Spausdinti šį puslapį

Iš Ukmergės į Seimą – trise

Ant­ra­ja­me rin­ki­mų tu­re Uk­mer­gė­je da­ly­va­vę kan­di­da­tai Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė ir Ju­lius Ve­sel­ka su­lau­kė apy­ly­gio uk­mer­giš­kių pa­lai­ky­mo. Vis dėl­to ke­lių pro­cen­tų bal­sų per­sva­ra tarp šių vien­man­da­ti­nin­kų per­ga­lę šven­čia J. Ve­sel­ka. Arū­nas Du­dė­nas ir Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė į Sei­mą pa­te­ko pa­gal par­ti­jų sąr­ašus.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Seimo nariais tapo ukmergiškiai Arūnas Dudėnas, Loreta Graužinienė ir Julius Veselka.

Už par­ti­jos Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas at­sto­vą J. Ve­sel­ką bal­sa­vo 48,3 proc. Uk­mer­gės rin­kė­jų, už Dar­bo par­ti­jos at­sto­vę L. Grau­ži­nie­nę – 45,75 proc.

276 rin­kė­jų bal­sų per­sva­ra J. Ve­sel­ka ket­vir­tą ka­den­ci­ją iš­rink­tas Sei­mo vien­man­da­ti­nin­ku Uk­mer­gės rin­ki­mų apy­gar­do­je.

Uk­mer­giš­kiai sa­vo at­sto­vu J. Ve­sel­ką ren­ką nuo 2000-ųjų me­tų. Pieš tai vie­ną ka­den­ci­ją šis po­li­ti­kas dir­bo kaip Aly­taus rin­ki­mų apy­gar­dos at­sto­vas.

 

Pa­te­ko pa­gal są­ra­šus

 

Ta­čiau Uk­mer­gė tu­rės ir dar du Sei­mo na­rius, par­la­men­ta­rais ta­pu­sius pa­gal par­ti­jų są­ra­šus.

Sei­me to­liau – jau tre­čią ka­den­ci­ją – dar­buo­sis dar­bie­tė L. Grau­ži­nie­nė. Šį pos­tą ji už­si­tik­ri­nu­si jau pir­ma­ja­me rin­ki­mų tu­re.

So­cial­de­mok­ra­tas Arū­nas Du­dė­nas taip pat šven­čia per­ga­lę.

Sek­ma­die­nį pa­aiš­kė­jo, kad jis už­si­tik­ri­no vie­tą par­la­men­te pa­gal sa­vo par­ti­jos są­ra­šą.

Trys uk­mer­giš­kiai per vie­nus rin­ki­mus Sei­mo na­riais tam­pa pir­mą kar­tą.

 

Ak­ty­vu­mas – men­kas

 

Rin­kė­jų ak­ty­vu­mas ant­ra­ja­me tu­re mū­sų rin­ki­mi­nė­je apy­gar­do­je te­sie­kė 31, 22 proc. Tai­gi sa­vo pi­lie­ti­nę pa­rei­gą at­li­ko vos treč­da­lis rin­kė­jų. Lie­tu­vo­je šis pro­cen­tas kiek di­des­nis – 35,82 proc.

Ak­ty­viau­si mū­sų ra­jo­ne sek­ma­die­nį bu­vo Ba­le­lių, Krikš­tė­nų, Anykš­čių apy­lin­kių rin­kė­jai. Jų at­ėjo dau­giau nei 40 proc. Pa­sy­viau­si ant­ra­ja­me tu­re – Re­čio­nių, Anta­kal­nio, Sie­si­kų gy­ven­to­jai. Jų į rin­ki­mus at­ėjo 25–26 proc.

J. Ve­sel­ką la­biau­siai pa­lai­kė Sie­si­kų rin­ki­mų apy­lin­kė (72,36 proc.), L. Grau­ži­nie­nę – Li­nų rin­ki­mų apy­lin­kė (58,18 proc.).

Rin­ki­mai Uk­mer­gė­je sek­ma­die­nį vy­ko sklan­džiai, pa­žei­di­mų už­fik­suo­ta ne­bu­vo.

 

Val­dys kai­rie­ji

 

Po ant­ro­jo rin­ki­mų tu­ro Lie­tu­vos Sei­mo po­li­ti­nis vei­das ge­ro­kai pa­si­kei­tė. Po ket­ve­rių me­tų per­trau­kos į val­džią vėl su­grį­žo kai­rie­ji.

Ne­ga­lu­ti­niais duo­me­ni­mis, so­cial­de­mok­ra­tai Sei­me tu­rės 38 man­da­tus, Tė­vy­nės są­jun­ga-Lie­tu­vos krikš­čio­nys de­mok­ra­tai – 33, Dar­bo par­ti­ja – 28, Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas – 11, Li­be­ra­lų są­jū­dis – 10, Len­kų rin­ki­mų ak­ci­ja – 7, „Drą­sos ke­lias“ – 7. Lie­tu­vos vals­tie­čių liau­di­nin­kų są­jun­ga ir Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga ga­vo po 1 man­da­tą.

 

Po­ky­čiai – ir Uk­mer­gės ta­ry­bo­je

 

Sei­mo rin­ki­mai pa­keis ir Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos vei­dą. Va­do­vau­jan­tis rin­ki­mų įsta­ty­mu, Sei­mo na­riu ta­pęs A. Du­dė­nas tu­rės at­si­sa­ky­ti Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rio man­da­to.

Šį pos­tą pa­gal so­cial­de­mok­ra­tų, da­ly­va­vu­sių 2011 me­tų sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų rin­ki­muo­se, są­ra­šą tu­rė­tų už­im­ti Lie­tu­vos so­cial­de­mok­ra­ti­nio jau­ni­mo Uk­mer­gės sky­riaus pir­mi­nin­kas An­drius Lyš­ka.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)