Spausdinti šį puslapį

Ieško tinkamiausių kandidatų

Po par­la­men­ta­ro Ju­liaus Ve­sel­kos mir­ties ra­jo­no po­li­ti­kus stai­ga už­griu­vo ren­gi­mo­si nau­jiems rin­ki­mams rū­pes­čiai.

Lai­ko iki pa­skelb­tos rin­ki­mų da­tos – ko­vo 3-osios – lie­ka la­bai ma­žai. Gruo­džio 28-oji – pas­ku­ti­nė die­na pa­teik­ti do­ku­men­tus re­gist­ruo­tis po­li­ti­nės kam­pa­ni­jos da­ly­viu.

Po­li­ti­nės par­ti­jos pas­ku­bo­mis ieš­ko tin­ka­mų kan­di­da­tų.

Vie­na iš pir­mų­jų vie­šai pra­bi­lu­sių apie sa­vo kan­di­da­tą – par­ti­ja „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“. Vie­to­je mi­ru­sio par­la­men­ta­ro J. Ve­sel­kos į Sei­mą nu­ta­rė kan­di­da­tuo­ti jo duk­ra Da­lia Ve­sel­kai­tė-Vin­kle­rė.

Ta­čiau šią sa­vai­tę ži­niask­lai­do­je jau bu­vo iš­pla­tin­ta in­for­ma­ci­ja, kad „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ ga­vo D. Ve­sel­kai­tės-Vin­kle­rės laiš­ką, ku­ria­me ji pa­reiš­kė at­si­sa­kan­ti ke­ti­ni­mų kan­di­da­tuo­ti į Sei­mą vien­man­da­tė­je Uk­mer­gės rin­ki­mų apy­gar­do­je.

„Ji at­siun­tė pra­ne­ši­mą, kad gal­vo­ja ne­kan­di­da­tuo­ti. Bet ar tik­rai ga­lu­ti­nai at­si­sa­kys, mes dar kal­bė­si­mės, ban­dy­si­me aiš­kin­tis prie­žas­tis. Jos iš­dės­ty­tos prie­žas­tys tru­pu­tį emo­cio­na­lios – ji ne­no­ri, kad at­ro­dy­tų, jog nau­do­ja­si tė­vo var­du ir pa­na­šiai“, – por­ta­lui DELFI sa­kė „Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo“ vi­ce­pir­mi­nin­kas Va­len­ti­nas Ma­zu­ro­nis.

Dau­gu­ma la­biau pa­ty­ru­sių po­li­ti­kų apie sa­vo ga­lu­ti­nį spren­di­mą dėl da­ly­va­vi­mo Sei­mo rin­ki­muo­se ti­ki­no pra­ne­šian­tys vė­liau.

Spa­lį vy­ku­siuo­se rin­ki­muo­se  tarp ne­pa­te­ku­sių­jų į Sei­mą ge­riau­siai pa­si­ro­dė Tė­vy­nės są­jun­gos- Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų Uk­mer­gės sky­riaus pir­mi­nin­kė Ja­ni­na Ga­liaus­kie­nė. Ar tik­rai kels sa­vo kan­di­da­tū­rą šiuo­se rin­ki­muo­se, ji dar neap­si­spren­dė.

Ga­lu­ti­nio spren­di­mo dar ne­pri­ėmė ir ne­ma­žo uk­mer­giš­kių pa­lai­ky­mo su­lau­kęs ne­pri­klau­so­mas kan­di­da­tas Min­dau­gas Kluo­nis.

So­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos ir Dar­bo par­ti­jos Uk­mer­gės sky­riai sa­vo kan­di­da­tus jau iš­si­rin­ko, ta­čiau juos dar tu­rės tvir­tin­ti par­ti­jų ta­ry­bos.

UŽ inf.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)