Kad šalčiai netaptų skaudžių gaisrų pranašu

Kaip ro­do pas­ku­ti­nių me­tų gais­rų sta­tis­ti­ka, šal­tai­siais me­tų mė­ne­siais smar­kiai pa­dau­gė­ja gais­rų ir juo­se žūs­tan­čių žmo­nių. Dau­giau­sia to­kių gais­rų ky­la dėl kros­nių, ži­di­nių bei dūm­trau­kių įren­gi­mo ir eks­plo­a­ta­vi­mo tai­syk­lių pa­žei­di­mų. Per pra­ėju­sio se­zo­no šal­tą­jį lai­ko­tar­pį dėl šios prie­žas­ties ki­lo 368 gais­rai, ku­riuo­se žu­vo 11 žmo­nių ir 17 bu­vo trau­muo­ti.

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. At­ša­lus orams žmo­nės dau­giau lai­ko pra­lei­džia na­muo­se, in­ten­sy­viau kū­re­na kros­nis ir ži­di­nius.

Šį šal­tą­jį lai­ko­tar­pį dėl ne­tvar­kin­gų kros­nių ir dūm­trau­kių įren­gi­mo bei jų ne­tei­sin­go eks­plo­a­ta­vi­mo įre­gist­ruo­ti 172 gais­rai, o juo­se ug­nis pa­si­glem­žė 6 žmo­nių gy­vy­bes ir 9 gy­ven­to­jus trau­ma­vo.

Lieps­nos pi­lie­čiams pa­da­ro ir ne­ma­žai nuos­to­lių. Pra­ėju­sią žie­mą ug­nis su­nai­ki­no per 2,8 tūks­tan­čio kvad­ra­ti­nių met­rų gy­ve­na­mo­jo plo­to. Šią žie­mą bu­vo su­nai­kin­ta kol kas tik 433 kv. met­rai to­kio gy­ve­na­mo­jo plo­to.

At­ša­lus orams iš­au­ga ir gais­rų ti­ki­my­bė. Žmo­nės dau­giau lai­ko pra­lei­džia na­muo­se, in­ten­sy­viau kū­re­na kros­nis ir ži­di­nius, dau­giau nau­do­ja šil­dy­mo įren­gi­nius, elek­tri­nius bui­ti­nius prie­tai­sus.

Prieš­gais­ri­nės ap­sau­gos ir gel­bė­ji­mo de­par­ta­men­tas pri­me­na, kad gais­rai na­muo­se, ap­šil­do­muo­se kros­ni­mis, ky­la, kai jos yra per­kai­ti­na­mos, at­si­ran­da ply­šiai ka­mi­nų, ži­di­nių sie­ne­lė­se, pro ku­rias ga­li pra­si­verž­ti ug­nis, taip pat, kai pra­ku­rai nau­do­ja­mi de­ga­lai bei ki­ti grei­tai už­si­lieps­no­jan­tys skys­čiai. Kad iš kros­nies pa­ku­ros iš­kri­tu­sios ža­ri­jos ne­už­deg­tų grin­dų, bū­ti­na prie jų pri­kal­ti skar­dos la­pą ar­ba įreng­ti ne­de­gų pa­grin­dą. Ne­ga­li­ma mal­kų bei ki­tų de­gių me­džia­gų džio­vin­ti bei lai­ky­ti ant kros­nių ar­ba ar­ti jų, pa­lik­ti at­vi­rų pa­ku­ros du­re­lių. Kad ma­žiau už­si­terš­tų ka­mi­nai ar­ba jų įdėk­lai, ge­riau­sia kū­ren­ti sau­so­mis mal­ko­mis. Kai kū­re­na­si kros­nis ar de­ga du­ji­nė vi­ryk­lė, ne­iš­ei­ki­te iš na­mų, ne­pa­ti­kė­ki­te jų prie­žiū­ros ma­ža­me­čiams vai­kams.

