Spausdinti šį puslapį

Į Seimą žengs Kazys Grybauskas

Sek­ma­die­nį uk­mer­giš­kiai sa­vo kan­di­da­tu vien­man­da­ti­nin­ku Sei­me iš­si­rin­ko so­cial­de­mok­ra­tą Ka­zį Gry­baus­ką. Rin­ki­mai bu­vo kaip nie­kad pa­sy­vūs – bal­sa­vo vos dau­giau nei ket­vir­ta­da­lis rin­ki­mų tei­sę tu­rin­čių ra­jo­no gy­ven­to­jų.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Pirmą kartą į Seimą išrinktas K. Grybauskas.

So­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos Uk­mer­gės sky­riaus pir­mi­nin­kas K. Gry­baus­kas prieš kon­ser­va­to­rę Ja­ni­ną Ga­liaus­kie­nę lai­mė­jo ga­na įti­ki­na­ma per­ga­le.

Už jį sa­vo bal­sus ati­da­vė 61,27 proc. rin­kė­jų – 5606 žmo­nės.

Už Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų Uk­mer­gės sky­riaus pir­mi­nin­kę Ja­ni­ną Ga­liaus­kie­nę bal­sa­vo 36,92 proc. – 3378 rin­kė­jai.

K. Gry­baus­kas yra bai­gęs Lie­tu­vos že­mės ūkio aka­de­mi­ją, tu­ri miš­kų ūkio in­ži­nie­riaus di­plo­mą. Uk­mer­gės miš­kų ūky­je ei­na me­die­nos ruo­šos in­ži­nie­riaus pa­rei­gas. Su žmo­na Zi­ta yra už­au­gi­nę tris vai­kus.

Sa­ve va­di­na gry­nu uk­mer­giš­kiu – yra gi­męs ir au­gęs Že­mait­kie­mio se­niū­ni­jos Mart­no­nių kai­me.

Par­ti­jos veik­lo­je da­ly­vau­ja try­li­ka me­tų. Tre­čią ka­den­ci­ją iš­ren­ka­mas Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­riu. Ko­vo 5 die­ną bū­si­ma­sis Sei­mo na­rys at­šven­tė 59-erių me­tų gim­ta­die­nį.

Jei ne­kils jo­kių kliū­čių, Sei­mo na­rio priesai­ką jis ga­li duo­ti jau šį sa­vait­ga­lį.

 

Bal­sa­vo kas ket­vir­tas

 

Šių Sei­mo rin­ki­mų ant­ra­me tu­re rin­kė­jų są­ra­še bu­vo įra­šy­ta 34 445 rin­kė­jai. Ta­čiau šią prie­vo­lę at­li­ko  kas ket­vir­tas uk­mer­giš­kis – rin­ki­muo­se da­ly­va­vo vos dau­giau nei 9 tūks­tan­čiai žmo­nių – 26,56 proc. to­kią tei­sę tu­rin­čių gy­ven­to­jų.

Prieš dvi sa­vai­tes į rin­ki­mus bu­vo at­ėję per 11 tūks­tan­čių žmo­nių ar­ba 32 proc. to­kią tei­sę tu­rin­čių­jų.

 

Rin­ki­mai pra­ėjo ra­miai

 

Rin­ki­mai Uk­mer­gė­je pra­ėjo sklan­džiai. Jo­kių bal­sų pir­ki­mo fak­tų ne­bu­vo fik­suo­ta. Rin­ki­mus ste­bė­jo ir vi­suo­me­ni­nio ju­dė­ji­mo „Bal­to­sios pirš­ti­nės“ at­sto­vai.

Ka­dan­gi žmo­nės rin­ko­si pa­sy­viai, o kandidatai buvo tik du, tai la­bai pa­leng­vi­no dar­bą bal­sų skai­čiuo­to­jams.

Re­zul­ta­tai iš pir­mų­jų 15 apy­lin­kių bu­vo pa­skelb­ti apie 21 va­lan­dą, o iki 22 va­lan­dos ži­no­jo­me be­veik tiks­lius re­zul­ta­tus.

 

Sei­me vėl bus tri­se

 

Pra­ėju­sių me­tų spa­lį, kuo­met val­džią rin­ko­me drau­ge su vi­sa Lie­tu­va, dau­giau­siai bal­sų uk­mer­giš­kiai bu­vo ati­da­vę par­ti­jos Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas są­ra­še kan­di­da­ta­vu­siam Ju­liui Ve­sel­kai.

Dar­bo par­ti­jos kan­di­da­tė Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė ir so­cial­de­mok­ra­tas Arū­nas Du­dė­nas į Sei­mą pa­te­ko pa­gal par­ti­jų są­ra­šus.

J. Ve­sel­ka stai­ga mi­rė pra­ėjus vos dau­giau nei mė­ne­siui po rin­ki­mų. To­dėl Uk­mer­gė ir tu­rė­jo rink­ti nau­ją Sei­mo na­rį vien­man­da­ti­nin­ką.

Pa­ga­liau jį iš­si­rin­kus Sei­me vėl dar­buo­sis trys mū­sų ra­jo­no at­sto­vai.

 

Pa­si­kei­ti­mai ra­jo­no ta­ry­bo­je

 

Į Sei­mą iš­rin­kus K. Gry­baus­ką, pa­si­kei­ti­mai vyks ir Uk­mer­gės ra­jo­no ta­ry­bo­je, ku­rio­je šis po­li­ti­kas dir­bo ne vie­ną ka­den­ci­ją.

Pa­gal įsta­ty­mą į ra­jo­no ta­ry­bą pa­teks prieš dve­jus me­tus vy­ku­siuo­se sa­vi­val­dos rin­ki­muo­se pir­mu­mo bal­sų są­ra­še že­miau esan­tis so­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos na­rys.

Są­ra­še tai – Jo­nas Gry­baus­kas. Tie­siog ne­įti­kė­ti­nai keis­ti su­ta­pi­mai – jis tu­ri tą pa­čią pa­var­dę, kaip ir nau­ja­sis Sei­mo na­rys, yra gi­męs tais pa­čiais me­tais, tą pa­tį mė­ne­sį ir net tą pa­čią die­ną.

Ne­ga­na to, abu Gry­baus­kai lan­kė tą pa­čią mo­kyk­lą, sė­dė­jo vie­na­me suo­le. Vė­liau bai­gė tuo­me­ti­nę Že­mės ūkio aka­de­mi­ją ir ne vie­ne­rius me­tus dir­bo Uk­mer­gės miš­kų urė­di­jo­je.

J. Grybaus­kas pri­si­pa­ži­no, kad su­si­ti­kę su Ka­ziu, vie­nas ki­tą va­di­na bro­liu­kais.

Šiuo me­tu J. Gry­baus­kas dir­ba Ja­siu­liš­kių so­cia­li­nių glo­bos na­mų so­cia­li­nio dar­buo­to­jo pa­dė­jė­ju.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)