Spausdinti šį puslapį

Kaimynų užgaidos peraugo į konfliktus

Mai­ro­nio gat­vės 2-o na­mo gy­ven­to­jus su­kir­ši­no... ka­be­li­nė te­le­vi­zi­ja. Da­liai jų pa­no­rus už­si­sa­ky­ti šias pa­slau­gas, li­ku­sius kai­my­nus pyk­do Pa­ne­vė­žio įmo­nės „Elek­ta“ at­lie­ka­mi dar­bai. Žmo­nės skun­džia­si nio­ko­ja­mu tur­tu bei tuo, jog dar­bai vyk­do­mi, su­ti­kus ne vi­siems gy­ven­to­jams.

 

Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

 

Gyventojams gaila ir sudarkyto po langais esančio gėlyno, kuris buvo iškasinėtas savavališkai.

Įves­ti ka­be­li­nės te­le­vi­zi­jos į na­mą at­vy­kę „Elek­tos“ at­sto­vai ke­le­tą die­nų dar­ba­vo­si laip­ti­nė­je, rū­sy­je. Jų vi­zi­tas kai ku­riems na­mo gy­ven­to­jams ta­po ne­ma­lo­nia staig­me­na. Pa­na­šių pa­slau­gų nė ne­ke­ti­nu­sie­ji už­si­sa­ky­ti at­lie­ka­mus dar­bus pa­va­di­no ga­di­ni­mu.

Žmo­nės pa­sa­ko­jo, jog ka­sę, grę­žę ir ka­be­lius tie­sę dar­bi­nin­kai grei­čiau dar­kė, o ne tvar­kė. Ne taip se­niai su­re­mon­tuo­ta laip­ti­nė po jų ap­si­lan­ky­mo vi­sai ne­be­jau­ki. Ste­bi­si, kas tu­rės tvar­ky­ti iš­dau­žy­tas sie­nas, sky­les lu­bo­se, sty­ran­čius lai­dus ir už vis­ką at­sa­ky­ti.

„Prieš po­rą me­tų iš­si­re­mon­ta­vom: dė­jom po ke­lis šim­tus, kad laip­ti­nę iš­da­žy­tų, du­ris įsi­dė­jom. O da­bar – pri­gręž­ta, pri­da­ry­ta, vien dul­kės. Gė­ly­ną kie­me – ir tą vi­są iš­ka­sė...“ – lie­jo nuos­kau­das gy­ven­to­jai.

To­kius veiks­mus jie lai­ko sa­va­va­liš­kais ir sa­ko ne­abe­jo­jan­tys, jog vi­sa tai pra­si­len­kia su įsta­ty­mais. „Tie­siog at­va­žia­vo ir pra­dė­jo kas­ti, ves­ti, neat­si­klau­sę gy­ven­to­jų, nie­ko ne­su­de­ri­nę, – pa­sa­ko­jo vie­no bu­to šei­mi­nin­kas. – Ne tik mū­sų su­ti­ki­mo, bet ir Bu­tų ūkio, ki­tų tar­ny­bų lei­di­mo ne­tu­rė­da­mi. Pa­tys sa­kė, kad yra daug te­le­vi­zi­jos no­rin­čių, bet kai iš­si­aiš­ki­nom – gal tik vie­nas bu­tas krei­pė­si.“

 

Ieš­kos tei­sy­bės

 

Gy­ven­to­jai ma­no, kad „Elek­tos“ dar­buo­to­jai ne­tu­rė­jo tei­sės im­tis dar­bų be jų ži­nios ir tuo la­biau – nio­ko­ti ben­drą kai­my­nų tur­tą. Kai ku­rie jų sa­ko net­gi iš­si­nag­ri­nė­ję su sta­ty­bos dar­bais su­si­ju­sius tei­sės ak­tus ir trak­tuo­ja tai kaip pa­žei­di­mą.

„Iš­ei­na, kad jie ne­tei­sė­tai at­li­ko sta­ty­bos dar­bus – tie­sė in­ži­ne­ri­nius tin­klus. Bu­tų ūkis tu­rė­jo su­šauk­ti gy­ven­to­jų su­si­rin­ki­mą – be jų su­ti­ki­mo jo­kie dar­bai ne­ga­li bū­ti at­lie­ka­mi. Jei­gu ant sie­nos ko­kį ka­be­liu­ką ka­bin­tų, gal ir ne­reik­tų, o šiuo at­ve­ju net ir sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus su­ti­ki­mas bū­ti­nas“, – pik­ti­no­si žmo­nės.

