­pen­suo­ja­mos tik iš da­lies.

Uk­mer­gės tur­ga­vie­tės ha­lės pa­vil­jo­ne šiuo me­tu pre­kiau­ja 35 smul­kie­ji ver­sli­nin­kai, dir­ban­tys pa­gal ver­slo liu­di­ji­mus.

Vil­niaus ap­skri­ties vals­ty­bi­nės mo­kes­čių ins­pek­ci­jos vie­šų­jų ry­šių sky­riaus ve­dė­ja Ak­vi­lė Jo­tau­tai­tė in­for­ma­vo, kad, li­kus pen­kioms die­nos iki nu­ro­dy­to ter­mi­no, Uk­mer­gės VMI po­sky­ry­je bu­vo įre­gist­ruo­ti 9 ka­sos apa­ra­tai ir pa­teik­ti 8 pra­šy­mai dėl kom­pen­sa­ci­jos. Pra­šo­ma kom­pen­sa­ci­jos su­ma – 8000 li­tų. Kom­pen­sa­ci­jos dar ne­iš­mo­kė­tos.

Kiek­vie­ną ry­tą gau­na­ma in­for­ma­ci­jos apie nau­jai įre­gist­ruo­tus ka­sos apa­ra­tus, tad ti­kė­ti­na, kad iki pas­ku­ti­nės mė­ne­sio die­nos jų pa­dau­gės.

Pre­kiau­jan­tie­ji mais­tu deng­to­se pa­tal­po­se ka­sos apa­ra­tais pri­va­lės nau­do­tis nuo ge­gu­žės 1 d. Kom­pen­suo­ti jų įsi­gi­ji­mo iš­lai­das Vy­riau­sy­bė sky­rė 3 mln. li­tų.

100 proc. įsi­gi­ji­mo iš­lai­dų kom­pen­suo­ja­ma, jei apa­ra­tas bus įsi­gy­tas, už­re­gist­ruo­tas VMI ir pa­teik­tas pra­šy­mas kom­pen­sa­ci­jai iki ko­vo 31 die­nos. Vė­liau iš­lai­dos bus kom­pen­suo­ja­mos tik iš da­lies – ba­lan­džio mė­ne­sį įsi­gy­ti – 60, vė­liau ir iki gruo­džio 10 die­nos – 50 pro­cen­tų.

VMI duo­me­ni­mis, iki pra­ėju­sios sa­vai­tės ša­ly­je už­re­gist­ruo­ta 300 ka­sos apa­ra­tų ir pa­teik­ta 144 pra­šy­mai kom­pen­sa­ci­jai gau­ti. Ben­dra pra­šo­mų kom­pen­sa­ci­jų su­ma sie­kia per 138 tūkst. li­tų. Vi­du­ti­nis vie­nam as­me­niui iš­mo­kė­tos kom­pen­sa­ci­jos dy­dis ar­ti­mas di­džiau­siai kom­pen­suo­ja­mai – 1000 li­tų su­mai ir šiuo me­tu yra 884 li­tai.

VMI pri­me­na, kad ka­sos apa­ra­tų nau­do­ji­mas jo­kių pa­pil­do­mų mo­kes­ti­nių prie­vo­lių ne­su­ku­ria, nes yra tik ap­skai­tos įran­kis. Spren­di­mas įves­ti ka­sos apa­ra­tus tur­gu­je mais­tu pre­kiau­jan­tiems gy­ven­to­jams bu­vo pri­im­tas sie­kiant už­tik­rin­ti ver­slo skaid­ru­mą, ge­res­nę pa­ja­mų ap­skai­tą, su­da­ry­ti ga­li­my­bes tiks­liai fik­suo­ti gau­tas pa­ja­mas ir kar­tu už­kirs­ti ke­lią še­šė­li­nei veik­lai bei ge­riau ap­sau­go­ti var­to­to­jų tei­ses.

At­si­žvel­giant į ver­sli­nin­kų pra­šy­mus, bu­vo su­pap­ras­tin­tas pri­va­lo­mos ap­skai­tos tvar­ky­mas; nu­ma­ty­tos spe­cia­lios dar­bą leng­vi­nan­čios iš­im­tys, su­si­ju­sios su ka­sos apa­ra­to nau­do­ji­mu (pvz., ne­drau­džia­ma vie­to­je tu­rė­ti as­me­ni­nių pi­ni­gų, ne­bū­ti­nas ka­sos apa­ra­to tech­ni­nio pa­so tu­rė­ji­mas vie­to­je). Ar­ti­miau­siu me­tu bus pa­tvir­tin­ta tvar­ka, pa­nai­ki­nan­ti rei­ka­la­vi­mą dėl pe­ri­odi­nės ka­sos apa­ra­tų pro­fi­lak­ti­nės pa­tik­ros.

Ne­pai­sant to, da­lis tur­gaus pre­kiau­to­jų ak­ty­viai prie­ši­na­si nau­ja­jai tvar­kai. Jau dau­giau nei mė­ne­sį prie Sei­mo ba­du ban­do­ma pri­vers­ti Vy­riau­sy­bę ap­si­gal­vo­ti dėl ka­sos apa­ra­tų.

Ba­do ak­ci­ją sos­ti­nė­je, prie Sei­mo rū­mų, smul­kie­ji ver­sli­nin­kai pra­dė­jo va­sa­rio 21 die­ną.

 

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)