Išleistuvių linksmybių pageidauja ne visi

Abi­tu­rien­tų iš­leis­tu­vės ge­ro­kai pa­tuš­ti­no dvy­lik­to­kų šei­mų biu­dže­tus. Do­va­nos mo­ky­to­jams, puo­tos ir ren­gi­nių ve­dė­jų pa­si­ro­dy­mai tė­vams kai­na­vo tūks­tan­čius. Tie, ku­riems per bran­gu, iš­leis­tu­vių va­ka­re ne­da­ly­vau­ja. Tuo me­tu kai ku­rios mo­kyk­los apie po­ky­lius ne­gal­vo­ja ir ap­si­ri­bo­ja ates­ta­tų įtei­ki­mo iš­kil­mė­mis.

 

Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Išleistuvės – viena gražiausių moksleivių švenčių.

 

 

Pla­nuo­ti bū­si­mą šven­tę abi­tu­rien­tų tė­vai pra­de­da prieš ge­rą pus­me­tį. Jų rū­pes­tis – nu­spręs­ti, kur vyks iš­leis­tu­vės, kas ves va­ka­rą ir kon­cer­tuos, ką įteik­ti moks­lei­vių auk­lė­to­jams, ko­kią do­va­ną pa­lik­ti mo­kyk­lai. Dar rei­kia ne­pa­mirš­ti gė­lių, puoš­me­nų po­bū­vio vie­tai, fe­jer­ver­kų...

Tra­di­ci­nės vie­tos, ku­rių dai­ro­ma­si links­my­bėms, – Tau­jė­nų dva­ras, „Vil­kmer­gės“ res­to­ra­nas. Pa­sak Uk­mer­gės ra­jo­no var­to­to­jų ko­o­pe­ra­ty­vo di­rek­to­rės An­ge­lės An­dri­ko­nie­nės, nuo 2006-ųjų, re­konst­ra­vus res­to­ra­ną, ja­me abi­tu­rien­tų iš­leis­tu­vės vyks­ta kas­met. Tą die­ną ji va­di­na iš­skir­ti­ne: res­to­ra­nas iš­puo­šia­mas gir­lian­do­mis, ba­lio­nais, o iš­si­da­bi­nę jo sve­čiai – vie­nas už ki­tą gra­žes­ni.

 

07-20-2_straipsnio_2_nuotr


 

Di­rek­to­rė sa­ko, jog iš­skir­ti­nis bu­vo ir pra­ėjęs šeš­ta­die­nis, kai bal­to­se ro­žė­se sken­dė­ju­sio­je sa­lė­je iš­leis­tu­ves šven­tė Už­upio vi­du­ri­nės mo­kyk­los dvy­lik­to­kai. Čia per­nakt puo­ta­vo 115 sve­čių, o abi­tu­rien­tai anks­tų ry­tą iš­ėjo pa­si­tik­ti sau­lės.

Ko­o­pe­ra­ty­vo va­do­vė ap­gai­les­tau­ja, jog ne­iš­ei­na pri­im­ti vi­sų mo­kyk­lų, pa­gei­dau­jan­čių švęs­ti res­to­ra­ne. „Pa­si­se­ka tiems, ku­rie krei­pia­si anks­čiau­siai, nes vie­ta pas mus re­zer­vuo­ja­ma dar sau­sį“, – sa­ko ji.

 

Saugo policija

 

Po­bū­vio val­gia­raš­tį le­mia tė­vų pa­gei­da­vi­mai – su jais de­ri­na­ma, kuo bus vai­ši­na­mi sve­čiai. Anot A. An­dri­ko­nie­nės, šie­met mais­tas vie­nam žmo­gui kai­na­vo 38 li­tus. Ruoš­ta sa­lo­tų, šal­tų už­kan­džių, bu­vo ga­li­ma rink­tis iš tri­jų rū­šių karš­tų pa­tie­ka­lų. Va­ka­ro da­ly­viai gai­vi­no­si vai­siais, jiems bu­vo pa­ga­min­ti du tor­tai.

 

07-20-2_straipsnio_3_nuotr

 


 

Pa­sak di­rek­to­rės, res­to­ra­no kie­me ga­lin­čių nu­tik­ti ne­ma­lo­nių in­ci­den­tų pa­vyks­ta iš­veng­ti. Anks­čiau yra bu­vę at­ve­jų, kai į šven­čian­čių­jų val­das ban­dė pa­tek­ti pa­ša­li­niai as­me­nys. To­dėl at­kreip­ti dė­me­sį į vie­tas, ku­rio­se vyks­ta šven­tės, pra­šo­ma po­li­ci­jos.

 

Mo­kyk­la šven­tė li­gi ry­to

 

„Ši­lo“ vi­du­ri­nė mo­kyk­la per iš­leis­tu­ves ne­bu­vo tuš­čia – šven­tė penk­ta­die­nį vy­ko pa­čio­je įstai­go­je. Sta­lai bu­vo pa­deng­ti tė­vų už­sa­ky­to­mis vai­šė­mis. „Karš­tų pa­tie­ka­lų pas mus ne­bu­vo, ta­čiau vai­ši­no­mės įman­trio­mis už­kan­dė­lė­mis, bu­vo la­bai daug vai­sių“, – pa­sa­ko­jo vie­nos abi­tu­rien­tės ma­ma.

 

07-20-2_straipsnio_4_nuotr

 


 

Mo­te­ris sa­ko, jog links­mą ir įdo­mią va­ka­ro pro­gra­mą pa­ren­gė lai­dų ve­dė­jas Vy­tau­tas iš „Ra­dio­cen­tro“. Iš­leis­tu­vi­nin­kams be šo­kių ir žai­di­mų rei­kė­jo at­sa­ki­nė­ti į klau­si­mus, dai­nuo­ti, vai­kams ir tė­vams te­ko įspė­ti už­duo­tis apie skir­tin­gų kar­tų pa­mėg­tus fil­mus – tai tė­ve­liams pa­si­ro­dė sun­kiau­siai įvei­kia­mas dar­bas.

Šven­tės da­ly­vius iki ry­to links­mi­nęs ve­dė­jas pa­gei­da­vo 1500 li­tų. Ma­ma ti­ki­no, jog tai – pi­giau­sias va­rian­tas iš tų, ku­riais do­mė­jo­si iš­leis­tu­vių or­ga­ni­za­vi­mu rū­pi­nę­si tė­vai.

Mo­te­ris ne­sle­pia – kar­tu su jau­di­nan­čio­mis aki­mir­ko­mis vai­kams, tė­vams bei mo­ky­to­jams ne­sti­go ir grau­du­lio. Šie­met „Ši­lo“ vi­du­ri­nė mo­kyk­la at­si­svei­ki­na su pas­ku­ti­ne dvy­lik­to­kų lai­da – ji tam­pa pa­grin­di­ne mo­kyk­la. Iš­ei­nan­čių abi­tu­rien­tų do­va­na mo­kyk­lai – trys pa­veiks­lai. Sa­vo kla­sių va­do­vams jie pa­do­va­no­jo do­va­nų če­kius.

 

Įstai­goj puo­tų ne­ren­gia

 

Vi­sai ki­taip su mo­kyk­li­niais me­tais at­si­svei­ki­no Vep­rių vi­du­ri­nės mo­kyk­los dvy­lik­to­kai. Moks­lei­viai ir jų ar­ti­mie­ji kas­met tra­di­ciš­kai ren­ka­si į baž­ny­čią, kur au­ko­ja­mos mi­šios už abi­tu­rien­tus, mo­ky­to­jus, mo­ki­nių tė­vus. Vė­liau mo­kyk­lo­je iš­kil­min­gai įtei­kia­mi bran­dos ates­ta­tai.

 

07-20-2_straipsnio_5_nuotr

 


 

Šie­met abi­tu­rien­tai sa­vo mo­kyk­lai pa­do­va­no­jo va­zą. Iš­leis­tu­vių po­bū­vio jų tė­ve­liai ne­ruo­šė. „Tai – ne mo­kyk­los ren­gi­nys, mo­kyk­la jo nie­ka­da ne­or­ga­ni­zuo­ja,  – pa­sa­ko­jo di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja Al­do­na Me­do­nie­nė. – Iš­leis­tu­vės – tė­vų rei­ka­las, ir jie taip nu­spren­dė.“

Šven­ti­nio iš­leis­tu­vių va­ka­ro Vep­rių mo­kyk­lo­je ne­li­kę jau ke­lin­ti me­tai. „Kaž­ka­da se­niau vyk­da­vo, bet tra­di­ci­jos ne­ga­li bū­ti am­ži­nos, – svars­to pa­va­duo­to­ja. – Mo­kyk­loj ap­skri­tai jo­kių po­bū­vių ne­ren­giam, nes tai yra ofi­cia­li vals­ty­bi­nė įstai­ga ir čia ne­puo­tau­jam.“

 

07-20-2_straipsnio_6_nuotr


 

Vep­rių vi­du­ri­nę mo­kyk­lą bai­gė dvy­li­ka abi­tu­rien­tų. „Iš­ly­di­me juos džiu­gio­mis nuo­tai­ko­mis, nes vi­si, ku­rie pa­si­rin­ko bran­dos eg­za­mi­nus, juos iš­lai­kė“, – sa­kė pa­šne­ko­vė. Sma­gu mo­ky­to­jams ir dėl to, kad mo­kyk­lų tin­klo per­tvar­ka jų įstai­gos dar ne­pa­lies: dvy­lik­to­kų čia lau­kia­ma ir šiais, ir ki­tais moks­lo me­tais.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų