Spausdinti šį puslapį

Jau pakvipo Kalėdomis

Mies­to se­niū­no Sta­sio Jac­kū­no dar­bai jau kve­pia Ka­lė­do­mis. Pa­skel­bęs ka­lė­di­nės eg­lės, skir­tos mies­tui pa­puoš­ti, pa­ieš­kos ak­ci­ją, jis su­lau­kė 12 pa­siū­ly­mų. Dvi ža­lias­ka­res, au­gan­čias Sta­ti­kuo­se ir Le­li­jų gat­vė­je, se­niū­nas jau ap­žiū­rė­jo ir įver­ti­no. Ren­gia­si ap­žiū­rė­ti vi­sas uk­mer­giš­kių siū­lo­mas eg­les.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Ka­lė­di­nė eg­lu­tė kve­pės ne ža­liuo­ju miš­ku, o ją au­gi­nu­sių žmo­nių ši­lu­ma...

Pa­tir­ties, ren­kan­tis mies­to cen­tre sta­to­mą ka­lė­di­nę gra­žuo­lę, se­niū­nas tu­ri pa­kan­ka­mai. Pir­miau­sia įver­ti­na me­džio la­ją ir aukš­tį. Ap­žiū­ri tik va­di­na­mas si­dab­ri­nes ne že­mes­nes nei 12 met­rų eg­les.

Se­niū­nas pa­sa­ko­jo, kad idė­ja pra­šy­ti žmo­nių pa­do­va­no­ti eg­lę gi­mė prieš pen­ke­rius me­tus. Toks su­ma­ny­mas at­si­ra­do ne iš ge­ro gy­ve­ni­mo, o tau­pant pi­ni­gus. Ka­lė­di­nes eg­les lig šiol mies­tui do­va­no­jo Uk­mer­gės li­go­ni­nė, ra­jo­no var­to­to­jų ko­o­pe­ra­ty­vas, du­ji­nin­kai ir vie­nas pri­va­tus as­muo.

Šie­met kol kas vi­si siū­ly­to­jai – pri­va­tūs as­me­nys. Jų val­do­se au­gan­čios si­dab­ri­nės eg­lės kie­mui puoš­ti jau ne­be­tin­ka­mos – už­sto­ja sau­lę ir yra per daug iš­si­ke­ro­ju­sios.

Pa­do­va­no­da­mas eg­lę žmo­gus iš­ven­gia jos nu­pjo­vi­mo rū­pes­čių. Ša­lia na­mo tai pa­da­ry­ti ne taip pa­pras­ta. Be to, kiek­vie­nam to­kia do­va­na – mo­ra­li­nis pa­si­ten­ki­ni­mas.

S. Jac­kū­nas pa­sa­ko­jo, kad ka­lė­di­nei mies­to puo­šy­bai šie­met bus skir­ti 5000 li­tų – tiek, kiek ir per­nai. Šiuos dar­bus pa­gal trejiems me­tams pa­si­ra­šy­tą su­tar­tį at­liks vil­nie­čių įmo­nė. Jos dar­bi­nin­kai pa­puoš eg­lę žais­lais ir gir­lian­do­mis, gir­lian­das pri­jungs bei jas pa­ka­bins mies­to cen­tre nu­ma­ty­to­se vie­to­se. Se­niū­nas pri­si­me­na, kad di­džiau­sia skir­ta su­ma ka­lė­di­nėms mies­to cen­tro de­ko­ra­ci­joms bu­vu­si 30 000 li­tų. Tuo­met nu­pirk­ta žais­lų ir gir­lian­dų „ko­lek­ci­ja“. Da­bar ją kas­met be­lie­ka tik at­nau­jin­ti, su­re­mon­tuo­ti gen­dan­čias gir­lian­das.

Iš­rink­to­ji ka­lė­di­nė eg­lė mies­to aikš­tę prie­šais kul­tū­ros cen­trą pa­puoš gruo­džio vi­du­ry­je. Ta pro­ga kaip ir kas­met bus su­reng­ta eg­lu­tės įžie­bi­mo šven­tė.

Be­je, uk­mer­giš­kių ka­lė­di­nės eg­lės do­va­no­ji­mo ak­ci­ja jau su­do­mi­no vie­no kai­my­ni­nio ra­jo­no se­niū­ną. Mū­sų spau­do­je skelb­tą skel­bi­mą jis nu­si­ko­pi­ja­vo ir publikavo sa­vo ra­jo­no spau­do­je...

Anks­tes­niais me­tais Uk­mer­gės cen­trą puoš­da­vo miš­kuo­se au­gu­sios, ne to­kios puoš­nios eg­lės.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)