Ki­ta ak­tu­a­li pro­ble­ma – pa­tal­pų šil­dy­mas elek­tri­niais prie­tai­sais. Pa­vo­jin­ga į elek­tros tin­klą iš­kart įjung­ti ke­lis to­kius elek­tros prie­tai­sus, nes per­krau­na­ma elek­tros ins­ta­lia­ci­ja, kais­ta lai­dai, ga­li įvyk­ti trum­pas jun­gi­ma­sis, dėl ko daž­nai taip pat ky­la gais­rai.

Elek­tri­nius šil­dy­mo prie­tai­sus rei­kia sta­ty­ti ant ne­de­gaus pa­vir­šiaus, to­liau nuo užuo­lai­dų bei bal­dų. Ne­pa­li­ki­te ant jų pa­džiau­tų rū­bų, o iš­ei­nant iš na­mų elek­tri­nius šil­dy­mo prie­tai­sus bū­ti­na iš­jung­ti. Kas­met ne­ma­žė­ja gais­rų ir dėl sa­vos ga­my­bos elek­tri­nių šil­dy­mo prie­tai­sų. Dėl šios prie­žas­ties ypač daž­nai de­ga sta­ty­bi­nin­kų va­go­nė­liai, so­do na­me­liai, ga­ra­žai. To­dėl žy­miai sau­giau nau­do­ti ga­myk­li­nius šil­dy­mo prie­tai­sus, ži­no­ma, prieš tai ge­rai su­si­pa­ži­nus su jų eks­plo­a­ta­ci­jos tai­syk­lių rei­ka­la­vi­mais.

Smar­kiai at­ša­lus, dėl įvai­rių su­tri­ki­mų ga­li už­šal­ti ir van­den­tie­kio vamz­džiai. Ne­re­tai juos gy­ven­to­jai ban­do at­šil­dy­ti at­vi­ra ug­ni­mi – li­ta­vi­mo lem­po­mis, deg­lais. Me­ta­las yra ge­ras ši­lu­mos lai­di­nin­kas, to­dėl stip­riau įkai­tus vamz­džiui, ga­li už­si­deg­ti jį lie­čian­čios me­džia­gos, nors jos bus ir kai­my­ni­nė­je pa­tal­po­je. Vamz­džių šil­dy­mui ge­riau­sia nau­do­ti įkai­tin­tą smė­lį ar­ba, juos ap­vy­nio­jus sku­du­rais, už­pil­ti karš­tu van­de­niu.

Ug­nia­ge­siai taip pat pa­ta­ria nuo gy­ve­na­mų­jų na­mų ir ki­tų pa­sta­tų nu­va­ly­ti snie­gą, kad jis ne­įlauž­tų sto­gų ir ne­su­kel­tų nau­jų ne­lai­mių. Prieš­gais­ri­nės ap­sau­gos ir gel­bė­ji­mo de­par­ta­men­tas pra­šo gy­ven­to­jų už­tik­rin­ti gais­ri­nių au­to­mo­bi­lių pri­va­žia­vi­mą prie pa­sta­tų, van­dens tel­ki­nių, hid­ran­tų, ne­už­sta­ty­ti jų trans­por­to prie­mo­nė­mis. Ne­lau­kiant ne­lai­mės re­ko­men­duo­ja­ma gy­ve­na­mo­se pa­tal­po­se įsi­reng­ti au­to­no­mi­nius dū­mų de­tek­to­rius, ku­rie įspė­tų žmo­nes apie gais­ro pa­vo­jų.

UŽ inf.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Informacija apie parengtą elektros tinklų teritorijų planą. UAB GG LTU S1 yra parengusi 4999 kW galios saulės elektrinės Sodų g. 1, Šemetiškių k., Deltuvos sen., Ukmergės r. sav. elektros tinklų teritorijų planą. Su planu galima susipažinti plano rengėjo internetiniame puslapyje . Dėl papildomos informacijos kreiptis į UAB GG LTU S1 įgaliotą atstovę Poliną Kuznetsovą, el. p. polina.kuznetsova@greengenius.com

Vilkmerge restoranas

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų