Iš­kil­min­gai pa­mi­nė­tas Pre­zi­den­to gim­ta­die­nis

 

Sek­ma­die­nį pir­mo­jo Lie­tu­vos Pre­zi­den­to An­ta­no Sme­to­nos gim­ta­ja­me kraš­te iš­kil­min­gai pa­mi­nė­tos 135-osios jo gi­mi­mo me­ti­nės. Šie­met taip pat su­ka­ko 90 me­tų, kai A. Sme­to­na bu­vo iš­rink­tas pre­zi­den­tu.

Vai­do­tė GRIŠKEVIČIŪTĖ

Ren­gi­nys pra­si­dė­jo šven­to­mis Mi­šio­mis Lė­no Šv. An­ta­no Pa­du­vie­čio pa­ra­pi­jos baž­ny­čio­je. Pre­zi­den­to gim­ta­die­nis Lė­no gy­ven­to­jams kas­met tam­pa di­de­le šven­te: jų na­mus puo­šia tau­ti­nės vė­lia­vos, žmo­nės su šei­mo­mis ren­ka­si pa­si­mels­ti į baž­ny­čią, ap­lan­ko A. Sme­to­nos gim­ti­nę Užu­lė­ny­je. Šie­met pa­mi­nė­ti gar­bių su­kak­čių at­vy­ko Sei­mo na­rių, Lie­tu­vos lais­vės ko­vo­to­jų są­jun­gos bei ki­tų or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vų.

 

 

Iš­kil­min­gos Pre­zi­den­to An­ta­no Sme­to­nos gim­ta­die­nio ei­se­nos da­ly­viai iš Lė­no ke­lia­vo į Užu­lė­nį.

 

Pre­zi­den­to at­mi­ni­mą dvi­ra­čių žy­giu pa­mi­nė­jo en­tu­zias­tai.
Au­to­rės nuotr.

Anot iš­kil­mė­se da­ly­va­vu­sio is­to­ri­ko Ro­mo Ba­tū­ros, Uk­mer­gės kraš­tas tu­rė­tų di­džiuo­tis, iš­au­gi­nęs ypa­tin­gą pir­muo­ju ša­lies pre­zi­den­tu ta­pu­sią as­me­ny­bę, o uk­mer­giš­kiams, ypač jau­ni­mui, rei­kia do­mė­tis is­to­ri­ja ir A. Sme­to­nos val­dy­mo lai­ko­tar­piu. Pa­sak sve­čio, po­li­ti­nė­je pir­mo­jo pre­zi­den­to biog­ra­fi­jo­je, ku­rio­je jis daž­niau­siai vaiz­duo­ja­mas kaip dik­ta­to­rius ir per­ver­smų ini­cia­to­rius, yra ir daug ne­tie­sos. Kal­bė­da­mas apie A. Sme­to­nos veik­lą, bu­vi­mą po­li­ti­ko­je is­to­ri­kas pa­sa­ko­jo, jog šis iš­ki­lus žmo­gus bu­vo pa­si­šven­tęs Lie­tu­vai, lie­tu­vy­bei, už at­si­sa­ky­mą mels­tis ru­siš­kai jį pa­ša­li­no iš Min­tau­jos gim­na­zi­jos. Dėl sa­vo po­žiū­rio ir lie­tu­vy­bę ska­ti­nan­čios veik­los bu­vo en­gia­mas ne tik A. Sme­to­na, bet ir jo ar­ti­mie­ji. „An­ta­nas Sme­to­na – tau­tiš­ku­mo ir vals­ty­bin­gu­mo puo­se­lė­to­jas, drau­ge su ki­tais 1918 me­tų va­sa­rį pa­si­ra­šęs Lie­tu­vos Ne­pri­klau­so­my­bės ak­tą, re­da­ga­vęs ir lei­dęs ne vie­ną laik­raš­tį“, – kal­bė­jo R. Ba­tū­ra. Pre­zi­den­to rū­pes­čiu Lė­ne bu­vo su­tvar­ky­ta baž­ny­čia, Užu­gi­ry­je pa­sta­ty­ta mo­kyk­la, o A. Sme­to­nos pre­zi­den­ta­vi­mo lai­ko­tar­piu Užu­gi­rio dva­re, ku­rį jam ju­bi­lie­jaus pro­ga pa­do­va­no­jo tau­ti­nin­kų ko­mi­te­tas, bei gre­ti­mo­se apy­lin­kė­se lan­ky­da­vo­si daug žy­mių to me­to žmo­nių.

Dau­ge­lis pa­smer­kė pre­zi­den­tą, šiam pa­si­trau­kus į JAV. A. Sme­to­na mi­rė prieš 65 me­tus – sau­sio 9 die­ną jis žu­vo gais­ro me­tu Kliv­len­de. Is­to­ri­jos pus­la­piuo­se už­si­me­na­ma, kad šį gais­rą jis ga­lė­jęs su­kel­ti ty­čia...

Po šv. Mi­šių iš Lė­no į Užu­lė­nį nu­si­drie­kė iš­kil­mių da­ly­vių ei­se­na – uk­mer­giš­kiai bei sve­čiai ap­lan­kė A. Sme­to­nos gim­to­sios so­dy­bos, ku­rio­je pre­zi­den­tau­da­mas jis daž­nai lan­ky­da­vo­si, vie­tą. Čia Uk­mer­gės ra­jo­no me­ras Al­gir­das Ko­pūs­tas pa­dė­jo gė­lių, į dan­gų bu­vo pa­leis­ti tri­jų spal­vų – gel­to­nos, ža­lios ir rau­do­nos – dan­gaus ži­bin­tai. Vė­liau vi­si rin­ko­si į Užu­gi­rio mo­kyk­lą-mu­zie­jų pa­si­klau­sy­ti me­ro A. Ko­pūs­to, Uk­mer­gės kraš­to­ty­ros mu­zie­jaus moks­li­nio ben­dra­dar­bio Rai­mon­do Ra­ma­naus­ko, Tė­vy­nės są­jun­gos – Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų Uk­mer­gės sky­riaus pir­mi­nin­kės Ja­ni­nos Ga­liaus­kie­nės, Tu­riz­mo ir ver­slo in­for­ma­ci­jos cen­tro di­rek­to­rės Vi­dos Me­liūkš­tie­nės svei­ki­ni­mų bei pra­ne­ši­mų. Ren­gi­ny­je taip pat da­ly­va­vo Sei­mo na­riai Gin­ta­ras Son­gai­la ir Ka­zi­mie­ras Uo­ka. Prie iš­kil­mių pri­si­jun­gė ir Vil­niaus bei Kau­no kraš­tų skau­tai su sa­vo va­do­vais – jie šiuo me­tu sto­vyk­lau­ja Užu­gi­rio dva­ro te­ri­to­ri­jo­je. Svei­kin­da­mi su Pre­zi­den­to gim­ta­die­niu su­si­rin­ku­sie­siems jie pa­do­va­no­jo skau­tiš­ką šū­kį ir ke­lias dai­nas. Mo­kyk­lo­je-mu­zie­ju­je vi­si šven­tės da­ly­viai su­gie­do­jo Tau­tiš­ką gies­mę, o vė­liau bu­vo pa­kvies­ti į Pre­zi­den­to dva­ro kie­mą, ku­ria­me vai­ši­no­si sme­to­niš­kais pie­tu­mis.

Tu­riz­mo ir ver­slo in­for­ma­ci­jos cen­tras bei Jau­ni­mo lais­va­lai­kio cen­tras šia pro­ga or­ga­ni­za­vo dvi­ra­čių žy­gį Uk­mer­gė–Lė­nas–Uk­mer­gė. Ja­me ir Pre­zi­den­to gim­ta­die­nio iš­kil­mė­se da­ly­va­vo de­vy­nio­li­ka dvi­ra­ti­nin­kų.

 

 

Ren­gi­nio da­ly­viai A. Sme­to­ną pa­ger­bė jo gim­to­sios so­dy­bos vie­to­je.

 

 

Sme­to­niš­kos vai­šės – sil­kė su svo­gū­nais, la­ši­nu­kai su rau­gin­tais agur­kais, šal­ti­barš­čiai su bul­vė­mis, gi­ra – vi­siems la­bai pa­ti­ko.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Informacija apie parengtą elektros tinklų teritorijų planą. UAB GG LTU S1 yra parengusi 4999 kW galios saulės elektrinės Sodų g. 1, Šemetiškių k., Deltuvos sen., Ukmergės r. sav. elektros tinklų teritorijų planą. Su planu galima susipažinti plano rengėjo internetiniame puslapyje . Dėl papildomos informacijos kreiptis į UAB GG LTU S1 įgaliotą atstovę Poliną Kuznetsovą, el. p. polina.kuznetsova@greengenius.com

Vilkmerge restoranas

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų