Spausdinti šį puslapį

Išardytų gatvių nesutvarkė

Lė­šų sty­gius stab­do mies­to gat­vių re­konst­ruk­ci­jos dar­bus. Iš­ar­dy­tų ir ne­baig­tų tvar­ky­ti gat­vių gy­ven­to­jai pri­vers­ti kęs­ti dul­kes, o duo­bės įsi­py­ko vai­ruo­to­jams. Žmo­nių rū­pes­čius turėsiančių iš­sprę­sti dar­bų ža­da­ma im­tis dar šie­met.

 

Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

 

Gedimino Nemunaičio nuotr. Nebaigtos tvarkyti gatvės kelia nepatogumų.

Taiks­ty­tis su di­de­liais ne­pa­to­gu­mais pri­vers­ti S. Dau­kan­to gat­vės gy­ven­to­jai. Jie ste­bi­si, ko­dėl, per­nai iš­dras­kius as­fal­tą, čia li­gi šiol nie­ko ne­da­ro­ma. Su­tvar­kius at­kar­pą prie ka­pi­nių, ruo­žas ša­lia dau­gia­bu­čių na­mų li­kęs iš­dau­žy­tas. Žmo­nės sa­ko dėl dul­kių ne­be­ga­lin­tys ir lan­gų at­si­da­ry­ti. Tuo me­tu vai­ruo­to­jai pik­ti­na­si, jog to­kia­me ke­ly­je nio­ko­ja­mi au­to­mo­bi­liai.

Pras­ta būk­le skun­džia­si ir Baž­ny­čios gat­vės gy­ven­to­jai, pa­si­ge­dę jos re­konst­ruk­ci­jos dar­bų. Esą šie­met jo­je net duo­bės ne­bu­vo iš­ly­gin­tos. Sa­kė lau­kian­tys ne­su­lau­kian­tys ru­dens – gir­dė­ję, jog ta­da si­tu­a­ci­ja tu­rė­tų keis­tis.

Pa­to­gu­mų vi­lia­si Dar­bi­nin­kų gat­vės, da­bar vir­tu­sios žvyr­ke­liu, gy­ven­to­jai. Iš­ar­džius as­fal­tą, at­si­ra­du­sios duo­bės esą už­pi­la­mos tik iki pir­mo lie­taus, nes van­duo vis­ką iš­ne­ša. Svars­to­ma, ka­da ke­ti­na­ma vis­ką at­sta­ty­ti.

Pa­sak sa­vi­val­dy­bės Že­mės ūkio ir in­fra­struk­tū­ros sky­riaus vy­riau­sio­jo spe­cia­lis­to Vy­gin­to Du­baus­ko, pla­nus pa­ko­re­ga­vo pa­si­ren­gi­mo dar­bams tvar­ka. „Dėl S. Dau­kan­to gat­vės dar at­lie­ka­mos vie­šų­jų pir­ki­mų pro­ce­dū­ros, iš­siųs­ta ei­lė pa­siū­ly­mų dėl dar­bų at­li­ki­mo“, – sa­kė jis. Dar­bų vyk­dy­to­jas tu­rė­tų pa­aiš­kė­ti po po­ros sa­vai­čių – ta­da bus pa­si­ra­šo­ma su­tar­tis.

Anot V. Du­baus­ko, jei ne­bus pre­ten­zi­jų, pro­jek­tas tu­rė­tų įsi­bė­gė­ti. Dar šie­met S. Dau­kan­to gat­vė bū­tų ga­lu­ti­nai su­tvar­ky­ta: nu­ma­ty­ta įreng­ti lie­taus nuo­te­kų tin­klus, iš­as­fal­tuo­ti li­ku­sią at­kar­pą, pa­klo­ti ša­li­gat­vį.

Re­konst­ruk­ci­jos dar­bai Baž­ny­čios, kaip ir dar vie­no­je – J. Ba­sa­na­vi­čiaus, gat­vė­se de­ri­na­mi su Trans­por­to in­ves­ti­ci­jų di­rek­ci­ja. Ši įstai­ga yra pro­jek­tą Eu­ro­pos Są­jun­gos ir vals­ty­bės biu­dže­to lė­šo­mis fi­nan­suo­jan­ti or­ga­ni­za­ci­ja. Pa­šne­ko­vas sa­kė, jog ran­go­vą ti­ki­ma­si pa­rink­ti ru­de­niop.

Mi­nė­to­se gat­vė­se pla­nuo­ja­ma pa­sta­ty­ti in­ži­ne­ri­nius įren­gi­nius, pa­keis­ti dan­gą, su­mon­tuo­ti ap­švie­ti­mo tin­klus.

Su dar­bais, pa­sak spe­cia­lis­to, nu­si­vė­lin­ta dėl la­bai daug lai­ko už­iman­čių pir­ki­mo pro­ce­dū­rų, de­ri­ni­mų, pa­vė­luo­tai pa­skirs­ty­tų lė­šų. Ta­čiau svar­biau­sia, anot jo, yra tai, jog po­ky­čių gy­ven­to­jai su­lauks.

Ne vi­si dar­bai baig­ti ir Dar­bi­nin­kų gat­vė­je. Mies­to se­niū­nas Sta­sys Jac­kū­nas pa­sa­ko­jo, kad ji ke­le­tą me­tų bu­vo ka­si­nė­ja­ma, klo­jant van­den­tie­kio, ka­na­li­za­ci­jos, du­jų li­ni­jas. „Gy­ven­to­jų pra­šy­mu bu­vo žvy­ro už­vež­ta, grei­de­riuo­ja­ma – kol kas nors taip tvar­ką pa­lai­kom, – sa­kė jis. – Ne­ga­li as­fal­to pa­da­ry­ti, nes jei­gu vėl rei­kės kas­ti? Pir­miau­sia rei­kia su­tvar­ky­ti ko­mu­ni­ka­ci­jas, tu­ri at­si­ras­ti elek­tros ka­be­liai, la­ta­kai.“

Anot se­niū­no, ši gat­vė – tik­rai ne pa­ti pras­čiau­sia: yra žy­miai blo­ges­nių. Iš vi­so žvy­ro dan­ga mies­te su­da­ro dau­giau kaip 18 ki­lo­met­rų, ji kas mė­ne­sį ly­gi­na­ma.

S. Jac­kū­nas sa­ko, jog tvar­ko­mų gat­vių gy­ven­to­jams su lai­ki­nais ne­pa­to­gu­mais ten­ka su­si­tai­ky­ti. Pa­me­na – dar ne­se­niai dėl pa­na­šių bė­dų ken­tė Mai­ro­nio, Vaiž­gan­to gat­vių gy­ven­to­jai, o da­bar žmo­nės džiau­gia­si pa­si­kei­tu­sia ap­lin­ka, ge­res­nė­mis są­ly­go­mis. Ta­čiau ne­nei­gia – vis­kas vyk­tų sklan­džiau, jei ne­trūk­tų lė­šų.

„Nuo­pel­nus“ dėl ki­tiems pri­da­ro­mų rū­pes­čių jis pri­ski­ria ir ne­kul­tū­rin­giems vai­ruo­to­jams, ke­lian­tiems dul­kes. Jų, anot se­niū­no, tiek ne­bū­tų, jei šie ne­laks­ty­tų pro­ble­mi­nė­mis gat­vė­mis.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)