 

10-09-4_straipsnio_2_nuotr

Kas sutvarkys po darbų paliktą netvarką?


Ne­su­pran­ta, ko­dėl ne­įsi­ki­šo na­mą ad­mi­nist­ruo­jan­čios įmo­nės va­do­vai. „Mes gi ne­pul­sim prieš juos su ša­kė­mis, kad sa­vo tur­tą ap­gin­tu­me, bet keis­ta, kad Bu­tų ūkis dar raš­tiš­ko mū­sų skun­do lau­kia... Tai­gi jau vis tiek per vė­lu – rei­kia į teis­mus kreip­tis“, – ne­sle­pia jie.

 

Si­tu­a­ci­ją lai­ko iš­pūs­ta

 

Tuo me­tu UAB Uk­mer­gės bu­tų ūkio di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jui Si­gi­tui Ože­liui at­ro­do, kad vis­kas ki­lo ne dėl ko ki­to, o dėl su­tar­ti ne­no­rin­čių kai­my­nų. „Da­lis gy­ven­to­jų skun­džias, ki­ti su­tin­ka... Jie pa­tys neiš­si­aiš­ki­na tar­pu­sa­vio san­ty­kių“, – ma­no jis.

Pa­va­duo­to­jas sa­ko, jog su įmo­ne pa­ne­vė­žie­čių ke­ti­ni­mai bu­vo su­de­rin­ti. Apie dar­bus esą bu­vo kal­bė­ta ir su mi­nė­to na­mo pir­mi­nin­ku: „Val­džia spręs­ti to­kius klau­si­mus duo­ta na­mo ko­men­dan­tui – jis yra at­sto­vas ry­šiams su Bu­tų ūkiu. Ir kaip ga­li bū­ti, kad bu­vo dir­ba­ma be nie­kie­no ži­nios? Rak­tus dar­bi­nin­kams juk da­vė, į na­mą įlei­do...“

Pa­šne­ko­vo nuo­mo­ne, si­tu­a­ci­ja pu­čia­ma be rei­ka­lo. „Kaip tuo­met žmo­gui su­si­tvar­kyt te­le­vi­zi­ją? Jei aš no­riu te­le­vi­zi­jos, tai ir pra­šau įves­ti – juk nieks ne­ga­li už­draust. Nuo­sa­vy­bės tei­sę Kon­sti­tu­ci­ja gal ga­ran­tuo­ja?“ – ir pats ne­slė­pė pa­si­pik­ti­ni­mo.

Svars­ty­ti apie ga­li­mai su­ga­din­tą gy­ven­to­jų tur­tą taip pat ne­bu­vo lin­kęs. „Ne­tei­sė­tu­mas – ta­da, kai nuos­to­lis pa­da­ry­tas. Jei­gu pa­aiš­kė­tų, kad bu­vo pa­da­ry­ta ža­la, įsi­jungs mū­sų tar­ny­bos“, – sa­kė jis.

 

Ne­tvar­kos ne­pa­lie­ka

 

UAB „Elek­ta“ Par­da­vi­mų sky­riaus va­do­vė Dai­va Ado­mo­nie­nė pa­ti­ki­no, kad dėl pa­slau­gos į juos krei­pė­si pa­tys šio na­mo gy­ven­to­jai. „Net­gi ne vie­nas – už­si­sa­kė ke­le­tas, o dar­bai nė­ra vyk­do­mi be lei­di­mų ir su­de­ri­ni­mų. Bu­vo kal­bė­ta su na­mo pir­mi­nin­ku. Tuo la­biau, kad pa­tys žmo­nės pa­gei­da­vo“, – sa­kė pa­šne­ko­vė.

Anot jos, ne­ri­mau­ti dėl lai­ki­nų ne­pa­to­gu­mų, ki­lu­sių at­lie­kant dar­bus, ne­rei­kė­tų, nes jei­gu dar­buo­to­jai ką pa­žei­dė – su­tvarkys.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)