Spausdinti šį puslapį

Į konferenciją sukvietė socialinius darbuotojus

Pra­ėju­sią sa­vai­tę Uk­mer­gė­je vy­ko so­cia­li­niams dar­buo­to­jams skir­ta kon­fe­ren­ci­ja „So­cia­li­nė stra­ti­fi­ka­ci­ja šiuo­lai­ki­nė­je vi­suo­me­nė­je“.

Jo­je pra­ne­ši­mus skai­tė Vil­niaus pe­da­go­gi­nio uni­ver­si­te­to rek­to­rius aka­de­mi­kas, pro­fe­so­rius, ha­bil. dr. Al­gir­das Gai­žu­tis, pro­fe­so­rius, ha­bil. dr., Lie­tu­vos moks­lų aka­de­mi­jos na­rys ko­res­pon­den­tas Ro­mu­al­das Gri­gas, Vil­niaus pe­da­go­gi­nio uni­ver­si­te­to So­cia­li­nės ko­mu­ni­ka­ci­jos ins­ti­tu­to di­rek­to­rė, pro­fe­so­rė, ha­bil. dr. Gied­rė Kvies­kie­nė.

Šiuo ren­gi­niu bu­vo pa­mi­nė­ta Uk­mer­gės ne­sta­cio­na­rių so­cia­li­nių pa­slau­gų cen­tro pen­ke­rių me­tų veik­los su­kak­tis ir So­cia­li­nių dar­buo­to­jų die­na.

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Kon­fe­ren­ci­jos da­ly­viai.

Svei­kin­da­ma sve­čius, Cen­tro di­rek­to­rė Si­gi­ta Ba­ka­naus­kie­nė kal­bė­jo: „So­cia­li­nių dar­buo­to­jų die­na ne vi­suo­se ka­len­do­riuo­se pa­žy­mė­ta kaip reikš­min­gas įvy­kis, bet mū­sų kas­die­nia­me gy­ve­ni­me ji pri­lygs­ta pa­čioms svar­biau­sioms die­noms. Uk­mer­gės ne­sta­cio­na­rių so­cia­li­nių pa­slau­gų cen­tras šven­čia pir­mą­jį veik­los pen­kme­tį. Me­di­niai Cen­tro ra­tai ir ne­grei­de­riuo­tas so­cia­li­nis vieš­ke­lis la­bai ma­lo­nių au­siai gar­sų ne­daug te­sklei­dė. Bet mū­sų šau­nus dar­buo­to­jų ko­lek­ty­vas, ku­riuo la­bai di­džiuo­juo­si, iš­lai­kė eko­no­mi­nio pa­ki­li­mo ir pra­si­dė­ju­sios kri­zės eg­za­mi­ną.“

 

10-05-3_straipsnio_2_nuotr

Pa­skai­tą skai­to pro­fe­so­rius A. Gai­žu­tis.


Kon­fe­ren­ci­jos da­ly­vius pa­svei­ki­no ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja Klav­di­ja Ste­pa­no­va, ra­jo­no ta­ry­bos na­rys, Vil­niaus pra­mo­nės, pre­ky­bos ir ama­tų rū­mų Uk­mer­gės fi­lia­lo di­rek­to­rius Re­gi­man­tas Ba­ra­vy­kas, Klai­pė­dos mies­to So­cia­li­nių pa­slau­gų cen­tro dar­buo­to­jų de­le­ga­ci­ja, Plun­gės nak­vy­nės na­mų ko­lek­ty­vas. At­vy­ko ra­jo­no įstai­gų va­do­vai, mo­kyk­lų di­rek­to­riai, Cen­tro dar­buo­to­jai, ra­jo­no se­niū­ni­jų so­cia­li­niai dar­buo­to­jai, so­cia­li­niai pe­da­go­gai.

Pro­fe­so­rius A. Gai­žu­tis skai­tė pra­ne­ši­mą apie Kul­tū­ros ir svei­ka­tos san­glau­dos ak­tu­a­lu­mo pro­ble­mas. Apie kri­zės as­me­ny­bę ir jos ti­pus Lie­tu­vo­je kal­bė­jo Lie­tu­vos moks­lų aka­de­mi­jos na­rys R. Gri­gas, so­cia­li­nės part­ne­rys­tės ypa­tu­mus plė­to­jant so­cia­li­nę eko­no­mi­ką pri­sis­ta­tė pro­fe­so­rė G. Kvies­kie­nė.

 

10-05-3_straipsnio_3_nuotr

Su­si­rin­ku­siuo­sius svei­ki­na cen­tro di­rek­to­rė S. Ba­ka­naus­kie­nė.


Mū­sų ra­jo­no so­cia­li­nę erd­vę ap­žvel­gė sa­vi­val­dy­bės So­cia­li­nės pa­ra­mos sky­riaus ve­dė­ja Val­do­nė Gi­nai­tie­nė.

Ne­li­ko nė vie­no abe­jin­go Tau­jė­nų vi­du­ri­nės mo­kyk­los auk­lė­ti­nio Er­nes­to Pu­kė­no ir jo mo­ky­to­jos Ni­jo­lės Ja­nu­lie­nės mu­zi­ki­niam svei­ki­ni­mui.

So­cia­li­nės ko­mu­ni­ka­ci­jos ins­ti­tu­to di­rek­to­rė, pro­fe­so­rė, ha­bil. dr. G. Kvies­kie­nė pa­siū­lė Cen­tro di­rek­to­rei S. Ba­ka­naus­kie­nei pa­si­ra­šy­ti So­cia­li­nės part­ne­rys­tės su­tar­tį. Vieš­nią su­ža­vė­jo pro­fe­sio­na­liai be­si­for­muo­jan­tis Klai­pė­dos, Plun­gės ir Uk­mer­gės so­cia­li­nis tin­klas.

Kon­fe­ren­ci­jos or­ga­ni­za­vi­mą rė­mė Vla­do Šlai­to vie­šo­ji bib­lio­te­ka, Uk­mer­gės ra­jo­no var­to­to­jų ko­o­pe­ra­ty­vas, UAB “Uk­mer­gės duo­na“.

UŽ inf.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)