Išbristi iš alkoholizmo nė nesistengia

As­ta KROGERTIENĖ

Po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to at­sto­vė spau­dai

Ne­tvar­ka, iš­mė­ty­ti daik­tai, skur­dūs bal­de­liai, ap­au­gę pur­vais, me­tų me­tus ne­va­ly­ti lan­gai, pro pa­juo­du­sias užuo­lai­das ne­drą­siai įslen­kan­tis sau­lės spin­du­lys, kren­tan­tis ant su­dė­vė­tos  pa­pil­kė­ju­sios pa­ta­ly­nės, su­jauk­tos ir su­vel­tos į gniu­tu­lą, – tai yra itin daž­nas vaiz­das, ku­rį iš­vys­ta pa­rei­gū­nai, be­si­lan­kan­tys so­cia­li­nės ri­zi­kos šei­mo­se. To­kio­je ap­lin­ko­je au­ga ma­ža­me­čiai vai­kai. Tai jų kas­die­ny­bė, vis­kas jiems čia sa­va, ge­rai pa­žįs­ta­ma, ir daž­nam, ma­tyt, at­ro­do, kad ki­toks gy­ve­ni­mas nė ne­ga­li bū­ti. Tik tė­vų gir­ta­vi­mas ga­li bū­ti ki­toks...

 

Die­nos, kai šei­mos biu­dže­tas pa­pil­nė­ja, yra pa­šal­pų mo­kė­ji­mo me­tas. Ne, sta­las ne­nu­krau­na­mas ska­nės­tais... Pa­kan­ka sal­dai­nio, o gar­džiau už li­mo­na­dą su ba­to­nu tą aki­mir­ką vai­kui, ma­tyt, nie­ko nė­ra... Ta­čiau šiuos ma­žus džiaugs­me­lius grei­tai ap­tem­do liū­de­sys ir aša­ros. Nu­me­tę ska­ti­kus vai­kų ska­nės­tams, ki­tus pi­ni­gus jų gim­dy­to­jai iš­lei­džia al­ko­ho­liui ir sko­loms, nes pra­švil­pus pa­šal­pą ver­kiant rei­kė­jo iš­ger­ti... Tai yra die­nos, kai tė­vų gir­ta­vi­mas tam­pa ki­toks – kai pra­si­de­da lė­ba­vi­mai, iš­nyks­ta ri­ba tarp die­nos ir nak­ties, kai ne­nu­ty­la gir­ti va­pa­lio­ji­mai, kai mo­ti­noms ne­svar­bu, kur vai­kai, ar jie pa­val­gę, kai pa­si­mai­šę po ko­jo­mis ar, ne­duok Die­ve, ko nors už­si­no­rė­ję, gau­na skau­dų kir­tį, per­smel­kian­tį lig pat šir­dies...

Taip vai­kai au­ga, ram­bė­ja šir­de­lės, ir daž­nai dar pil­na­me­tys­tės ne­su­lau­kę jie jau duo­da at­sa­ką mo­ti­noms... Ap­svai­gę nuo al­ko­ho­lio kumš­čiais iš­lie­ja ir nuos­kau­das, ir ne­pa­tir­tos mo­ti­niš­kos ši­lu­mos troš­ku­lį. Pa­rei­gū­nai pa­ste­bi, kad la­bai re­tas vai­kas iš­trūks­ta iš už­bur­to ra­to ir su­si­ku­ria tvar­kin­gą gy­ve­ni­mą.

„Tai yra ko­va su vė­jo ma­lū­nais“, – sa­vo dar­bą su so­cia­li­nės ri­zi­kos šei­mo­mis api­bū­di­na Uk­mer­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Ne­pil­na­me­čių rei­ka­lų gru­pės ins­pek­to­rė In­gri­da Ju­zė­nie­nė.

Pa­rei­gū­nė jau penk­ti me­tai ku­ruo­ja Sie­si­kų se­niū­ni­ją, ra­jo­ne tu­rin­čią dau­giau­sia, apie ke­tu­rias­de­šimt, so­cia­li­nės ri­zi­kos šei­mų. Ko­ne kas mė­ne­sį va­žiuo­da­ma į rei­dus pa­rei­gū­nė kar­tu su Sie­si­kų se­niū­ni­jos so­cia­li­ne dar­buo­to­ja Li­na Pal­čins­kie­ne lan­ko pro­ble­mi­nes šei­mas, į so­cia­li­nės ri­zi­kos šei­mų gru­pę pa­te­ku­sias dėl gir­ta­vi­mo ir so­cia­li­nių įgū­džių sto­kos.

