Išardytų gatvių nesutvarkė

Lė­šų sty­gius stab­do mies­to gat­vių re­konst­ruk­ci­jos dar­bus. Iš­ar­dy­tų ir ne­baig­tų tvar­ky­ti gat­vių gy­ven­to­jai pri­vers­ti kęs­ti dul­kes, o duo­bės įsi­py­ko vai­ruo­to­jams. Žmo­nių rū­pes­čius turėsiančių iš­sprę­sti dar­bų ža­da­ma im­tis dar šie­met.

 

Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

 

Gedimino Nemunaičio nuotr. Nebaigtos tvarkyti gatvės kelia nepatogumų.

Taiks­ty­tis su di­de­liais ne­pa­to­gu­mais pri­vers­ti S. Dau­kan­to gat­vės gy­ven­to­jai. Jie ste­bi­si, ko­dėl, per­nai iš­dras­kius as­fal­tą, čia li­gi šiol nie­ko ne­da­ro­ma. Su­tvar­kius at­kar­pą prie ka­pi­nių, ruo­žas ša­lia dau­gia­bu­čių na­mų li­kęs iš­dau­žy­tas. Žmo­nės sa­ko dėl dul­kių ne­be­ga­lin­tys ir lan­gų at­si­da­ry­ti. Tuo me­tu vai­ruo­to­jai pik­ti­na­si, jog to­kia­me ke­ly­je nio­ko­ja­mi au­to­mo­bi­liai.

Pras­ta būk­le skun­džia­si ir Baž­ny­čios gat­vės gy­ven­to­jai, pa­si­ge­dę jos re­konst­ruk­ci­jos dar­bų. Esą šie­met jo­je net duo­bės ne­bu­vo iš­ly­gin­tos. Sa­kė lau­kian­tys ne­su­lau­kian­tys ru­dens – gir­dė­ję, jog ta­da si­tu­a­ci­ja tu­rė­tų keis­tis.

Pa­to­gu­mų vi­lia­si Dar­bi­nin­kų gat­vės, da­bar vir­tu­sios žvyr­ke­liu, gy­ven­to­jai. Iš­ar­džius as­fal­tą, at­si­ra­du­sios duo­bės esą už­pi­la­mos tik iki pir­mo lie­taus, nes van­duo vis­ką iš­ne­ša. Svars­to­ma, ka­da ke­ti­na­ma vis­ką at­sta­ty­ti.

Pa­sak sa­vi­val­dy­bės Že­mės ūkio ir in­fra­struk­tū­ros sky­riaus vy­riau­sio­jo spe­cia­lis­to Vy­gin­to Du­baus­ko, pla­nus pa­ko­re­ga­vo pa­si­ren­gi­mo dar­bams tvar­ka. „Dėl S. Dau­kan­to gat­vės dar at­lie­ka­mos vie­šų­jų pir­ki­mų pro­ce­dū­ros, iš­siųs­ta ei­lė pa­siū­ly­mų dėl dar­bų at­li­ki­mo“, – sa­kė jis. Dar­bų vyk­dy­to­jas tu­rė­tų pa­aiš­kė­ti po po­ros sa­vai­čių – ta­da bus pa­si­ra­šo­ma su­tar­tis.

Anot V. Du­baus­ko, jei ne­bus pre­ten­zi­jų, pro­jek­tas tu­rė­tų įsi­bė­gė­ti. Dar šie­met S. Dau­kan­to gat­vė bū­tų ga­lu­ti­nai su­tvar­ky­ta: nu­ma­ty­ta įreng­ti lie­taus nuo­te­kų tin­klus, iš­as­fal­tuo­ti li­ku­sią at­kar­pą, pa­klo­ti ša­li­gat­vį.

Re­konst­ruk­ci­jos dar­bai Baž­ny­čios, kaip ir dar vie­no­je – J. Ba­sa­na­vi­čiaus, gat­vė­se de­ri­na­mi su Trans­por­to in­ves­ti­ci­jų di­rek­ci­ja. Ši įstai­ga yra pro­jek­tą Eu­ro­pos Są­jun­gos ir vals­ty­bės biu­dže­to lė­šo­mis fi­nan­suo­jan­ti or­ga­ni­za­ci­ja. Pa­šne­ko­vas sa­kė, jog ran­go­vą ti­ki­ma­si pa­rink­ti ru­de­niop.

Mi­nė­to­se gat­vė­se pla­nuo­ja­ma pa­sta­ty­ti in­ži­ne­ri­nius įren­gi­nius, pa­keis­ti dan­gą, su­mon­tuo­ti ap­švie­ti­mo tin­klus.

Su dar­bais, pa­sak spe­cia­lis­to, nu­si­vė­lin­ta dėl la­bai daug lai­ko už­iman­čių pir­ki­mo pro­ce­dū­rų, de­ri­ni­mų, pa­vė­luo­tai pa­skirs­ty­tų lė­šų. Ta­čiau svar­biau­sia, anot jo, yra tai, jog po­ky­čių gy­ven­to­jai su­lauks.

Ne vi­si dar­bai baig­ti ir Dar­bi­nin­kų gat­vė­je. Mies­to se­niū­nas Sta­sys Jac­kū­nas pa­sa­ko­jo, kad ji ke­le­tą me­tų bu­vo ka­si­nė­ja­ma, klo­jant van­den­tie­kio, ka­na­li­za­ci­jos, du­jų li­ni­jas. „Gy­ven­to­jų pra­šy­mu bu­vo žvy­ro už­vež­ta, grei­de­riuo­ja­ma – kol kas nors taip tvar­ką pa­lai­kom, – sa­kė jis. – Ne­ga­li as­fal­to pa­da­ry­ti, nes jei­gu vėl rei­kės kas­ti? Pir­miau­sia rei­kia su­tvar­ky­ti ko­mu­ni­ka­ci­jas, tu­ri at­si­ras­ti elek­tros ka­be­liai, la­ta­kai.“

Anot se­niū­no, ši gat­vė – tik­rai ne pa­ti pras­čiau­sia: yra žy­miai blo­ges­nių. Iš vi­so žvy­ro dan­ga mies­te su­da­ro dau­giau kaip 18 ki­lo­met­rų, ji kas mė­ne­sį ly­gi­na­ma.

S. Jac­kū­nas sa­ko, jog tvar­ko­mų gat­vių gy­ven­to­jams su lai­ki­nais ne­pa­to­gu­mais ten­ka su­si­tai­ky­ti. Pa­me­na – dar ne­se­niai dėl pa­na­šių bė­dų ken­tė Mai­ro­nio, Vaiž­gan­to gat­vių gy­ven­to­jai, o da­bar žmo­nės džiau­gia­si pa­si­kei­tu­sia ap­lin­ka, ge­res­nė­mis są­ly­go­mis. Ta­čiau ne­nei­gia – vis­kas vyk­tų sklan­džiau, jei ne­trūk­tų lė­šų.

„Nuo­pel­nus“ dėl ki­tiems pri­da­ro­mų rū­pes­čių jis pri­ski­ria ir ne­kul­tū­rin­giems vai­ruo­to­jams, ke­lian­tiems dul­kes. Jų, anot se­niū­no, tiek ne­bū­tų, jei šie ne­laks­ty­tų pro­ble­mi­nė­mis gat­vė­mis.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų