Spausdinti šį puslapį

Išbandė netradicines sporto rungtis

Pi­vo­ni­jos se­niū­ni­jo­je III Ant­akal­nio kai­me skam­bė­jo Lon­do­no olim­pia­dos ai­dai. Tik la­bai ne­tra­di­ci­niai – čia bu­vo su­reng­tas ra­jo­ni­nis ne­tra­di­ci­nio spor­to čem­pio­na­tas.

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Ne­tra­di­ci­nio spor­to čem­pio­na­to da­ly­viams iš­tver­mės ne­trū­ko.

Ren­gi­nio da­ly­viai lenk­ty­nia­vo su ko­jo­kais, var­žė­si, kas to­liau nu­mes ker­zi­nį ba­tą, svai­dė skry­bė­les, pa­sa­gą, šau­dė iš lan­kų. Vy­ko daug links­mų ne­tra­di­ci­nių es­ta­fe­čių. Sma­gios rung­tys da­ly­viams, ku­rių dau­gu­ma – mo­ki­niai, su­kė­lė daug tei­gia­mų emo­ci­jų.

 

3_antakalnio_rungtyns_g_nem_ntr_007


III Ant­akal­nio kai­mo ben­druo­me­nės pir­mi­nin­kė Eri­ka Bui­kaus­kie­nė pa­sa­ko­jo, kad čem­pio­na­to idė­ją par­si­ve­žė iš Lat­vi­jos, kur vy­ko drau­ge su Vie­tos veik­los gru­pės at­sto­vais.

 

3_antakalnio_rungtyns_g_nem_ntr_013


Pir­mi­nin­kė džiau­gia­si pa­vy­ku­siu ren­gi­niu, į ku­rį su­si­rin­ko dau­giau nei 100 da­ly­vių ir žiū­ro­vų. Di­de­lis bū­rys at­vy­ko iš Vep­riuo­se vyks­tan­čios sto­vyk­los bei Sie­si­kų.

Nu­ga­lė­to­jams bu­vo įteik­ti svei­kuo­liš­ki pri­zai.

Ren­gi­nys fi­nan­suo­tas sa­vi­val­dy­bės vi­suo­me­nės svei­ka­tos rė­mi­mo spe­cia­lio­sios pro­gra­mos lė­šo­mis, o su­reng­ti jį pa­dė­jo kul­tū­ros cen­tras. Daug pri­zų sky­rė ir rė­mė­jai.

 

3_antakalnio_rungtyns_g_nem_ntr_021


Or­ga­ni­za­to­riai ti­ki­si, kad daug aist­rų su­kė­lęs ne­įpras­to spor­to čem­pio­na­tas taps tra­di­ci­niu.

UŽ inf.

 

3_antakalnio_rungtyns_g_nem_ntr_029


3_antakalnio_rungtyns_g_nem_ntr_038

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)