Rei­dai pa­pras­tai or­ga­ni­zuo­ja­mi iš­mo­kė­jus pa­šal­pas. Bir­že­lį nu­vy­kus į Tul­pia­kie­mio kai­mą, apie 13 val. trys mo­ti­nos jau bu­vo ras­tos gir­tos. Ke­tu­ris ne­pil­na­me­čius vai­kus (ma­žiau­siam – 1,5 me­tu­ko) au­gi­nan­ti ma­ma į al­ko­tes­te­rį pri­pū­tė 1,42 prom., ant­ro­ji, taip pat ke­tu­rių vai­kų ma­ma, – 1,81 prom., tre­čio­ji, dvie­jų vai­kų ma­ma, jau bu­vo pa­sie­ku­si sun­kaus gir­tu­mo ri­bą – ji pri­pū­tė 2,68 prom.

Ap­si­lan­kius po mė­ne­sio si­tu­a­ci­ja bu­vo ta pa­ti: vie­nai mo­ti­nai nu­sta­ty­tas sun­kus gir­tu­mo laips­nis, ant­rai – vi­du­ti­nis, tre­čia­jai – leng­vas.

Nie­kuo ne­si­sky­rė ma­mos, ap­lan­ky­tos Lo­ky­nės kai­me ar Dau­gai­liuo­se. „Vi­suo­met jos su­ran­da prie­žas­tį, pa­tei­si­nan­čią gė­ri­mą. Daž­nai pa­ste­bi­me, kad vai­kais la­biau rū­pi­na­si su­gy­ven­ti­niai, ne­gu pa­čios mo­ti­nos.

Kai ku­rių mo­ti­nų vai­kai pa­im­ti lai­ki­nai glo­bai, ta­čiau si­tu­a­ci­ja šei­mo­je ne­si­kei­čia. Štai vie­na šei­ma, sie­kian­ti at­gau­ti du ma­ža­me­čius vai­kus, lyg ir ke­ti­no at­si­ties­ti, už­si­ko­da­vo, nu­sto­jo ger­ti, tvar­kė­si na­mus... Bu­vo la­bai skau­du, kai po tri­jų mė­ne­sių vėl puo­lė į tą pa­tį liū­ną“, – pa­sa­ko­ja I. Ju­zė­nie­nė.

So­cia­li­nė dar­buo­to­ja Li­na Pal­čins­kie­nė pa­ste­bi, kad ap­lan­kius šei­mas kar­tu su po­li­ci­jos pa­rei­gū­nais, mo­te­rys el­gia­si šiek tiek san­tū­riau. Se­niū­ni­jos dar­buo­to­jai pa­de­da šei­moms nu­pirk­ti bū­ti­niau­sių mais­to pro­duk­tų ir bui­ties reik­me­nų.

Sten­gia­ma­si, kad na­muo­se bū­tų bent kruo­pų, iš ku­rių ga­li­ma iš­vir­ti vai­kams val­gy­ti. So­cia­li­nių dar­buo­to­jų rū­pes­čiu tam­pa ir vai­kus pa­ruoš­ti mo­kyk­lai, ir su­žiū­rė­ti, kad žie­mą tu­rė­tų šil­tes­nius rū­be­lius...

„Šei­mos gau­na pa­šal­pas, lab­da­ros, yra nuo­lat ste­bi­mos, bet vis tiek kar­tais iš be­jė­giš­ku­mo nu­svy­ra ran­kos“, – pri­pa­žįs­ta I. Ju­zė­nie­nė.

Už vai­kų ne­pri­ežiū­rą ir tė­vų val­džios ne­pa­nau­do­ji­mą ar­ba pa­nau­do­ji­mą prie­šin­gai vai­ko in­te­re­sams su­ra­šo­mi pro­to­ko­lai, ski­ria­mos bau­dos, de­ja, vi­sa tai – tik nie­ko ne­kei­čian­ti pra­ger­to gy­ve­ni­mo de­ta­lė. O už­bur­tas al­ko­ho­liz­mo ra­tas ne­pa­liau­ja­mai su­ka­si...

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų