Iš­veng­ti skaus­mo tau­py­mas ne­pa­de­da

 

„Dan­tų skaus­mo net prie­šui ne­lin­kė­čiau“ – abe­jo­nių dėl ne­ma­lo­nių su to­kiu ne­ga­la­vi­mu su­si­ju­sių po­ty­rių šis ži­no­mas po­sa­kis ne­pa­lie­ka. O kol vi­sa tai ken­čian­tie­ji ieš­ko iš­ga­ny­mo, jų gel­bė­to­jams odon­to­lo­gams įskaus­ta gal­vos nuo ne­kan­trių pa­cien­tų prie­kaiš­tų.

Vai­do­tė GRIŠKEVIČIŪTĖ

Uk­mer­gės pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cen­tre dir­ban­tys dan­tų gy­dy­to­jai ap­tar­nau­ja ne tik ja­me ap­si­lan­kan­čius li­go­nius. Cen­tre ati­dir­bus nu­ma­ty­tas va­lan­das, da­liai odon­to­lo­gų ten­ka vyk­ti teik­ti gy­dy­mo pa­slau­gas į kai­muo­se esan­čias am­bu­la­to­ri­jas. Kai ku­rie jų per sa­vai­tę tu­rį ap­lan­ky­ti net­gi ne po vie­ną se­niū­ni­ją.

 

 

Ne visiems pacientams nusišypso laimė patekti pas odontologą.
Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr.

Di­džiu­lis dar­bo krū­vis, dėl ku­rio gy­dy­to­jai ne­pa­jė­gūs pri­im­ti vi­sų nuo­lat be­si­krei­pian­čių klien­tų, ir dar­buo­to­jų trū­ku­mas – ne vie­nin­te­lės pro­ble­mos, kliū­van­čios ap­skri­tai vi­sai me­di­kų ben­druo­me­nei – ne vien odon­to­lo­gams. Prie jų pri­si­dė­jo iš dau­ge­lio sfe­rų lė­šas „at­ėmu­si“ da­bar­ti­nė eko­no­mi­nė si­tu­a­ci­ja. Tai pri­spy­rė me­di­kus tau­py­ti, o vie­nas tau­py­mo bū­dų – ne­mo­ka­mos atos­to­gos. Jo­mis, pa­sak Pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cen­tro vy­riau­sio­sios gy­dy­to­jos Ja­ni­nos Ga­liaus­kie­nės, pri­vers­ti pa­si­nau­do­ti ir odon­to­lo­gai.

Į pas­ta­rų­jų dar­bo ka­bi­ne­tų du­ris šio­mis die­no­mis ban­dę bels­tis kai ku­rie su­ne­ga­la­vę gy­ven­to­jai li­ko nu­si­vy­lę. Pa­tek­ti pas dan­tų gy­dy­to­ją bu­vo su­dė­tin­ga. J. Ga­liaus­kie­nė pa­sa­ko­jo tu­rė­ju­si dėl to at­si­pra­ši­nė­ti skųs­tis pas ją at­ėju­sios pa­cien­tės: mo­te­ris, ku­rios vi­zi­tas pas odon­to­lo­gą bu­vo ati­dė­tas be­veik mė­ne­siui, guo­dė­si ne­ga­lin­ti ši­tiek lauk­ti.

Pa­gal­bos ne­su­tei­kė

Ke­le­to pa­si­pik­ti­nu­sių žmo­nių skam­bu­čių su­lau­kė­me ir re­dak­ci­jo­je. Vie­na skai­ty­to­ja sa­kė ką tik grį­žu­si iš Pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cen­tro odon­to­lo­gi­jos sky­riaus. Pa­sa­ko­jo ne­se­niai pra­dė­ju­si gy­dy­tis skau­dė­ju­sį dan­tį, o da­bar, skaus­mui ne­si­lio­vus, nu­ė­ju­si ir su­ži­no­ju­si, kad gy­dy­mas bus tę­sia­mas dar ne­grei­tai. Mat, anot mo­ters, vi­si tuo me­tu dir­bę odon­to­lo­gai bu­vo už­im­ti, re­gist­ra­tū­ro­je jai pa­sa­kę, jog lais­vų vie­tų ne­bū­sią dar ke­le­tą sa­vai­čių.

„Nu­ė­jau ir lau­kiau prie du­rų, ma­niau, kad pa­dės, bet nie­kas ne­pri­ėmė net su skau­dan­čiu dan­ti­mi, – bė­do­jo uk­mer­giš­kė. – Ban­dy­da­ma pa­tek­ti tik pri­sik­lau­siau, ko­kie jie nu­skriaus­ti: kad va­ro ne­mo­ka­mų atos­to­gų, nė­ra kam dirb­ti, ne­tu­ri ūpo gy­dy­ti... Iš va­ka­ro vais­tų už­dė­ju­si gy­dy­to­ja lie­pė ap­skri­tai pas ją ne­be­si­lan­ky­ti – sa­kė iš­ei­nan­ti. Teks pri­va­čiai dir­ban­čių odon­to­lo­gų ieš­ko­ti...“

Skai­ty­to­ja taip pat ste­bė­jo­si, kad pa­kliū­ti bu­vo ne­įma­no­ma, nors sky­riu­je ne­lau­kė nė vie­nas pa­cien­tas. „Kiek bu­vau at­ėju­si – jo­kių ei­lių, žmo­nių iš­vis ne­si­ma­tė, o pa­tek­ti no­rin­čių li­go­nių ne­re­gist­ruo­ja... Tai ką jie ten vei­kia? Man at­ro­do, kad sto­ma­to­lo­gai nau­do­ja­si va­di­na­mą­ja kri­ze“, – sa­vo nuo­mo­nę dės­tė mo­te­ris.

Pri­vers­ti atos­to­gau­ti

Pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cen­tro va­do­vė su­tin­ka, kad da­bar vi­siems – ir gy­dy­to­jams, ir pa­cien­tams – ne­leng­va, ir sa­ko pui­kiai su­pran­tan­ti pas­ta­rų­jų ne­pa­si­ten­ki­ni­mą. Ta­čiau, jos tei­gi­mu, odon­to­lo­gai ne­pik­tnau­džiau­ja esa­ma pa­dė­ti­mi, bet dir­ba taip, kaip lei­džia su­si­klos­čiu­sios są­ly­gos.

„Si­tu­a­ci­ja pas mus – kri­zi­nė. Su­ma­ži­nus fi­nan­sa­vi­mą, tau­pom, kaip ga­lim, ne­bė­ra pa­va­da­vi­mų. Vi­si kar­tu svars­tėm, ar ma­žin­tis at­ly­gi­ni­mus, ar ei­ti ne­mo­ka­mų atos­to­gų“, – apie Cen­trą už­klu­pu­sius pri­vers­ti­nius po­ky­čius pa­sa­ko­jo J. Ga­liaus­kie­nė. Anot jos, ko­lek­ty­vas su­ta­rė dėl ant­ro­sios ga­li­my­bės, tad vi­si įstai­gos dar­buo­to­jai, tarp jų – odon­to­lo­gai, po dvi sa­vai­tes atos­to­gau­ja pa­si­rink­tu me­tu.

Dėl fi­nan­si­nių ap­lin­ky­bių te­ko ap­skri­tai su­ma­žin­ti Pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cen­tre dir­ban­čių žmo­nių ko­lek­ty­vą. Iš 240 įstai­go­je dir­bu­sių­jų bu­vo at­leis­ti 25. Dau­gu­mos at­leis­tų­jų dar­bo sta­žas di­des­nis kaip 30 me­tų, to­dėl jiems bu­vo iš­mo­kė­tos še­šių mė­ne­sių vi­du­ti­nio dar­bo už­mo­kes­čio dy­džio iš­ei­ti­nės kom­pen­sa­ci­jos – vi­sa su­ma vir­ši­jo 300 000 li­tų. Tad, pa­sak pa­šne­ko­vės, tau­pant rei­kė­jo dar la­biau su­si­spaus­ti.

Vi­sų pri­im­ti ne­su­spė­ja

Pa­cien­tų, anot vy­riau­sio­sios gy­dy­to­jos, tik dau­gė­ja, o vi­sų ap­žiū­rė­ti me­di­kai iš­ties ne­su­spė­ja. Odon­to­lo­gi­jos sky­riu­je – taip pat ne­links­mos nuo­tai­kos. Ne vi­sus spe­cia­lis­tus šiuo me­tu ga­li­ma ras­ti: kai ku­rie yra ne­mo­ka­mo­se atos­to­go­se, ke­li iš­leis­ti įpras­tų­jų, ku­rių dar ne­iš­nau­do­jo. Vie­na dar­buo­to­ja nuo spa­lio 1-osios iš­ei­na į pen­si­ją.

Į me­di­kų pa­rei­gas įei­na ir mies­te pas odon­to­lo­gą ap­si­lan­ky­ti ne­pa­jė­gian­čių kai­mo žmo­nių dan­tų prie­žiū­ra. Pa­vyz­džiui, vie­na gy­dy­to­ja dau­giau lai­ko dir­ba Žel­vos am­bu­la­to­ri­jo­je, ki­tos va­ži­nė­ja į Tau­jė­nus, Del­tu­vą, o vie­nas spe­cia­lis­tas su­ge­ba ap­rėp­ti dar­bus pri­im­da­mas pa­cien­tus net tri­jo­se skir­tin­go­se vie­to­se – Sie­si­kuo­se, Vep­riuo­se bei Že­mait­kie­my­je...

Kad ir kaip bū­tų pik­ta odon­to­lo­gų pa­gal­bos ne­su­lau­ku­siems žmo­nėms, J. Ga­liaus­kie­nė sa­ko kol kas te­ga­lin­ti jų tik at­si­pra­šy­ti. Pa­šne­ko­vė ti­ki­na, jog pa­tys me­di­kai ne­bū­na be dar­bo ir li­go­nių ne­pri­ima, tik jei yra prie­žas­tis. Tai, kad prie jų du­rų ne­si­drie­kia ei­lės, su­pran­ta­ma: juk už­si­re­gist­ra­vu­sie­ji at­ei­na pas gy­dy­to­ją jiems pa­skir­tu lai­ku. „Ta­čiau po vie­ną–du pa­cien­tus sky­riu­je vi­sa­da bū­na li­gi va­ka­ro. Odon­to­lo­gai dir­ba, o ne kaž­ką da­ro“, – sa­ko Cen­tro va­do­vė ir pri­du­ria pa­ti nuo­lat tik­ri­nan­ti, ar nė­ra si­mu­liuo­ja­ma.

Ji ti­ki­si, kad įtam­pa kiek su­ma­žės ir Cen­tro lan­ky­to­jai ap­rims su­grį­žus iš ne­mo­ka­mų atos­to­gų dar­buo­to­jams, pas ku­riuos vėl bus ga­li­ma re­gist­ruo­tis. Taip pat pa­aiš­ki­no, jog žmo­gų, ku­riam dan­tį skau­da, odon­to­lo­gas pri­im­ti pri­va­ląs.

Su­lau­kė nau­jų dar­buo­to­jų

Pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cen­tro pa­dan­gė­je – ne vien tik niū­rios spal­vos. Dirb­ti čia ne­se­niai pra­dė­jo jau­na gy­dy­to­ja odon­to­lo­gė, jau ku­ris lai­kas dar­buo­ja­si ir moks­lus ką tik bai­gu­si šei­mos gy­dy­to­ja, va­ži­nė­jan­ti iš Jo­na­vos. Ra­jo­no val­džia pa­ža­dė­jo pa­rū­pin­ti me­di­kei bu­tą, kad ji ga­lė­tų dirb­ti Uk­mer­gė­je be jo­kių ne­pa­to­gu­mų. Veik­la Cen­tre do­mi­si ir vie­na kau­nie­tė gy­dy­to­ja, ku­riai mū­sų mies­te ir­gi bū­tų rei­ka­lin­ga gy­ve­na­mo­ji vie­ta.

„Mums tai la­bai di­de­lė pa­spir­tis“, – apie at­vy­ku­sius spe­cia­lis­tus kal­ba J. Ga­liaus­kie­nė.

Pa­čiai me­di­kei ten­ka ne tik dėl sa­vo dar­buo­to­jų rū­pin­tis, bet ir ieš­ko­ti kom­pro­mi­sų pas ją at­ėjus su­si­ner­vi­nu­siems pa­cien­tams, ne­pa­ten­kin­tiems gy­dy­mo įstai­gos pa­slau­go­mis. Pa­sa­ko­jo su­lau­kian­ti skun­dų net ir dėl to, kad žmo­gui ne­pa­ti­ko ben­dra­vi­mas su gy­dy­to­ju – pas­ta­ra­sis tai žo­dį griež­tes­nį pa­sa­kė, tai ne­tu­rė­jo lai­ko il­gė­liau pa­ben­drau­ti...

„Iš­klau­sau, sten­giuos pa­aiš­kin­ti, ko­kia pa­dė­tis. Pra­šau, kad bū­tų kan­trūs ir ne­šauk­tų. Gy­dy­to­jai – ir­gi žmo­nės, jiems taip pat bū­na sun­ku“, – sa­ko pa­šne­ko­vė, nors pri­si­pa­žįs­ta ži­nan­ti, kad šim­tu pro­cen­tų pa­cien­tui nie­kad ne­įtik­si.

 

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų